Garliava spaudoje

Medžiaga rinkta iš Lietuvos M.Mažvydo nacionalinės bibliotekos korteliu vaizdų katalogo, vietovardžių kartotekos. Tekstas ir aprašas netaisytas.

Bendros žinios

Kežinaitis P. Aplink Kauną, V., Mintis, 1866, G.- p. 77-79,

Kežinaitis P. Kauno apylinkės, V., Valst. polit.mokl ir.liter. l-kla,1958, G.- p. 86-87,

Kirlys J.Garliava,”Gimtinė”, 1996, p. geg . 1-31,

Lietuvių kalbos tarmės.Chrestomatija, V.1977, Garliava p. 1999,

Rudžinskas V.Dėkoju Dievui, Rudamina, 1935, Garliavos par.,p.8-11,

Stanaitis A., Adlys P.Lietuvos TSR gyventoji, V.,1973, G.- p. 64,

Semaška A.Lietuvos keliais,V., 1989, G.-p.54,

Vadovas po Lietuvą, K. 1938, G.- p. 109-110,

Draugijos

Garlevoje (Marijamp. apskrityje) gegužės 8 d. įvyko steigiamasis “Žagrės” kuopelės susirinkimas.- Vairas, 1914, Nr 9, p. 21-22.

Garlevos “Blaivybės” draugijos skyriuje, įsteigtame 1912 m. birželio 30 d., dabar yra 352 narių…- Vairas, 1914, Nr 12, p. 22.

Garliavietis. Garliava. Draugijos susirinkimas (“Vilties”, mini A.Vaitkūną, S.Jakubauską, J.Jankų).- Dabartis, 1918, Nr. 172, p. 3 (Iš Lietuvos krašto) ???

Mokinys. Garliava. Jaunimo gyvenimas. (“Vilties” draugija. Mini A.Vaitkūną, S.Jakubauską, Jočionį).-Dabartis, 1918, Nr. 184 (?), p. 3 (Iš Lietuvos krašto).

Naujas “Žagrės” draugijos skyrius nesenai įstaigtas Garlevoje.- Vairas, 1914, Nr. 9 p. 21.

Steponaitis V.Vartotojų draugija “Vyturys”.- Lietuvos žinios, 1913, Nr. 91, rugpj. 3

Steponaitis V. “Žiburys”.- Lietuvos žinios, 1913, Nr.88, liepos 27.

“Žiburio” draugijos susirinkimas buvo Garlevoj balandžio 27 d.-Vairas,1914, Nr. 9, p. 21.


Ekonomika

A.Bagdonas.Ilgakiemis garantuoja šviesą.-Tiesa, 1988, vas. 10.

A.Bakūnas.Zootechnikas ( L.Krikštūniene, Kauno apsk. Garliavos v.).- Komjaunimo tiesa, 1949, rugpj. 12.

Balaišis E., Fišeris I..Sukasi karuselė (apie I.Mičiurino taryb. ūkio technikumo pienininkystės kompleksą Kauno r.).- Švyturys, 1981, Nr. 20, p. 4-5.

Bartkus P., Daugėla K. Geriausias Respublikoje (apie “Pajiesio” kolūkio kombainininką E.Jurevičių, Kauno r.).-Jaunimo gretos, 1983, Nr. 2, p. 10-11.

Beržas A.Iljičiaus šviesa ( apie kolūkio “Kelias į komunizmą” elektrifikavimą).-Valstiečių laikraštis, 1949, vas. 3.

Bronius J, Vidmantas V. Vakar-paskutinis etapas (“Aušros” kol., Kauno r.).-Valstiečių laikraštis, 1965, spalio 21.

Brukas J.Kad nesentų kaimas (“Aušros” kol., Kauno r.).- Švyturys, 1969,Nr. 20, p. 9-10.

Čėsna R.Oi, kas sodai, do sodeliai…( A.Mičiurino sodininkystės-daržininkystės bandymų stotis).- Taryb.Klaipeda, 1979, liepos 18.

Dalgelis J.Prasidėjo žemės paskyrimų aktų įteikimas (Garliava, Kauno a.).-Tiesa, 1945, geg. 1.

Paukštytė A.Upeliai susiliejo į galingą upę (apie Garliavos Vartotojų kooperatyvo darbuotojus, kovojančius už komunistinio darbo kolektyvo vardą).-Kooperatininkas, 1961, birželio 15.

