Pradinis Kraštotyra Straipsniai

Kraštotyra

Paminklai holokausto aukoms - Zapyškio seniūnija - III


5556

5666

ZAPYŠKIO SENIŪNIJA
ZAPYŠKIS

Zapyškio senosios žydų kapinės, kuriose palaidoti Zapyškio žydų tautybės gyventojai. 1992 m.kapinės įrašytos į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Nuo kada laidota šiose kapinėse tiksliai nėra žinoma. Spėjama, kad nuo žydų įsikūrimo Zapiškyje. Miestelis minimas nuo 1575 m. Per jį ėjo svarbus Kauno-Virbalio prekybos ir pašto traktas. 1825-1847 m. turėjo miesto teises. 1800 m. Zapiškyje gyveno 107, 1856 m. - 486, 1897 m. - 547, 1923 m. - 589 gyventojai. 1940 m. Zapyškyje veikė žydų pradinė mokykla, gyveno apie 50 žydų šeimų.


Lit. ir nuotr.:https://kvr.kpd.lt

Kauno rajono piliakalniai - Paštuvos piliakalnis8585


BATNIAVOS SENIŪNIJA
BATNIAVOS KAIMAS

Aikštelė (trikampė, apie 160 m ilgio šiaurės ir pietų kryptimi ir 20 m pločio pietiniame gale į šiaurės pusę žemėja apie 3 m; aikštelė apaugusi mišku, jos viršuje yra seno keliuko žymės), pylimai (aikštelės pietiniame gale supiltas 0,7 m aukščio ir 6 m pločio pirmas pylimas su 1,4 m aukščio išoriniu šlaitu; už prieš šį pylimą iškasto griovio supiltas antras 0,5 m aukščio ir 4,5 m pločio pylimas su išoriniu 1,2 m aukščio šlaitu; pylimai sulėkštėję; grioviai (pirmas, tarp abiejų pylimų esantis griovys yra 1 m gylio ir 4 m pločio, antrasis, prieš antrą pylimą esantis griovys yra 0,5 m gylio ir 3 m pločio; grioviai užslinkę); terasa (piliakalnio pietvakariniame šlaite, apie 1 m žemiau aikštelės pirmas griovys ir antras pylimas virsta apie 3 m pločio terasa); šlaitai (statūs, 10–12 m aukščio nuo Nemuno slėnio ir Tamsės upelio; šiaurės vakarų šlaite yra gilios seno keliuko provėžos, šlaitai apaugę mišku. Priklauso kompleksui Paštuvos piliakalniui su priešpiliu. Datuojamas II tūkstantmečio pr. 2017 m. įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit. ir nuotr.:https://kvr.kpd.lt

2019 m. projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911-17-0004 „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“. Projekto veiklomis prisidedama prie Priemonės tikslo - pagerinti vietos gyventojų socialines - ekonomines gyvenimo sąlygas, mažinant socialinę atskirtį, didinant užimtumo galimybes ir bendruomenės narių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenės, verslo ir valdžios ryšius. Organizuodami edukacinius užsiėmimus visus metus, įskaitant ir moksleivių vasaros atostogų metu, užtikrinsime vaikų ir paauglių užimtumą, prisidėsime prie socialinės atskirties mažinimo. Projekto tiesioginė tikslinė grupė - Garliavos miesto socialinės rizikos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai ir paaugliai, įtraukiant projekto partnerio - „Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus „Garliavos vaikų dienos centrą“ ir jam priklausančius socialinės rizikos šeimose augančius vaikus. Projektinėse veiklose dalyvaus 50 projekto dalyvių, įtraukiant Garliavos miesto socialinės rizikos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikus ir paauglius. Projekto trukmė - 2018 m. rugsėjis - 2019 m. spalis. Projektą iš dalies finansuoja Europos Socialinio fondo agentūra ir skiria 5818,71 Eur. sumą. Daugiau apie informacijos apie projektą čia.

Projektas „Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone - III“. Projekto tikslas - pasitelkiant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus, sukurti šiuolaikinio, interaktyvaus virtualaus Kauno rajono kultūros gido antrą dalį prieinamą nutolusiam nuo bibliotekos vartotojui bei visai bendruomenei. Skatinti vietinę ir tarptautinę bendruomenę domėtis Kauno rajono kraštovaizdžio ir gamtos paveldu bei saugoti jos istorinę atmintį. Projekto trukmė - 2018 m. vasaris - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 8000 Eur sumą. Daugiau apie informacijos apie projektą čia.

