Pradinis Naujienos Straipsniai Šeškevičius Kazimieras

Šeškevičius Kazimieras

KNYGNEŠYS

Gimė 1874 m. Kampiškių km., Garliavos valsč., Kauno apskr.

Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje. Priklausė čia įsikūrusiam slaptam mokinių lietuviškam būreliui. Vienas iš būrelio tikslų - gauti, skaityti ir platinti lietuvišką spaudą. 1891 m. seminarijoje kilo didžiulis triukšmas dėl to, kad tų metų lietuvių laikraštyje „Vienybė lietuvninkų“ aprašyta mokytojo Lapinsko veikla prieš lietuvius. Siekdami išsiaiškinti, kas turi ryšių su nelegalios spaudos leidėjais, caro žandarai krėtė moksleivius. Pas K. Šešekevičių  rado lietuviškų knygų, todėl 1891 m. pašalino iš seminarijos. Išvyko į Peterburgą. Čia,studijuodamas universitete, toliau aktyviai veikė skleisdamas lietuvybę. Palaikė artimus  ryšius su V. Kudirka, J.Andziulaičiu-Kalnėnu, rašė straipsnius į  "Varpą", „Ūkininką“ ir kt.  1903 m. įkūrė Mažaturčių lietuvių savitarpio pagalbos draugiją. 1904 m. iš Peterburgo grįžo į namus Kampiškių km. Vietiniai parapijos kunigai, kuriems buvo svetima lietuviška dvasia, pradėjo rinkti apie jį žinias. Policija pradėjo daryti kratas jo tėvų namuose, todėl Kazimieras skubiai išvyko atgal į Peterburgą.  Tačiau, 1904 m.  liepos 11 d. buvo suimtas ir pasodintas į politinių kalinių kalėjimą „Krest“.

Mirė 1914 m. birželio 16 (19)d.  Kaune, teturėdamas 40 metų.

Lit.: Garliava: laikas ir žmonės : monografija / Inga Stepukonienė. – Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016.