Dovydaitis V. Įmonės direktorius (apie Garliavos plytinės direktorių S.Mančiauską).-Tarybų Lietuva, 1950, geg. 25

Drenuotos žemės – dideli derliai (iš pasikalbėjimo su “Aušros” kol. Pirmininku J.Bruku, Kauno r.).- Valstiečių laikraštis, 1966, liepos 8.

J.Šalčius.Statybinių medžiagų pramonė atėjo į kaimą (pokalbis su Rašnavos keramikos gamyklos direktoriumi E.Dubosa).- Statyba, 1994, birž. 29.

Edmontas V.Padalinio taryba (apie I.Mičiurino taryb. ūkio technikumo pieno fermos tarybos veiklą, Kauno r.).- Valstiečių laikraštis, 1987, vas. 24.

Garliavos valsčiaus, Stanaičių ir Rinkūnų apylinkių tarybų sutartis dėl socialistinio lenktyniavimo stiprinimo.-Tarybų Lietuva, 1949, kovo 18.

Grigas J.Didžiosios reikšmės diena Garliavoje. Pradėti dalinti valstybiniai žemės paskyrimo aktai naujakuriams.-Tarybų Lietuva, 1945, geg. 1.

Griškevičius P., Požėra J.Planas ir kokybė. (apie traktorių remontą Garliavos MTS).-Tiesa, 1954, gruod. 26.

Jurkūnas J.Kur Jiesia vingiuoja Nemunėlio link (apie “Pajiesio” kol.).-Kauno tiesa, 1972, geg. 1.

Kadžiulis A. Artoją iš vagos pažinsi (apie baigiamąjį etapą “Aušros” kol.).-Tiesa, 1966, spalio 21.


Kadžiulis A. Žodį taria kolūkiečiai (apie Pajiesio kol. socialistinius įsipareigojimus).- Tiesa, 1970, rugs. 13

Kalinas E.Pasikeitimų gražios spalvos (apie Pajiesio kol).-Komunizmo vėliava,1984, spalio 6 d.

Kaminskas J. Gyvenimo versmė. (“Aušros” kol.).-Komunizmo vėliava, 1969, saus. 4, pradžia 1968, Nr. 151

Kanaplenis R. Straipsnis, parašytas “išimties tvarka”.- Darbas ir poilsis, 1988, Nr. 2, p. 10-11.

Karšonas J., Rukšėnas P. Garliavos valsčiaus “Aušros” kolūkio derliaus nuėjimo ir paruošų vykdymo planas

Karvelis J. Įteikti valstybiniai žemės paskyrimo aktai naujakuriams (Garliavos v., Kauno aps.).-Valstiečių laikraštis, 1945, geg. 7.

Kašys S.Rytojaus sodams – ekonominį pagrindą ( apie I.Mičiurino taryb. ūkio technikumo sodus).- Mūsų sodai, 1976,Nr 2, p. 4-5

Kauno I. Mičiurino tarybinis ūkis-technikumas (1920-1970).-Komunizmo vėliava,1970, rugs. 22.

Keturakis R. Žmonės ir duona (apie I.Mičiurino tarybinį ūki-technikumą).-Nemunas, 1962, Nr. 11, p. 40-41.

Kiauleikis L. Nepatogu…(apie MTS direktorių Mozuruką).-Tiesa, 1952, rugs. 16

Krasauskas R. Raudonosios gurguolės su maistu mūsų išvaduotojams vėl plaukia į Kauną (apie Garliavos v. valstiečių dovanas sužeistiesiems kariams).-Tarybų Lietuva, 1944, rugs. 30

Kretavičius O.Pašaukimas. Pasakojimas apie Kauno r. “Pajiesio” kolūkio kombainininką E.Jurevičių).-Valstiečių laikraštis,1982, rugs. 23.

Kretavičiūtė A. Garliavos “Trikotex” po žingsnelį į Danijos rinką.-Kauno diena, 1995, rugs. 29.

Kryžauskas K.Kauno rajono Pajiesio kolūkio pasiekimai galvijų veislininkystės.- XXIX studentų mokslinės konferencijos, skirtos Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 60-mečiui paminėti, pranešimo tezės, -K,1977, p.33-35.

Kučinskas V., Morkus E. Kokio sandėlio reikia? (apie Pajiesio kolūkio javų sandėlius).-Valstiečių laikraštis, 1971, gruod. 9.

Kvedaras V.Pirmoji Respublikoje.(I.Mičiurino tarybinio ūkio-technikumo veikla).-Valstiečių laikraštis, 1981, p. rugpj. 1.

Labūnaitis V.Jei visi rūpinsimes. (apie I.Mičiurino ūkį-technikuma).-Mūsų sodai, 1973, Nr. 8, p. 9.

