Kraštiečių biografijos, kūryba, nuotraukos

Knygešiai-švietėjai
Aglinskienė Liudvika, Andriuškevičius Benediktas, Bakanauskas Simonas, Baltrus Sutkus, Baltrušaitis Jonas, Budzeika Petras, Bulota Juozas, Danielius Jonas, Ivanauskas Karolis, Kairiūkštis Povilas, Liutkus Kazys, Marma Kazimieras, Palubenskas Antanas, Rinkus Antanas, Staniulis Jonas, Šeškevičius Kazimieras, Varkala Petras.

Rašytojai, Literatai
Babonas Mindaugas, Budrys Rimantas, Gaižauskaitė Zita, Juškūnė Rima, Karosas Pranciškus, Karlauskas Gintaras, Kavaliauskienė – Barštytė Virginija, Rudžianskas Viktoras, Sasnauskas Pranas, Stanislovaitienė Vijolė, Teišerskytė-Pancernienė Valentina,  Staugaitis Justinas, Šalčius Juozas, Urbonaitė Audronė, Urbonavičius Midas.

Spaudos darbuotojai, kalbininkai, vertėjai
Čiučiulkaitė Kristina, Danielius Juozas, Griškevičius Gediminas, Ibianska Vanda.

Kultūros darbuotojai
Aleknonis Gintaras, Buračas Balys, Grigaitienė Vladislava, Kvosčiauskas Eimutis, Liutvinavičius Stasys, Markauskienė Marija, Narcizas Freimanas, Obelienius Juozas, Pivarauskaitė Margarita, Podolskaitė Violeta, Poškaitis Kazys, Pšibarauskas Antanas, Rimdeikienė Aldona, Svidinskas Algirdas, Šiuša Andrius.

Menininkai
Banys Eugenijus, Bendžiūnas Stasys, Bytautė Jūratė, Butkienė Vaiva, Dabrilienė Violeta, Drigotienė Audronė, Dudaitis Ginutis, Garličionok Vilma, Grekavičius Ričardas, Jankauskienė Audra Daiva, Kiškienė Valerija, Kosinskaitė Miglė, Kučinskaitė-Kumpauskienė Eugenija, Karavajevas Olegas, Kunickas Jonas, Laužadienė - Ridikaitė Virginija, Lanauskas Kęstutis, Markevičienė Gražina, Martinaitis Kazimieras, Monse Elena, Mostauskis Stanislovas, Obcarskas Antanas, Olbutas Antanas, Puišys Raimondas, Rukšaitė Aurelija Gražina, Saladis Linas, Sidorčiukas Jurijus, Sniečkus Arūnas, Sniečkuvienė Vida, Sologubienė Vida, Sutkus Antanas, Šimkevičienė Rasa, Tarolienė Elena, Teresius Adolfas, Triukas Vitas, Triukienė Rasa Marija, Vaištaras Algirdas, Zalanskas Arūnas, Žebelienė Gražina.

Muzikai
Padleckas Stasys, Povilaitis Vytautas.

Mokslo darbuotojai
Armolaitis Edvardas, Brėdikis Jurgis, Burneckis Arvydas, Grinienė Elvyra, Grigaliūnas Jonas,  Grigas Kazys, Grinkevičienė Ona, Ivanauskas Tadas, Jakučionis Povilas, Karpus Algimantas, Knašys Vytautas Petras, Obelenis Vytautas, Pranckevičius Gediminas, Prapuolenis Algis, Rimkevičius Liudvikas, Rinkevičienė Roma, Rutkauskienė Danguolė, Smailys Alfredas, Staniulis Juozas Benediktas, Stepukonienė Inga, Šlapkauskaitė Danė, Vaidelys Jonas, Vailionis Liudas, Visockis Ottonas.

Kiti
Ajonis Adolfas, Andriušis Stanislovas, Augustauskas Vytautas, Bačkis Stanislovas, Beržinskas Viktoras, Bružikas Jonas, Buzienė Gražina, Chmielevskis Aleksandras, Čebelytė Ona, Gronskytė-Mickuvienė Irena, Gustaitis Andrius, Gustaitis Motiejus, Jakučionis Povilas, Jankauskas Juozas, Kalpokas Jonas, Kliučienė Nijolė, Koreva Kletas, Krasauskas Robertas, Krupavičius Mykolas, Marcinkienė Jadvyga, Markelis Leonas, Marma Mykolas, Mašanauskas Ksaveras, Nagevičius Vladas, Miliūtė Inocenta Zuzana, Milčius Leonas, Mitkus Adomas, Paltanavičius Antanas, Pečiulaitis Povilas, Pundzevičius Eduardas, Pužauskas Mykolas, Rūkas Vytautas Pranciškus, Sikorskienė Monika, Skučas Kazimieras,  Stašelis Vincas, Vailokaitis Jonas, Varkalaitė-Baltrušaitienė Antanina, Veverskis Kazys, Vitkauskas Viktoras.