Baltrus Sutkus

KNYGNEŠYS

Gimė apie 1863 m.

„Eina ir lieka pėdos gilios
Ir jų neužsnigt.
Smagu po gimtą žemę vaikščiot
Ir pėdsakus palikt...“ (J.Marcinkevičius)

Gimė 1863 m. Riogliškių km, ūkininkų šeimoje. Vaikystėje lankė Zapyškio pradinę mokyklą. Mėgo skaityti knygas, domėjosi gimtojo krašto istorine praeitimi. Buvo gabus, mokėjo keletą kalbų.
Spaudos draudimo metais B. Sutkus bendravo su vietiniais knygnešiais, iš jų gautas knygas ir laikraščius platindavo gyventojams.
Artimi ryšiai jį siejo su Vincu Kudirka. Būsimasis daktaras vasarą gyveno pas dėdę kleboną Jurgį Kolytą. B. Sutkus tapo tikru V. Kudirkos talkininku Zapyškyje. Kadangi V. Kudirką nuolat sekė caro žandarai, klebonas J. Kolyta prašė sūnėno nelaikyti klebonijoje draudžiamų knygų, nes žandarai jų ieškojo ne tik klebonijoje, bet ir bažnyčioje. Tačiau B. Sutkus buvo sumanus konspiratorius - mokėdavo paslėpti knygas bažnyčioje esančioje vargonų spintoje ir po laiptais.
B. Sutkus bendravo su dvarininke Marija Daukšaite-Dambravičiene. Ji nuo 1883 m. globojo studijuojantį V. Kudirką. Jos na¬muose vykdavo pasitarimai knygų platinimo klausimais. Pasitarimuose dalyvaudavo V. Kudirka ir B. Sutkus.
B. Sutkus vedė būdamas 33 metų. Turėjo12 vaikų, iš kurių išaugino aštuonis. Aktyviai rūpinosi sa¬varankiškos Lekėčių parapijos įsteigimu, dalyvavo visuomeninėie veikloje, rinko spaudos drau¬dimo laikotarpio knygas ir laik-raščius. Domėjosi muziejininkyste: buvo surinkęs nemažai titnaginių kirvukų ir senoviškų girnų kolekciją. Dalį surinktų eksponatų perduodavo į muziejus. Net Ir sulaukęs garbaus amžiaus, jei reikėdavo, B. Sutkus pėsčiomis ateidavo ir į Kauną.
Artimai bendravo su dailininku Jonu Šileika, kuris apie 1932 m. nutapė B. Sutkaus portretą. Su gamta, su gimtuoju kraštu nepertraukiamais ryšiais susietą žmogų matome šiame B. Sutkaus portrete. Orus, inteligentiško veido valstietis, buvęs knygnešys, ramus ir didingas rymo gimtojo Nemuno šlaite, prie senos liepos, kurios drevėje slėpdavo knygas.
B. Sutkus mirė 1945 m., sulaukęs 82-ejų. Palaidotas Lekėčių kapinėse.
Prosenelio knygnešio pomėgį knygai paveldėjo proanūkės Alma Ališauskaitė-Drumelienė ir Saulė Ališauskaitė-Vaidelienė.

Lit. :
Novužės krašto vaikai / Bernardas Aleknavičius, Vincentas Aleknavičius. - Marijampolė : Ramona, 1999 (Kaunas : Spindulys). - 2 t. : iliustr.. - ISBN 9986-851-27-0
[D.] 1 : XVIII-XIX a. iškilieji zanavykai. - 1999. - 243, [1] p. : iliustr., faks.. - Tiražas 1000 egz.. - ISBN 9986-851-26-2 (įr.) : 30 Lt

Ėjo vyrai nemunais [ Lekėčių miestelio gyventojų visuomeninė veikla] / Bernardas Aleknavičius.- XXI amžius, 2001, Nr. 89.
Knygnešys ir švietėjas Baltrus Sutkus / Antanas Vaičius. - Iliustr. - Iš krašto praeities // Naujos tėviškės žinios. - ISSN 1392-8686. - 2006, geg. 6, p. 6.