Laukaitis V. darbo žymūnas M. Kamarauskas (Garliavos plytinė).-Komunizmo švyturys, 1954, sausio 7.

Laukaitis V. Nuošalyje nuo lenktyniavimo (Garliavos plytinė. Panemunės raj.).-Kauno tiesa, 1952, rugpj. 15

Levickas P., Vainikonis L. Naujas žingsnis.- (apie Pajiesio kolūki, Kauno r.).-Laikas ir įvykiai, 1981, Nr. 3, p. 13-14

Levulis A.Tiems, kurie šturmuoja pelkes (apie Garliavos vartotojų kooperatyvo valgyklos veiklą).- Kooperatininkas, 1965, Nr. 7, p. 7.

Liuiza J., Sovodninkas V.Ar visada kalta gamykla? ( dėl Garliavos remonto-mechan. Gamykloje atremontuotų traktorių variklių tinkamos eksploatacijos).-Valstiečių laikraštis, 1963, birž. 14.

Mačienė B. Sugrįžtu į sąvaja jaunystę ( apie “Gegužės pirmosios” trikotažo f-ko ceho Garliavoje darbuotoją S.Bilotienę).- Tarybinė moteris, 1980, Nr. 1, p. 3-4.

Malašauskas J. Žydėjimas (apie I.Mičiurino taryb. ūkio bitininkystės brigad. A.Marcinkevičiūtę-Lukoševičienę).- Komjaunimo tiesa, 1980, spalio 29.

Marčiulionis A.Darbo biografijos pradžia.- Tiesa, 1982, saus. 9.


Matukas P.Eina žeme žmogus (apie Mičiurino taryb. ūkio-technikumo mechanizatorių J.Kurą).-Valstiečių laikraštis, 1979, bal 17.

Mirskis M. Svarbiausias principas: pasitikėjimas ir kontrolė (apie “Pajiesio” kol. pirmininką A.Turūtą).-Laikas ir įvykiai, 1981,Nr. 24, p. 16-18

Naujokaitis A. Gyvulininkystės technologijos (apie “Pajiesio” kol. zootechnika A.Skladitį).-Valst. laikraštis, 1973, sausio 25

Neverauskaitė B.Moterys (apie “Pajiesio” kol. karvių melžėjas).-Valst. laikraštis, 1974, kovo 8

Pirmųjų metų kolektyvinio darbo ataskaita (iš kolūkio “Kelias į komunizmą”ataskaitinio susirinkimo).-Tarybų Lietuva, 1949, vasario 22

Ragaišis A.Gražiai ir turtingai arba vienos kolūkiečių šeimos biudžetas (apie “Pajiesio” kol. kolūkiečių Jakučionių šeimą).-Gimtasis kraštas, 1980, rugsėjo 18, p. 2

Sabaitis J., Cimbolenka P.Už biurokratizmo barikadų (Garliavos MTS).-Valstiečių laikraštis, 1954, balandžio 21

Sliesoriūnienė E.Nepastebėta šypsena(apie “Pažangos” kolūkio brigadininkę G.Urvitienę).-Jaunimo gretos, 1961,Nr. 1, p. 1-2

Stasiukaitis A.Sujudimas Pajiesio kolūkyje.- Tiesa, 1971, lapkr. 6

Stabra G. Ir iš klaidų mokomės( apie Mičiurino taryb. ūkio-technikumo sodą).-Mūsų sodai, 1970, Nr. 9, p. 5

Sučylaitė J.Lietuviškas traktorius jau yra( apie AB “Gamega” traktorius).-Mano verslas, 1996, rugpj., Nr.19

Šermukšnis P.Jaunieji traktorininkai (Garliavos MTS).-Tarybų Lietuva, 1947, kovo 11

Šeštokas R.Raudonas ir baltas kaimas (apie “Pajiesio” kol.).-Gimtasis kraštas, 1987, bal. 16

Šimkūnas M.Kviečia lietuviškos technikos gamintojai.- Ūkininko patarėjas, 1996, bal 6, p. 6

Šlajus R.Taip priedermė liepia(apie Mičiurino taryb. ūkio-technikumo kiaulių komplekso vyr. gyd.J.Naujokaitį).-Mūsų žodis, 1982, Nr. 11, p. 14-15

Tujezovas A.Svarbių darbų išvakarėse(Garliavos MTS pasiruošė sėjai).-Lietuvos kolūkietis, 1955, Nr. 2, p. 3