Projektas „Iš ko „susideda“ Lietuva?“. Projekto tikslas paskatinti Kauno rajono vaikus ir jaunimą, ypač gyvenančius nuo centrų nutolusiose vietovėse, geriau pažinti Lietuvos kultūrą per aktualią ir vertingą literatūrą. Suteikti galimybę moksleiviams patiems pasijusti kultūros dalimi bendraujant su žinomais kūrėjais ir kartu su jais įsiliejant į bendras veiklas. Bus surengta renginių ciklas temomis: „Lietuvą formuojantys įvykiai“, „Uždegantys žmonės“, „Paslaptingosios mitologinės būtybės“ ir „Lietuvos gamta per objektyvą“ Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir kai kuriuose padaliniuose. Bus organizuojami susitikimai su šiuolaikiniais įdomiais žinomais kūrėjais. Bus organizuojamos interaktyvios viktorinos, skatinančios moksleivių aktyvumą renginių metu. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria3200,00 Eur sumą.

Projektas "Naujos patirtys per kultūrą" pakvies Kauno rajono bendruomenių jaunimą ir vyresnio amžiaus narius į aktyvias veiklas. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje  pristatomi renginiai taps įvairių bendruomenės narių susitikimų ir bendravimo vieta. Į profesionalaus meno renginius bus pakviesti penkiolikos rajono kaimų ir miestelių bendruomenių gyventojai.  Projekto uždaviniai: pristatyti profesionalų meną, užtikrinti visas sąlygas kaimų, miestelių bendruomenės nariams aktyviai dalyvauti renginiuose. Paruošti žaidimo „Žinių mūšis“ klausimus. Suorganizuoti penkiolikoje rajono miesteliuose ir kaimuose žaidimą „Žinių mūšis“. Projektą "Naujos patirtys per kultūrą" iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 2400,00 Eur.

Kauno krašto vietovardžiai – istorija ir dabartis. Projekto tikslas – kūrybinėmis- meninėmis priemonėmis, formuojančiomis bendruomenės (ypač vaikų ir jaunimo)  kultūrines vertybines nuostatas, pilietinį brandumą, tautinę savimonę bei etninį išprusimą paminėti Vietovardžių metus. Projektas susideda iš renginio suaugusiems klausytojams bei vyresnių klasių moksleiviams ir 4 neformalaus švietimo ir ugdymo užsiėmimų vaikams ir jaunimui. Vilniaus universiteto docentė Filomena Kavoliūtė,  apie vietovardžių naikinimą rašanti ir kalbanti jau nuo 1998 metų, Viešojoje bibliotekoje pristatys savo knygą „Žemė prašo nepamiršti vardų. Mūsų mirusių kaimų knyga“; kultūrinių renginių organizatorė Eglė Targanskienė praves neformalaus švietimo ir ugdymo užsiėmimų ciklą  „Pažinkime savo kraštą“ Viešojoje bibliotekoje,  Domeikavos, Ežerėlio, Zapyškio padaliniuose.  Projekto trukmė  –  2019 m. rugsėjis- gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria 330 Eur sumą. 


Kauno rajono kapinės - Partizanų žūties vieta Girininkų km. Alšėnų sen.


4

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
GIRININKŲ II KAIMAS

Šioje vietoje 1949 m. kovo mėn. 3 d. kovojo ir žuvo Tauro apygardos 4 Birutės rinktinės Arlausko kuopos partizanai (bunkeryje susisprogdino).
Kovojo su MGB Kauno valdybos karine čekistine grupe Šališkių miške, dab. Pajūrio miškas, Kazlų Rūdos sav.: būrio vadas Juozapas Nėnius-Inžinas, grupės vadas Antanas Siaurys-Strazdas, Petras Jankus-Vanagas, Vytautas Žilinskas-Genys.

