Aplankai

ATGIMIMAS

Sąjūdis Kauno rajone (1988-2010)
Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena (2010-2015)
Kovo 11-oji - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena (1991-2014)
Sausio 13-oji- Lietuvos ir kauno rajono istorijoje ( 1990-2015)
Sausio 13-oji žmonių prisiminimuose, 2001 m. (rankraščiai)
Baltijos kelias (1989-2013)

BIBLIOTEKOS:

Čekiškės biblioteka(Čekiškės biblioteka)
Čekiškės bibliotekos moterų klubas 1994 m.(Čekiškės biblioteka)
Iš miestelio bibliotekos istorijos (Čekiškės biblioteka)
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka (2005-2010) (VB)
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka (2010-2015) (VB)
Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialai (1982–2013) (VB)
Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialai (2013-2015) (VB)
Padauguvos biblioteka 1975-1999 (Padauguvos biblioteka)
Panevėžiuko bibliotekos istorijos apžvalga 1948-1993 m. (Panevėžiuko biblioteka)
Pirmasis Panevėžiuko bibliotekos vedėjas Konstantinas Buivydas (1948-1960) (Panevėžiuko biblioteka)
Vilkijos biblioteka 1936-1999 (Vilkijos biblioteka)
Vilkijos miesto bibliotekos darbuotojai (Vilkijos biblioteka)
Vilkijos miesto bibliotekos istorija (Vilkijos biblioteka)
Vilkijos miesto bibliotekai - 75 (Vilkijos biblioteka)

ISTORIJA:

Napoleonas Kauno rajone (VB)
Po 150 metų - 1863 m. sukilimo pėdsakais (VB)
Mindaugas – Lietuvos Karalius (Ringaudų biblioteka)

PARTIZANAI, SAVANORIAI, KARININKAI:

Lietuvos kariuomenė (VB)
Lietuvos savanoriai: Barzda – Bradauskas Juozas, Beniulis Vincas, Gudelis Kazys, Kalpokas Jonas, Stašelis Vincas (VB)
Padauguvos tremtiniai (Padauguvos biblioteka)
Partizaninis judėjimas (VB)
Partizanas J.Lukša-Daumantas (VB)
Panevėžiuko kaime gyvenantys tremtiniai (Panevėžiuko biblioteka)
Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės vadas - generolas Silvestras Žukauskas (Karmėlavos biblioteka)
Politinio kalinio ir tremtinio Vlado Štilpos gyvenimas ir kūryba (Vilkijos biblioteka)
Tremtiniai (VB)
Vytautas Stonys – Ulonų pulko leitenantas (Kulautuvos biblioteka)
Vytautas Augustauskas [karinis veikėjas] (Kulautuvos biblioteka)
Žemaičių apygardos partizanas Juozas Valiulis Petkevičius – Steigvila (Kulautuvos biblioteka)

GARLIAVOS ISTORIJA:

 Garliavos miestelio istorija 1797-1999 (VB)
 Garliavos miestelio nūdiena (1990 –2015) (VB)
 Garliavos miesto plėtros analizė :[įvadas į miesto planavimą ir plėtrą] E.Galvanauskaitė.- Kaunas, 2005 (VB)
 Garliavos parapijos istorija (VB)
 Garliavos istorinė praeitis (VB)

GARLIAVA:

 Garliava ir jos apylinkės ( iki 2015) (VB)
 Švč.Trejybės bažnyčia ( iki 2015) (VB)
 Evangelikų –liuteronų bažnyčia  (VB)
 Kultūrinė veikla Garliavoje ( iki 2015)(VB)
 Paminklai Garliavoje ( iki 2015) (VB)

 KAUNO RAJONO ISTORIJA:

 Kauno rajono istorijos pėdsakais 2004 (VB)
 Kauno rajono savivaldybės aktualijos 2005-2006 (VB)
 Kauno rajono savivaldybės aktualijos 2007 (VB)
 Kauno rajono savivaldybės aktualijos 2008-2009 (VB)


 Kauno rajono kultūrinė veikla 1998 -2002 (VB)
 Kauno rajono menininkai, parodos ( iki 2015) (VB)
 
 KAUNO RAJONO MIESTELIAI:

Apie Panevėžiuką (Panevėžiuko biblioteka)
Adomo Makarevičiaus kraštotyros darbai apie Vilkiją (Vilkijos biblioteka)
Babtų miestelio šiokiadieniai ir šventės" (Babtų biblioteka)
Čekiškė 1600-2000 (Čekiškės biblioteka)
Ežerėlis spaudoje (Ežerėlio biblioteka)
Iš istorinės atminties[J.Brazauskienės atsiminimai apie Kulautuvą](Kulautuvos biblioteka)
Vilkijos dainorėliai.A.Vaičius[Vilkijos choro istorija] (Vilkijos biblioteka)
Kraštiečių atsiminimai apie Vilkiją (Vilkijos biblioteka)
Karmėlavos seniūnijos istorija ( Ramučių biblioteka)
Kulautuvos kurortui - 65 (Kulautuvos biblioteka)
Mano miestelis Čekiškė (Čekiškės biblioteka)
Mastaičių kaimo istorija/ B.Jasinskienė, 2005 (VB)
Pagynė spaudoje 1940-1982 m.(Pagynės biblioteka)
Rašnavos kaimas ir jo gyventojai.R.Matinaitienė (llgakiemio biblioteka)
Prisilietus prie Pagynės žemės istorijos (Panevėžiuko biblioteka)
Samylų seniūnija spaudoje[Girionys, Žiegždriai, Šlienava] (Šlienavos biblioteka)
Vilkija 1426-1996 (Vilkijos biblioteka)

KRAŠTIEČIAI

LITERATAI:

J.Aistis (VB)
B.Buračas (VB)
K.Boruta (VB)
J.Brazauskienė (VB, Kulautuvos biblioteka)
B.Brazdžionis (Ringaudų biblioteka)
Z.Gaižauskaitė (VB)
J.Giedraitienė (Ringaudų biblioteka)
J.Ivanauskaitė (Čekiškės biblioteka)
R.Keturakis (VB)
Mes kilę iš Čekiškės (Čekiškės biblioteka)
A.Mickevičius (Ringaudų biblioteka)
Rašytojo V.Rudžiansko gyvenimas ir kūryba (Vilkijos biblioteka)
V.Rudžianskas (Čekiškės biblioteka)
I.Striaukienė [eilėraščiai] (Panevėžiuko biblioteka)
M. Staliūnaitė – mūsų krašto poetė[eilėraščiai] (Panevėžiuko biblioteka)

KOMPOZITORIAI:
 V.Kairiūkštis (VB)
 J.Naujalis (VB)

KRAŠTOTYRININKAI:

A.Vaičius (VB)
Br.Šukys (VB)
Kraštotyrininkas Balys Buračas (Karmėlavos biblioteka)
Kraštotyrininkas Balys Buračas (Ramučių biblioteka)

VISUOMENĖS VEIKĖJAI:

Pr.Dovydaitis (VB)
L.Milčius (VB)
K.Puida (VB)
J.Basanavičius (VB)
J.Godlevskis (VB)
T.Ivanauskas (VB)
M.Krupavičius (VB)
A.Mitkus (VB)
Kazys – Žukauskas Zara :[ laiškai, nuotraukos ir sveikinimai Kauno r. savivaldybės viešąjai bibliotekai] Garliava, 1998 (VB)
Pleirytė- Puidienė Ona Elžbieta (Panevėžiuko biblioteka)
K. Puida – rašytojas ir vertėjas (Panevėžiuko biblioteka)

KITI:

Aldona Rimdeikienė[etnografė] (Vilkijos biblioteka)
Algimantas Liškauskas [meno vadovas)(Čekiškės biblioteka)
Inžinierius Mykolas Pužauskas iš Lebedžių kaimo ( Liučiūnų biblioteka)
Kraštiečiai. Jų veikla (VB)
Kunigas Jonas katulis (Kulautuvos biblioteka)
Kunigas St. Bačkis - Vilkijos klebonas 1906-1930 (Vilkijos biblioteka)
Leonas Merkelis [gydytojas] (Čekiškės biblioteka)
Olga Mongirdienė-Fedorovienė (Vilkijos biblioteka)
Rokų krašto šviesuoliai (Rokų biblioteka)Atgimusi Raudondvario dvaro sodyba. (2013 - 2015) (VB)


Europos paveldo dienos (1998-2015) (VB)
Legendiniam S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui - 80 metų (VB)
Viktorina apie Kauno rajoną 2005 (VB)

KNYGNEŠIAI:

K.Aglinskas (VB)
Apie Babtų valsčiaus knygnešius (Babtų biblioteka)
V.Andziulis (VB)
M.Babonas (VB)
J.Bielinis (Čekiškės biblioteka)
Babtų knygnešiai (VB)
M.Jankaus spaustuvė (VB)
XX a.pradžios spaustuvės, spaustuvininkai, leidėjai: Kuktos, Priekulės, Senosios Klaipėdos, Strazdo ir vėgėlės, „Vilniaus žinių" spaustuvės(VB)
XX a. pradžios Lietuvos knygynai ir jų įkūrėjai : J. Masiulis, M.Nagevičienė, M.ir J.Šlapeliai, J.ir A.Zavadskiai(VB)
XX a. pradžios Lietuvos spaustuvės, spaustuvininkai, leidėjai: Banaičio, F.V.Horcho našlės, Gražio, Jakavičiaus, Kirkoro spaustuvės(VB)
Knygnešystės pėdsakais Kauno rajone (1990 –....)(VB)
Lietuvos knygnešiai - tautos dvasios gaivintojai (1989 -....) (VB)
Kauno rajono knygnešiai (VB)
Knygnešių sienelė (VB)
Knygnešiai (Ringaudų filialas) (VB)
Kauno rajono spaudos darbuotojai, kalbininkai(VB)
Lietuviškos spaudos draudimas: ištakos, įforminimas, žlugimas (VB)
Lietuviška knyga. Mažoji Lietuva (VB)
Mažosios Lietuvos spaustuvės, spaustuvininkai, leidėjai : Giedraičio, Hartungų, Jagomasto, Mauderodės, Mikšos, Reilenderių spaustuvės(VB)Slaptos pogrindinės „ab" spaustuvės veikla (VB)
M.Račkus (VB, Čekiškės biblioteka)
A.Račkus (VB)
Zapyškio knygnešių laikas (VB)


 MENININKAI:

Adolfas Teresius [skulptorius](VB)
Brunonas Subatis (Čekiškės biblioteka)
E.Patraitytė-Talalienė (Panevėžiuko biblioteka)
Janina Sorokienė (VB)
Karmėlavos semiūnijoje kuriantys ir ją garsinantys žmonės (Karmėlavos biblioteka)
Menininkai Kauno rajone [E.Krušinskaitė, A.Makūnaitė,A.Martinaitis, K.Martinaitis, V.Montvilienė, A.Obcarskas,
B.Pranckūnas, J.Šileika, V.Švirinas, E.Unguraitis](VB)
Olegas Karavajevas [dailininkas](VB)
Petras Kačiulis (Padauguvos biblioteka)
Rozalija Rimkutė [tautodailininkė, vargonininkė] (Vilkijos biblioteka)
Viktoras Vizgirda [dailininkas](VB)
Stasys Stanišauskas [skulptorius] (Kulautuvos biblioteka)

 MOKYKLOS:

Atvertus seną Tabariškių mokyklos albumą (Ringaudų biblioteka)
Jonučių vidurinė mokykla 1997 - 2008(VB)(VB)
Garliavos Juozo Lukšos gimnazija 1997 - 2008(VB)
Garliavos meno ir muzikos mokykla 1995 - 2008(VB)
Garliavos vidurinė mokykla 1997 - 2008(VB)
Kauno rajono mokyklos 2006 - 2008(VB)
Kauno rajono mokyklų istorija(VB)(VB)
Mokytojos M.Matiukaitės atsiminimai apie Tabariškių mokyklą 1940-1947 m.(Ringaudų biblioteka)
Vilkijos gimnazija (Vilkijos biblioteka)
Vilkijos žemės ūkio mokykla (Vilkijos biblioteka)

MUZIEJAI

Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus (Vilkijos biblioteka)

PAMINKLAI KAUNO RAJONE:

Ežerėlio parapijos bažnyčia (Ežerėlio biblioteka)
Kauno rajono architektūra: bažnyčios, pilys, dvarai (VB)
Kauno rajono archeologija: piliakalniai, senkapiai (VB)
Vilkijos Šv.Jurgio bažnyčia -miesto simbolis (Vilkijos biblioteka)
Vilkijos lankytinos vietos (Vilkijos biblioteka)

POLITIKA:


 Rinkimai į Kauno rajono savivaldybę 1990 (VB)
 Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai 2008 (VB)
 Rinkimai į Europos parlamentą ir Respublikos Prezidento rinkimai 2004 m.
 birželio 13 d. 2004 (VB)
 Europarlamento rinkimai. Prezidento rinkimai. Seimo rinkimai 2004 (VB)
 Kauno rajono savivaldybės tarybos rinkimai 2000 m. balandis, 2002 m. gruodis, 2002 (VB)
 Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai 2002 m. gruodžio 22 d., 2002 (VB)
 Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai 2000 m. spalio 8 d., 2000 (VB)
 Savivaldybių rinkimai 2011 m. vasario 2 (VB)
 Seimo rinkimai 2000 (VB)
 Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai: 1997 m. kovo 23 d.(VB)
 Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai: 1997 m. gruodžio 21 d.(VB)
 Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai, referendumas: 1996 m. spalio 20 d.(VB)
 Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai: 1995 m. kovo 25 d. (VB)
 Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai: 1992 m. spalio mėn. 25 d.(VB)