Turūta A.Iš žemės paimti viską, ką ji gali duoti (“Pajiesio” kol. pirmininko A.Turūtos ataskaitinio metinio pranešimo).-Soc. keliu, 1962, vas. 23

Turūta A.Kas iš tikrųjų dirba geriau?.- Tiesa, 1965, spalio 16

Tvirbutas S.Pirmoji lietuviškos technikos paroda “Kaimas-96”.-Ūkininko patarėjas, 1996, bal. 13, p. 2

Uktveris A. Darbą palabinus, garbę pakalbinus (apie “Pajiesio” kol.).-Valst. laikraštis, 1983, saus.8

Urbonavicius Z. Kokia bus pamaina?.- Valst. laikr., 1979, liepos 3,

Vėliava nuleista. (apie baigiamąjį etapą “Aušros” kol.).- Valst. laikr. 1966, spalio 23

Venčius S., Žemaitis A. Daugiau paršelių-daugiau mėsos (iš “Pažangos” kol. patyrimo).-Žemės ūkis, 1963,Nr. 5, p. 18-19

Venskevičienė V. Birutės Viršutienės lobis (apie “Pažangos” kolūkio melžėją).- Valst. laikraštis, 1974, rugpj. 24

Vilniškaitytė S.Kolūkio laiškininkė (apie “Pažangos” kolūkio laiškininkę A.Valaitytę).-Soc. keliu, 1956, rugs. 14

Zalestienė E. Prekyboje kiekviena smulkmena reikšminga.0 Kooperatininkas, 1979, Nr. 10, p. 12-14

Zienius S. Pirmasis “Garliavos” pavasaris (apie Garliavos remonto mechan. Gamyklą).-Ūkininkas, 1990, Nr. 4, p. 42

Žolynas T.Kodėl blogai dirba Garliavos MTS.- Valst. laikr., 1953, liepos 3


Personalijos, žymūs žmonės

Pranskus B.Lietuvių litaratūros gretose (1883-1886 m.čia mokytojavo rašytojas J. Andziulaitis – K

Patašius M. Savamokslis jogas siekia tapti tikru savo kūno šeimininku / laikinoji sostinė.- 2004, rugpj. 25, p. 8

Menas

Adomaitis J.Vyrui tiek metu kiek jis dainuoja (Garliavos vyrų choro 30-mečiui).-Tėviškės žinios, 1994, p. lapkr. 29.

Buračas J.Gatvė Garliavoje (parodos, skirtos gimimo 80-mečiui ir kūrybos 50-mečiui pažymėti katalogas) .- K., 1978, p. 35

Buračas B. Gatvė Garliavoje 1942

Garliava. Šeimyniškas vakaras (Petkevičius, Aleksandravičius, Žaltauskas, Benesevičiūtė, Girnius, Drulytė).-“Dabartis”, 1918, rugsėjo 6, Nr. 13, p. 3]

Vijeikis Vladas. Garliava (Nuotr.).- Lietuva, mano tėvų žemė, Čikaga, 1911(?), p. 365

Gegužės 4 d buvo 4 vakarai Garlevoje(vaidino Alytos “Ant bedugnės krašto”choras.- “Vairas”, 1914, Nr. 9, p. 3

Giedraitienė L.Paveiksluose- ilgesys ir grožis ( apie dail. J.Sorokienės darbų parodą Garliavoje, Kauno r.).-Tėviškės žinios, 1993, vas. 4.

Svetys K.Iš Lietuvos krašto. Garliava.Lietuvių vakaras.-“Dabartis”, 1918, vasario 19, Nr. 22, p. 3 , t.p. 1918, balandžio 13, Nr.45, p. 3

Discipulus. Iš Lietuvos krašto. Garliava. Šis tas apie vakarėlius.-“Dabartis”, 1918, gegužės 4, Nr.54, p. 3

Nemokytojas. Iš Lietuvos krašto: Ilgakiemis (Garliavos sav.) Atidarė lietuvių mokyklą.- “Dabartis”.- 1918, gegužės 18, Nr. 60, p. 3

Jasukaitienė R. Tikėjimu ir išmintim paženklinta ramybė ( apie dail. O.Karavejevo kūrinius Garliavoje).- Kauno laikas, 1995, spal. 17, p. 5

Koplytstulpis (nuotr.).- Iš užmaršties sugrįžus.- Kaunas, 1992 Garliavos ap., Ilgakiemio k.)

Lietuvos nepriklausomybė dešimtmečio paminklas, pastatytas 1928, atstatytas 1988 (nuotr.).-Iš užmaršties sugrįžę, 1982. (Garliavos ap., Karkazų km.)