Lit. ir nuotr.: https://kvr.kpd.lt

Kauno rajono piliakalniai - Pakalniškių piliakalnis

375px-Pakalniškių piliakalnis Kaunas. Papėdė prie Kauno marių

375px-Pakalniškių piliakalnis Kaunas. Viršūnė


SAMYLŲ SENIŪNIJA
VAIŠVYDAVOS KAIMAS

Piliakalnis įrengtas Nemuno kairiojo kranto (dabar Kauno marių) aukštutinės terasos šlaite. Aikštelė keturkampė, pailga PV­-ŠR kryptimi, 36x22 m dydžio. Jos PV krašte supiltas 2 m aukščio, 14,5 m pločio pylimas, už kurio iškastas 40 m ilgio, 17 m pločio, 2 m gylio griovys. ŠR šlaite, 3 m žemiau aikštelės yra 2 m pločio terasa. Šlaitai statūs, iki 25­-27 m aukščio.
Į PV nuo piliakalnio griovio įrengtas priešpilis. Jo aikštelė ovali, pailga Š­-P kryptimi, 4x3 m dydžio, iš visų pusių apjuosta 2 m aukščio, 8 m pločio pylimu, kurio išoriniai šlaitai 4 m aukščio. V pylimo šone yra įvažiavimas.ŠR piliakalnio šlaitas griūva į Kauno marias, aikštelė ir pylimo ŠV galas apardyti I Pasaulinio karo apkasų. Piliakalnis apaugęs lapuočiais, priešpilis dirvonuoja.
Į Š ir V nuo piliakalnio 1 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta lygios ir žiestos keramikos, gyvulių kaulų (Š dalis užlieta Kauno marių). 1 km į Š nuo piliakalnio buvo II tūkst. pradžios - XV a. senkapis, tyrinėtas 1913 m. (užlietas Kauno marių).Piliakalnis datuojamas I tūkst. - II tūkst. pradžia.Pasiekiamas Kauno­-Piliuonos plentu (yra 150 m į kairę (ŠR) nuo jo).2008 m. registruotas Lietuvos kultūros vertybių registre.

Lit.http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=170
Nuotr.: https://lt.wikipedia.org

Kauno rajono paminklai - Palazduonio šaltinis

200 2

200 3

VILKIJOS APYLINKIŲ SENIŪNIJA
PALAZDUONIO KAIMAS

Šaltinis yra Kauno miškų urėdijoje, Vilkijos girininkijos teritorijoje, daugėliškių vietovėje, I miškų masyvo 6 kvartalo pietiniame pakraštyje, 0,2 km. į šiaurės vakarus nuo Lazduonos upės dešiniojo kranto , 0,35 km. į rytus nuo kelio Seredžius – Čekiškė, 0, 65 km. į šiaurės vakarus nuo Butvilonių piliakalnio. Dauboje- cirke šiuo metu trykšta 6 stipresnės versmės. Galima manyti, kad jų būta daugiau, tačiau ilgainiui užako. Versmių vanduo susilieja į vieną nedidelį upelį ir nuteka į pietryčius, į Lazduoną. Virš pagrindinės, stipriai mušančios versmės yra įrengtas šulinys. Už 12 m. į šiaurės vakarus nuo jo, aukštumoje, stovi, stovi mūrinė koplytėlė su Kristaus ir Marijos statulomis. Vienas medinis kryželis įkeltas ir į eglę ties šuliniu. Pirmąsias žinias apie šią vietą randame 1935 m. Lietuvos žemės vardyno anketose, kur ji vadinama Šulnėliu arba Prizginto šulnėliu, ir kur pasakyta, kad Palazduonio šaltinio vanduo turįs „gydomos ir šventos reikšmės". 1936 m. apie šią vietą duomenų surinko Balys Buračas, nors jų ir nepaskelbė. Senosios kartos žmonių pasakojimai rodo, kad ši vieta iš seno buvo laikoma šventa, XIX a. pab. – XX a. per. Čia jau stovėjo medinė koplytėlė, šalia kurios buvo ir dėžutė aukoms rinkti. Prie Palazduonio šaltinio žmonės užsukdavo vykdami į atlaidus Seredžiuje arba Čekiškėje. Šaltinio vandeniu praustis, šio vandens parsinešti visada ateidavo ir ligoniai. Daugiausia buvo gydomos akys, vanduo taip pat geriamas, laikomas šventu.

Lit.: Lietuvos Lokaliniai tyrimai
Kultūros paveldo departamentas
Nuotr.: https://kvr.kpd.lt

Kauno rajono paminklai - Stogastulpis su Nukryžiuotojo, Pietos, Marijos Magdalenos ir Rūpintojėlio skulptūromis


200 1


VILKIJOS SENIŪNIJA
VILKIJA

Stogastulio autorius J.MIkutaitis.Redistruotas Lietuvos kultūros vertybių registre.

