Marčiulaitis Antanas

Gimė 1923 m. Marijampolės apskr. ( dabar Prienų r.), Šilavoto valsč. Stuomenų k.

Mokėsi Mikailiškio pradžios mokykloje, po to – Prienų "Žiburio" gimnazijoje, kurią baigė 1944 m. Norėjo studijuoti mediciną, deja, svajonė sudužo: enkavėdistai jį paėmė iš namų ir ištrėmė į Sibirą. Dar Lietuvoje jam pavyko iššokti iš traukinio. Šilavoto pradinėje mokykloje įsidarbino mokytoju. Bedirbdamas dar ir mokėsi neakivaizdiniu būdu Vilniaus pedagoginiame institute. Pašlijus sveikatai ir pasunkėjus materialinei padėčiai, buvo privrstas mokslus institute nutraukti. Vėliau baigė pedagoginę mokyklą ( mokytojų seminariją), dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, psichologiją Jiezno ir Ariogalos vidurinėse mokyklose. Paskutinius darbo metus dirbo Kauno r., Ilgakiemio pradinėje mokykloje. Išdirbęs 41-erius metus, 1986 m. išėjo į užkariautą poilsį ir atsidėjo kūrybai.A.Marčiulaičio kūrybos lobyne nemažai darbų : apie 200 straipsnių ( beveik visi publikuoti periodinėje spaudoje), apie 100 apsakymų, 2500 eilėraščių.Daugelis jo darbų išsibarstė įvairiuose periodiniuose leidiniuose: Čikagoje leistame tautinės, religinės bei moralinės krypties žurnale "Laiškai lietuviams", Kanados lietuvių laikraštyje "Tėviškės žiburiai", pastaruoju metu – "XXI amžiuje".A.Marčiulaičio kyryboje ryškus polinkis gvildenti psichologizmą, moralės bei politikos problemas.Mirė 2007 m.