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę (nuotr.).- Iš užmaršties sugrįžę, K., 1992

Rinkevičius A., raudonis P. Naujoji kolūkio sodyba (Garliavos v. “Kelias į komunizmą” kolūkio sodybos generalinio plano nuotrauka).- Tarybų Lietuva, 1950, balandžio 27

Teresius A.Koplytstulpis: lietuvių tautos kančiai atminti, 1989 (nuotr.).- Iš užmaršties sugrįžę, K., 1992

Teresius A. Stogastulpis Garliavoje (nuotr.)//Laužadis K. Atgimstančios Lietuvos paminklai, 1991, lapkr.

Vaidila. Garliava. Lietuvių vakaras (Vargonininko Ratušinskio pastangomis surengtas).-“Dabartis”, 1918, liepos 11, Nr. 83, p. 4

Zienius St., Branginsies- ne visada laimėsi (apie resp. konstravimo-projektavimo inst. Sodybų projektus ūkininkams Garliavoje).-“Ūkininkas”, 1991, Nr. 15, p. 11


Nūdiena

Trainys V. Garliavoje – ugniagesių įkurtuvės / Laikinoji sostinė.- 2004, geg. 5, p. 3

Liubinaitė R. Garliavos ugniagesius parėmė kolegos iš Vokietijos / Laikinoji sostinė, geg. 20, p. 5

Partijos.

Apyvala.S. Be vadovavimo Garliavos v. vykd. komiteto darbas).- Tiesa, 1946, birž. 19

Aukščiau socialistinio lenktyniavimo vėliavą, kuriant kolektyvinį kaimą( apie Garliavos ap., Jurginiškių apyl. Tarybos darbą).-Tarybų Lietuva, 1949, rugpj. 19

Bovydas A. Pirmaujančios apylinkės taryba.- Kauno tiesa, 1950, lapkr. 17

Čepulytė D.Atpildas už klastingą šmeižtą (apie J.Bieliauskienę, nuteistą už tarybų santv. šmeižimą, Garliava).- Tiesa, 1983, geg. 22

Diržionis J. Valsčiaus kūltūros-švietimo įstaigos rinkiminiame darbe (Kauno apsk., Garliavos v.).-Tiesa, 1950, sausio 17.

Filipenkovas M. Gėlės ir granitas.Pasakojimas apie karį iš Garliavos ( A.Šachvorostovas), atlikusį žygdarbį Afganistane.-Tiesa, 1988, bal. 3

Greblikas K.Taip ateina pasitikejimas (apie “Aušros” kolūkio karvių melžėją K.Žilinskienę, Kauno r.).- Valst. laikraštis, 1975, birž. 7.

Jurevičius J.Po liepom stovėjo (apie nusikaltimą Garliavoje).-Švyturys, 1975, Nr. 14, p. 18-19

Kondratienė B.Grojant “Geležinio vilko” orkestrui (apie pasipriešinimo kovų dalyvio J.Lukšos-Daumanto atminimo įamžinimą, Garliava, Kauno r.).- 1994, liepos 2, p. 4

Kubilius J.Atsekime pradžią ( apie nusikaltimą Garliavoje).- Švyturys, 1976, Nr. 21, p. 14-15.

Marčiulaitis A.Tėvų ir deputatų atsakomybė (apie Kauno r. Garliavos ap. Tarybų liaudies švietimo, kultūros ir jaunimo reikalų nuolat. kom-jos darbą).-Tarybų darbas, 1973, Nr. 11, p. 20-21

Mačys E., Šaknys V. Prizas liko Garliavoje (reportažas iš Kauno r. viet. Tarybų teisinių žinių konkurso).-Tarybų darbas, 1974, Nr. 2, p. 26-29

Meškauskas J. Pergudravo….save (apie garliavietį T.Kantautą, nelegaliai laikiusį Lapes ).-Tiesa, 1986, gruod. 14

Telksnys F.Garliavoje nušautas Barselonos olimpiados dalyvis (apie Lietuvos bokso rinktinės sunkiasvorio V. Markevičiaus žūtį).-Liet rytas, 1992, spal. 7

Urbonavičius S.,Pedagoginė tąsa (apie “Pajiesio” kol. draug. teismo pirmininką mokyt.A.Marčiulaitį).- Valst. laikraštis.- 1979, rugpj. 30

Valionis V.Kartono sparnai – ne skrydžiui (apie J.Bieliauskienę, nuteistą už taryb. santvarkos šmeižimą, Garliava, Kauno r.).-Komjaunimo tiesa, 1983, geg. 27