Lit. ir nuotr.:https://kvr.kpd.lt/

Kauno rajono kapinės - Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta Alšėnų seniūnijoje
200

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
KAMPIŠKIŲ KAIMAS

Šioje vietoje 1950-02-13, gyventojo Jono Šliumbos sodyboje, bunkeryje, kaudamiesi su MGB Kauno valdybos karine-čekistine grupe žuvo Tauro apygardos Dariaus ir Girėno tėvūnijos Žalgirio, (Geležinio Vilko ?) rinktinės partizanai: būrio vadas Jonas Pažėra-Uosis,Antanas Kalvaitis-Kiškelis,Stasys Kalvaitis-Kadagys, Antanas Valtys-Robinzonas. MGB karinę-čekistinę operaciją surengė remdamasi neįvardinto agento duomenimis.
Lit. ir nuotr.: https://kvr.kpd.lt

Apdovanojimai - Kauno rajono savivaldybės apdovanojimai

2019 m.

Kauno rajono savivaldybės medaliu (pasižymėjimo ženklu)

Milda Karvovskienė, Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro Ežerėlio ambulatorijos šeimos gydytoja - už profesionalumą ir nuopelnus sveikatos apsaugos srityje.

Raimondas Kunickas, Respublikinės Kauno ligoninės direktorius - už profesionalumą ir nuopelnus sveikatos apsaugos srityje.


2018 m.

I lygio Garbės ženklai:

Vytautas Jokužis, bendrovės "Elinta" generalinis direktorius, gebantis jungti mokslo pasiekimus su verslu. Įmonė pasaulyje garsėja inovacijomis ir produkciją ekspoetuoja į daugiau nei 30 šaliųapdovanotas  už inovacijas ir socialiai atsakingą verslą. 
Pranas Viškelis, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjas - už mokslinius tyrimus.
Prof. Remigijus Žaliūnas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius- už ypatingus nuopelnus medicinos srityje. Jo iniciatyva Kulautuvoje įkurta reabilitacijos ligoninė yra viena moderniausių Baltijos šalyse.

II lygio Garbės ženklai:

Darius Žukauskas, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) viršininkas  - už nuopelnus stiprinant Kauno rajono savivaldybės gyventojų saugumą.

III lygio Garbės ženklai:

Architektė Violeta Beigienė - už sukurtus istorinės atminties ženklus.
Nijolė Kliučienė, Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė- už reikšmingą veiklą gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.
Linas Vitkus, Respublikinės Kauno ligoninės generalinis direktorius - už nuolat atsinaujinančią ir tobulėjančią ligoninę.

Savivaldybės medaliai:

Tai – Karmėlavoje gyvenantis skulptorius ir kryžiadirbys Eugenijus Banys, daug metų savo darbais puošiantis ne tik Kauno rajoną, bet ir kitas Lietuvos vietas. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos istorijos mokytojui metodininkui Virginijui Overlingui ir Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei Eglei Simonaitienei pasižymėjimo ženklai įteikti už profesionalumą ir nuopelnus švietimo srityje.


2017 m.

I lygio Garbės ženklai :

Vladas  Garastas, buvęs Kauno "Žalgirio" ir Lietuvos rinktinės treneris – už nuopelnus Lietuvos krepšiniui.
Rimantas Benetis, LSMU Kauno klinikų Širdies, krūtinės ir kraujagyslių klinikos vadovas, kardiochirurgas - už nuopelnus sveikatos srityje.

II lygio Garbės ženklai:

Jolantai Balnytei, Ramučių kultūros centro etnografei, folkloro ansamblio "Viešia" vadovei - už etninės kultūros veiklą ir tarptautinę jos sklaidą.
Vidai Rainienei, labdaros ir paramos fondo "Nemuno krašto vaikai" direktorei - už socialinę veiklą. Ji taip pat apdovanota "Gerumo žvaigžde".

III lygio Garbės ženklai:

Konstancija Tamulaitytė, buvusi Jonučių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja- už išskirtinius nuopelnus ugdant jaunąją kartą.
Giedriui Kavaliauskui, bendrovės "Klasmann-Deilmann Ežerėlis vadovui- už Lietuvos durpininkystės plėtrą ir rūpinimąsi Ežerėlio miesto tradicijomis.
Sauliui Pajarskui, bendrovės "Marex Boats" direktoriui, jachtos "Ambersail" dalyviui- už įgyvendintą idėją "Tautiška giesme" sutelkti viso pasaulio lietuvius.


2016 m.

I lygio Garbės ženklai :

Jonas Mačiulis, Lietuvos krepšininkas – už sportinės veiklos pasiekimus
Linas Šalkus – (reneris, ant aukščiausios LMKL pakylos šiemet atvedęs Kauno rajono moterų krepšinio komandą „Hoptrans Sirenos“ – už sportinės veiklos pasiekimus
Valdas Adamkus, LR prezidentas - už aplinkosaugos idėjų puoselėjimą ir pilietiškumo skatinimą.

