Apie projektą

About the project

Naujoms technologijoms sparčiai žengiant į bibliotekas, iššūkiams ir pokyčiams atvira Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka plečia elektroninių paslaugų spektrą išmaniajam vartotojui.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, sėkmingai įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamus projektus „Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone“, Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone II“, skatinančius vietos ir tarptautinę visuomenę domėtis Kauno rajono kultūros istorija ir saugoti jos istorinę atmintį, visuomenei pristato naujieną - virtualų gidą.

Tai - interaktyvi, naujoviška, šiuolaikinių technologijų sprendimais pagrįsta mokymosi ir kultūros pažinimo priemonė, skirta Lietuvos ir užsienio vartotojui susipažinti su Kauno rajone esančiais reikšmingais ir unikaliais kultūros, architektūros, archeologijos ir gamtos paveldo objektais bei žymiais Kauno rajono žmonėmis.

Virtualiame žemėlapyje siūlomi 9 maršrutai: dvarai (8 objektai), sakraliniai pastatai (24 objektai), archeologijos paminklai (3 objektai), Kauno rajono muziejus ir jo padaliniai (5 objektai), 12 lankytinų vietų knygnešių takais, 13 lankytinų vietų literatų takais, 11 suolelių, skirtų savanoriams įamžinti, gamtos paveldas (6 objektai), kitos reikšmingos lankytinos vietos (6 objektai) ir interaktyvus žemėlapis su pažymėtais objektais. Virtualų gidą sudaro 88 objektai.

Kiekvienas iš siūlomų maršrutų turi jam priskirtus objektus. Pažymėjus objektą (tiek meniu punkte, tiek interaktyviame žemėlapyje) apie jį pateikiama susisteminta tekstinė informacija (lietuvių ir anglų kalbomis), fotografijos, panoraminės bei AERO nuotraukos.

Pasirinktus objektus galima lankyti vadovaujantis siūlomu arba paties susikurtu maršrutu. Kelius, važiavimo kryptis automobiliu, dviračiu arba pėsčiomis galima susirasti per interaktyvų žemėlapį internete (https://maps.google.lt). Keliaujant nuo vieno objekto iki kito, žemėlapyje nurodoma kelionės trukmė ir atstumas tarp jų kilometrais.

Ant dešimties žymiausių Kauno rajono kultūros paveldo objektų pritvirtinti QR kodai, leidžiantys išmaniai susipažinti su konkretaus objekto istorija, kurią galima perskaityti su specialia išmaniajame įrenginyje (telefone ar planšetiniame kompiuteryje) esančia QR kodų nuskaitymo programa (programą parsisiųsti - http://bit.ly/2sxfPl1, http://bit.ly/1cT8KLu). Su išmaniuoju įrenginiu nuskaičius ant dominančio objekto pritvirtintą QR kodą, įrenginio ekrane matoma objekto vidaus panoraminė nuotrauka ir kita informacija, esanti virtualiame gide.

New technologies are rapidly moving to libraries, and Kaunas district municipal public library is also open to the changes and challenges – it is expanding the range of electronic services for the intelligent user.

Kaunas district municipal public library, successfully implementing the projects of the Lithuanian culture council “Smart culture path in Kaunas district”, “Smart culture path in Kaunas district II”, which promotes local and international society interest in the history of Kaunas district culture and preserves its historical memory, introduces the news to the public – a virtual guide.

It is an interactive, innovative, educational and cultural knowledge cognitive tool based on modern technology solutions for the Lithuanian and foreign consumer to get acquainted with the significant and unique objects of culture, architecture, archeology and natural heritage located in Kaunas district and the famous people of Kaunas district.

9 routes are offered on the virtual map: estates (8 objects), sacral buildings (24 objects), archeological monuments (3 objects), Kaunas district museums (5 objects), 12 places of interest on book spreader paths, 13 places of interest on litterateurs paths, 11 benches for volunteers to immortalize, natural heritage (6 objects), other significant sights (6 objects), and an interactive map with marked objects. 88 objects in total.

Each route has objects assigned to it. Having marked the object (both in the menu item and on the interactive map), a structured text information is presented (in Lithuanian and English), photographs, panoramic and AERO photographs.

Selected objects can be visited on the basis of the proposed or self-made route. Roads, driving, biking or walking directions can be found through an online map on the Internet (https://maps.google.lt). When traveling from one object to another, the map indicates the journey time and distance between the objects in kilometers.

QR codes are attached to ten of the most famous cultural heritage objects in Kaunas region, and it allows you to get acquainted with the history of the object in a smart way. It can be read by a special QR code scanner program (download program – http://bit.ly/2sxfPl1, http://bit.ly/1cT8KLu) installed in your smart device (phone or tablet). When scanning the QR code attached to the object of interest with a smart device, it displays a panoramic photo of the object inner side, and other information in the virtual guide.

Projekto vadovas - Virginija Tamašauskienė
Įvadiniai straipsniai - Inga Stepukonienė, Virginija Tamašauskienė, Giedrė Juknienė
Vertimas - Saulė Zadlauskienė, UAB "Kalbos centras"
Redagavimas - Regina Vasauskaitė, Šarūnė Baltrušaitienė
Fotografavimas ir programavimo darbai – Andrius Jankauskas

Project manager – Virginija Tamašauskienė
Introductory articles – Inga Stepukonienė, Virginija Tamašauskienė, Giedrė Juknienė
Translation – Saulė Zadlauskienė
Photography and programming - Andrius Jankauskas

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas:
„Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone“

Kaunas District Municipal Public Library project:
„Intelligent Cultural Route in Kaunas District“

Pradėti Start Apie projektą About the project Projekto remėjai Project sponsors Lt En

„Svarbiausia nepamiršti gamtos ir kultūros paminkluose įamžintos praeities, ją puoselėti ir perduoti jaunajai kartai, o dabarties palikti pėdsakai bylos mūsų mintis ir ketinimus tiems, kurie perims pradėtus darbus.“

„The most important thing to keep in mind is the past immortalized in natural and cultural monuments, it is necessary to nurture it and to pass it to the younger generation, and in the present time we leave the traces of our thoughts and intentions to those who will take over the work begun.“

Kauno rajono savivaldybės meras

Municipality of the region of Kaunas mayor

V. Makūnas

Projekto remėjai

Project sponsors

Projekto vykdytojas

Project promoter

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Kaunas district municipal public library

Adresas
Vytauto g. 21, Garliava
Kauno rajonas LT-53265
Lietuva
Address
21 Vytauto Street, Garliava
Kaunas district LT-53265
Lithuania
+370 37 551884

[email protected]