Vasiliauskas J.Kaip pavogti milijoną (apie garliaviškių G.ir S. Kondrotų baudž. bylą).-Tik vyrams, 1991, Nr. 2, p. 17-19

Vitkauskas V. Su džiaugsmu ir padėka (Garliavos J.Lukšos-Daumanto gimnazijos direktoriaus padėka išeivijos lietuviams už mater. paramą).- Draugas, Chicago, 1995, saus. 5

Žalys L. V.Landsbergis ragina išsaugoti “garbingą Lietuvą, nevengiančią aršių ginčų, bet apsieinančią be muštynių”(V. Landsbergio viešnagė Garliavoje).-Kauno diena, 1993, liep 13, p. 2


Literatūrinis gyvenimas:

Andriuškevičius L. O gimtine ( eilėraštis, skirtas Rinkūnų km. Garliavos ap.).- Šviesi akimirka, Šiauliai, 1997, p. 8

Boruta K. Skambėkit vėtroje, beržai.- Raštai, T. 9,- V., Vaga, 1975, 438 p.

Grikietienė A. “Pirmoji eilutė dievo duota…”(susitikimas su B, Brazdžioniu Grliavos baznyčioje).-Tėviškės žiburiai, 1994, rugs.6, p. 6

Keturakis S. Kur gyveno Pinčiukas? (apie rašytojo K. Borutos sodyba Pajiesio km.).-Tėviškės žinios,1989, kovo 14.

Ruseckaite A.”…Pajiesys kaip namų pasiilgimas” ( apie K. Borutos namą Pajiesyje, Kauno r.).-Kauno tiesa, 1985, rugpj. 11, p. 4-5.

Liubinaitė R. J.Marcinkevičius prisipažino garliaviečiams…(apie susitikimą su poetu).-Kauno diena, 1996, bal. 25, p. 29

Kultūrinė statyba. Mokslinis gyvenimas. Liaudies švietimas.Mokyklų veikla.Folkloras.

Beitnarienė D.Mokytojas, auklėtojas, bendramintis ( apie Garliavos 1-os vid. mokyklos mokytoja A Gudaitį).-Tarybinė mokykla, 1987, Nr. 10, p. 39-40

Beitnarienė D. Mokome pajusti literatūros ryšį su gyvenimu (Garliavos vid. mokykla).- Tarybinis mokytojas, 1987, Nr. 1, p. 29-30

Beržas A. Liaudies mokytoja (A. Marčiulionytės gyvenimo bruožai).-Tarybų Lietuva, 1949, vas 2. (Ilgakiemis, Garliavos ap.)

Civinskas A. Kaimo bibliotekoje(Garliava, Kauno ap.).-Tarybų Lietuva, 1946, bal. 23

Čiučiulkaitė K.Rūpintojėliu parimo prie gimnazijos (Garliavos J.Lukšos gimnazija kaune).-Tėviškės žinios, 1994, birž. 28

Čiurinskaitė E.Paskubėkite vėluojantys (apie Garliavos 1os vid. m-klos mokytoja O.Ragauskiene).-Mokleivis, 1976, Nr. 5, p. 28-29

Daugvainytė A.Jų rūpesčiai (apie Kauno rajono bibliotekos darbuotojus, Garliava).-Komunizmo vėliava, 1966, spalio 30

Juršė B.Poliglotas iš Garliavos ( apie Garliavos 1os vid. mokyklos mokytoją E.Pundzevičių).-Komj. Tiesa, 1979, rugs. , t. p. Nemunas, 1982, Nr. 9, p. 26-27

Juršė B. Vakaras Ilgakiemio mokykloje ( apie Ilgakiemio mokyklos mokytoja A.Marčiulaitį).-Tiesa, 1965, lapkr. 5

Kadžiulis A. Be paliaubų( apie Garliavos apyl. Pirmininko B.Medelį).-Tiesa, 1963, lapkr. 7

Kančiūnas P.Kolūkio klube-skaitykloje (“Aušros” kolūkis, Vilijampolės raj.).-Literatūra ir menas,1954, geg. 22

Kirlys J.Garliavos pakelių kryžiai.-Tremtinys, 1995, Nr. 13, balandis, p. 7

Kretavičiūtė A.Garliavos bibliotekininkai remi Įsrūties lietuvius.-Kauno d.-1995, kovo 1, p. 9

Pupalaigytė R.Tikėjimas – tai augantis medis. Bet jį ir auginti reikia( konferencija Garliavoje, Kauno r.).-XXI amžius, 1995, sausio 6, p. 3

Klimaitis J.Ir šeštokai sprendžia lygtis.- Tarybinis mokytojas,1985, liepos 25

Kretavičius G. pašaukimas tarnauti žemei (apie “Pajiesio” kolūkietės A.Jurevičienės šeimą.- Šeima, 1984, Nr. 2, p. 24-27

Labokaitė D.Kasdienybės vėliava (apie Garliavos 2-os vid. mokyklos muziejų).-Jaunimo gretos, 1983, Nr. 7, p. 6-7

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. Pogrindžio leidinys. T.6., 1980-1981, Chicago, 1983 (Garliava 455-456, 602-603).

