Budrys Dzidas

Mokslo darbuotojas, dr. (ekonomikos m.)

Gimė 1903 m. gegužės 12 d. buv. Raseinių apskr. Šimkaičių valsč. Paskynų km. (dab. Jurbarko raj.)

1913 m. pradėjo lankyti pradžios mokyklą. Prasidėjus karui, mokslą turėjo nutraukti. Pradinę mokyklą jis baigė tik 1918 m. ir įstojo į Jurbarko progimnaziją. 1919 m. persikėlė į Raseinių gimnaziją. Tėvai mažai tegalėjo padėti, tad reikėjo verstis privačiomis pamokomis.

1922 m. rudenį persikėlė į Kauną ir pradėjo dirbti raštininku Geležinkelių valdyboje. Atkakliai dirbdamas, per metus jis pasiruošė iš dviejų paskutinių gimnazijos klasių kurso ir kitą pavasarį eksternu išlaikė brandos egzaminus. Tų pat metų rudenį Dz. Budrys buvo priimtas studentu į Kauno universiteto Teisių fakulteto Ekonomikos skyrių. Pirmąją studentų ekonomistų grupę sudarė vos 18 žmonių. Studijuoti tais laikais buvo nelengva. Trūko literatūros. Kai kurios disciplinos buvo dėstomos rusų bei vokiečių kalbomis. Laiku – 1927 m. – studijas baigė ir gavo diplomus tik trys, tarp jų ir Dz. Budrys. Jis studijas baigė labai gerai ir gavo pirmąjį ekonomisto diplomą.

1926 – 1929 m. jis dėstė Kauno aukštesniojoje komercijos mokykloje bei jos pagrindu organizuotoje "Aušros" gimnazijoje politinę ekonomiją, ekonominę geografiją, komercinę korespondenciją, prekių mokslą.

1935 m. dirbo Lietuvos banko informacijos skyriuje (šiam skyriui tuo metu vadovavo prof. A. Rimka) ir ruošė užsienio ir Lietuvos ekonomikos apžvalgas Lietuvos banko biuleteniui.

Tuo laikotarpiu Dz. Budrys rašė nemaža straipsnių ekonominių žinių populiarizacijos, ekonominių disciplinų dėstymo metodiniais klausimais, mokytojų profesiniais klausimais "Kultūroje", "Švietimo darbe".

1929 m. išleistas jo parašytas "Politinės ekonomijos vadovėlis". Pakartotinai - 1936 m.

1937 m. Didvyrių kaime (Kauno r.) esančiame Lomankos miško pakraštyje nusipirko sodybą, o jo sūnus rašytojas Rimantas Budrys čia įkūrė dendrologinį parką, kuriame auga apie 110 rūšių medžių ir krūmų.

1938 metų rudenį jis apgynė ekonomikos mokslų daktaro disertaciją "Trumpalaikio žemės ūkio kreditavimo principai ir sistemos", o 1939 metų pavasarį – habilitacijos darbą "Centrinių bankų atviros rinkos politika", gavo privatdocento vardą ir tapo universiteto politinės ekonomijos ir statistikos katedros privatdocentu.

1940 m. kartu su A. Rimka parengė mokomąją priemonę „Statistika".

Dz. Budrys po antrojo pasaulinio karo kaip kairių pažiūrų ekonomistas buvo skiriamas aukštoms LTSR pareigoms, profesoriavo Vilniaus universitete, dėstė ekonomines doktrinas ir kitus dalykus.

Mirė – 1971m. gegužės 15 d.Vilniuje.

Lit.: Patariu.lt

Kauno apskrities viešoji biblioteka