Lietuvos katalikų Bažnyčios kronika. T.8., Chicago, 1987, (Garliava p.42-43, 91-92,102, 116

Lietuvos katalikų Bažnyčia. T.8, Chicago,1985-1987 (Garliava, p. 41-42, 187-188.

LTSR Kultūros paminklų sąršas, V., 1973 Garliavos apyl. archeologiniai paminklai p. 235).

MarčiulinisA. Jaukūs namai Ilgakiemyje (apie “Pajiesio” kolūkio vaikų lopšelį-darželį).-Tiesa, 1981, p. gruod. 25


Milašauskienė E. O ką veikia stipresnieji? (apie gabių mokinių aktyvinimą Garliavos vid. mokykloje).-tarybinis mokytojas, 1967, gruod. 14

Miliūnienė M. Turime dirbti geriau (apie Garliavos vaikų biblioteką Kauno r.).-Soc. Keliu, 1957, vasario 22

Milkevičius A.Garliavoje apleistas kultūrinis darbas (Panemunės r.).-Tarybų Lietuva, 1950, rugsejo 29

Paltanavičienė S.Atsiminimai. Magdutės jaunystė Lietuvoje, Boston, 1955

Pikelis S. Girtuoklėlis. O kiti?(pokalbis apie satyra Kauno r. “Pajiseio” kol).-Valst. laikraštis, 1979, gruod.27

Plavičienė J.Juozo Lukšos gimnazija – krikščioniško dvasingumo ir tautinio auklėjimo sala (Garliava).-XXI amžius.-1996, vas. 9,p. 4

Raguotienė G. Spaudą atgavus: knyga ir skaitytojas 1904-1918 m. Lietuvoje.-1996, p. 350

Raščius Pr., Volodka C. Ieškojimai(apie V.Mičiurino sodininkystės-daržininkystes bandymo stoties vyr. moksl. bendradarbę M.Rasimaitę).-Tarybinė moteris, 1956, Nr. 3, p. 1-2

Sagaitienė L. Bėgte paskui svajonę (apie vaikų namus “Pajiesyje”).-Kauno laikas, 1993, vas. 25

Sakalauskas A. Nuolat rūpintis jaunaisiais pedagogais (Garliavos vid. mokyklos vadovybės uždavinys).-Komunizmo švyturys,1953, lapkr. 26

Skambėk plačiai, tarybine daina(apie ką pasakojo Garliavos kultūros namų meno vadovas V.Labunaitis).-Komjaunimo tiesa, 1949, liepos 20

Stundys A. Kai svari klasės vadovo veikla(apie Garliavos vid. mokyklos klasių vadovų darbą).-Tarybinė mokykla, 1973, Nr. 5, p. 6-8

Stundys A.Tėvų komiteto veikla, ugdant mokinių sąmoningą drausmę (Garliavos 1-oji vid. mokykla).-Tarybinė mokykla, 1976, Nr. 5, p. 8-11

Miklaševičiūtė R.Jubiliejaus proga mokyklai buvo suteiktas vardas / Laikinoji sostinė, 2004, geg.20, p. 5.

Dambrauskas A. garliaviečiai ieškojo talentų: miestelį išjudino klasikinės muzikos konkursas / Laikinoji sostinė.-2004, birž. 22, p. 3

Dambrauskas A. Šokas sportininkams : aikštės tapo sandėliais: žlugo ambicingi verslininkų planai paversti Kauną šalies lauko teniso sostine / Laikinoji sostinė, 2004, rugs. 14, p. 1


Istorija

Bačiurinas A.Tankistų žygdarbis (apie Tarybų sąjungos didvyrio M.Baltrakovo kuopos žygdarbį prie Garliavos).-vakarinės naujienos, 1964,liepos 25

Doogilis A.Garliava.-“Dirva”, 1931, geg. 15

Gudaitis R. Poderių šeimos žūtis(apie 1945 m. sunaikintą Poderių šeimą iš Garliavos).-Tėviškės žinios, 1993,birž. 26

Gudelis D.Vardynos kolūkyje (“Aušros” kol.).-Valstiečių laikraštis, 1962, birž. 8

Jackevičiūtė E.Iš Fredos ir Garliavos praeities.-Lietuvos aidas, 1937, liepos 12, p. 2

Kairiūkštis J.Tai įvyko Garliavoje( apie buržuazinių nacionalistų piktadarybes 1941 m. Kauno apsk.).-Komunizmo vėliava, 1962, spalio 7

Kaminskas J. Neužgyjančios žaizdos(apie Ražiškių k. gyventoją F.Jakštą, hitlerinės okupacijos metais išgelbėjusį žuvusio Tarybinės Armijos komisaro R.Karmazino šeimą).-Komunizmo vėliava, 1969, vas.27

Kanevičius P.Garliaviečių peticija carui (1905 m. peticija carui).-Komunizmo vėliava, 1966, lapkr. 7

Klimaitis J.Garliava (iš miestelio istorijos).-Mokslas ir gyvenimas, 1974, Nr. 8, p. 50-51

Krasauskas B. Masinis kapas ant Jiesios kranto(apie hitlerininkų žiaurumus Garliavoje).-Tarybų Lietuva, 1944, gruod. 27

Maksimonis P. Prie Garliavos (apie vyr. leitenanta A.Alsajevą, pasižymėjusį mūšiuose vaduojant Garliavą 1944 m.).-Komunizmo vėliava, 1967, vas. 24

Netolimas Ilgakiemis. Viešas gyvenimas. Mokykla.-“Dabartis”,1918, Nr. 177

Nezabitauskas A.Garliava.-1967, gruod.28

Nezabitauskas A. Valstiečiai prašė laisvės…Kauno tiesa, 1968, bal. 4

Paršaitis-Siūlelis.Garliava ( gyventojų tamsumas).-“Ūkininkas”, 1901, Nr. 9, p. 81-82

Paveleckas M.Prie Garliavos…(apie tarybinio kario A.Alsejevo žygdarbį Kauno apsk.).-Komunizmo vėliava, 1964, rugpj. 2

Radžiūnas J.Kruvini šešėliai ( burz. Nacionalistų nusikalstama veikla).-Tarybu Lietuva, 1948, geg. 26

Skeberdis A.Senasis raudongvardietis (iš garliaviečio J. Baltrukonio biografijos).-Komunizmo vėliava, 1967, liepos 27

Steponaitis V. Jaunimas.”Ūkininkiečiai”. “Žiburys” (Garliavos apyl.).-Lietuvos žinios, 1913, rugs. 7, Nr. 106

Totoraitis J. Garleva (Garliava).- Sūduvos Suvalkijos istorija, K., 1938, p. 390-393

Šiltakis P.Dveji Naujieji metai( apie buržuazinių ir tarybinių N.M. sutikimą F.Marvilio dvaro kumetyne).-Tiesa, 1941, sausio 1

Šiltakis P. kad ponai vėl mūsų nepasikinkytų (apie naujakurių Ališauskų gyvenimą).-Tiesa, 1941, sausio 9

Vaičius A.Prieš 80 metų Garliavos apylinkėse.- Kauno kr., 1995, birž. 27

Valstiečių kova (Armoniškių k.).-“Priekalas”, 1934, Nr. 8, p. 499

Vainikonis L. Mokytojos vardu (apie 1948 m. buržuazinių nacionalistų nužudytą Ilgakiemio prad. mokyklos mokytoją A.Marčiulionytę).- Tarybų darbas, 1978, Nr. 11, p. 37

Vainikonis L.Už mūsų laimę (apie Ilgakiemio mokyklos mokytoją A.Marčiulionytę, nužudyta 1948 m.).- Komunizmo vėliava, 1977, vas. 12

Vainikonis L. Šviesa neužgeso…(apie buržuazinių nacionalistų nužudytą Ilgakiemio mokyklos mokytoją A.Marčiulionytę).-Komunizmo vėliava, 1987, vas. 10

Žaltauskaitė A. Mokytoja Angelė Marčiulionytė.- Soc. keliu, 1957, spalio 2.

Žaltauskaitė A. Mokytojos pėdomis (apie A.Marčiulionytę).-Kn. Kad žemėje žydėtų gėlės, 1960, p. 120-126

Žemkauskas P.Niekas neužmirštas, niekas neužmiršta (apie mitingą Jonučių kapinėse, skirtą nužudytai mokytojai A.Marčiulionytei).-Komunizmo vėliava, 1977, geg. 28