II lygio Garbės ženklai:

Daiva Sasnauskienė, Kulautuvos pagrindinės mokyklos dailės mokytoja – už moksleivių paruošimą įvairiems konkursams ir olimpiadoms.

III lygio Garbės ženklai:

Valdas Šiškus įstaigos „Sugrįžimas“ direktorius) – už vadovavimą priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenei Linksmakalnyje, už į visavertį gyvenimą sugrąžintus maždaug pusę tūkstančio nuo narkotikų ir alkoholio priklausomus žmones.

2015 m.

I lygio Garbės ženklai:

Matthias Wilkes, Bergštrasės apskrities viršininkas (landratas))- už Lietuvos vardo garsinimą Vokietijoje ir ryšių tarp Bergštrasės apskrities ir Kauno rajono stiprinimą.
Romualdas Žekas ,gydytojas - už ilgametį kūrybingą ir nepriekaištingą darbą, už sveikatos priežiūros sistemos Kauno rajone tobulinimą.
Vilius Kavaliauskas, Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėjėjas - už istorinės atminties įamžinimą knygoje „Pakaunės krašto karžygiai“.
Vytautas Balsys, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio armijos vadas) - už didvyriškumą ir pasiaukojimą siekiant Lietuvos nepriklausomybės ir už patriotinį jaunimo auklėjimą.

II lygio Garbės ženklai:

Irena Viktorija Stančiauskienė, Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė - už Kauno rajono gyventojų neformalų švietimą, meninį ir kultūrinį ugdymą
Pavelas Duchovskis, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vedėjas, Lietuvos mokslo tarybos narys - už svarų indėlį į Lietuvos mokslo plėtrą.
Sigitas Markevičius, buvęs aukštesniosios žemės ūkio mokyklos direktorius, pirmosios kadencijos po Nepriklausomybės atkūrimo rajono tarybos deputatas- už ilgametį vadybinį ir pedagoginį darbą.
Virgilijus Dudonis, Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios klebonas - už visuomeninę veiklą ir indėlį telkiant Vilkijos ir Paštuvos bendruomenes.
Vytas Čičelis, UAB "Dinaka", UAB "Via Baltica dvaras" direktorius - Už verslo plėtrą Kauno rajone.
Vytautas Žmuidzinavičius, ūkininkas, buvęs Kauno r. savivaldybės tarybos narys- Už aukštą žemdirbystės kultūrą ir aktyvią visuomeninę veiklą.
Vytas Volkevičius, UAB „Hoptrans Holding“ valdybos pirmininkas - už tarptautinio verslo plėtrą ir partnerystę.

III lygio Garbės ženklai:

Antanas Obcarskas, dailininkas, aktyvus Garliavos bendruomenės narys - Už Kauno rajono įprasminimą ir garsinimą dailės kūriniais.
Daiva Bradauskienė, folkloro ansamblio "Serbentėlė" įkūrėja - už etninės kultūros sklaidą ir Kauno rajono garsinimą.
Eleonora Genovaitė Baltuškevičienė, T. Ivanausko memorialinės sodybos saugotoja ir puoselėtoja- už profesoriaus Tado Ivanausko paveldo išsaugojimą ir puoselėjimą.
Inutė Strašinskienė, Ežerėlio kultūros centro direktorė - Už etninės kultūros puoselėjimą, profesionaliojo meno sklaidą bendruomenėje.
Vytas Sinkevičius, Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Ežerėlio girininko pavaduotojas - už istorinės partizanų atminties įamžinimą.


2014 m.

I lygio Garbės ženklai:

Juozas Martikaitis ,UAB "Garlita" direktorius - už pažangius ekonomikos sprendimus ir labdarą.
Jurgis Vilemas, mokslininkas, branduolinės energetikos inžinierius- už Kauno rajono garsinimą, mokslininko ir mecenato veiklą.

II lygio Garbės ženklai:

Antanas Šiugždinis , Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas) - už indėlį stiprinant Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimą ir lietuvybės saugojimą.
Kęstutis Bružikas, ūkininkas, Kauno rajono Ūkininkų sąjungos tarybos narys - už aktyvią veiklą bendruomenėje ir laimėjimus profesinėje srityje.
Virginijus Venskutonis,ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktorius - už žemės ūkio mokslo ir technologijų vystymą ir sklaidą.

III lygio Garbės ženklai:

Antanas Algirdas Pocius,pedagogas lituanistas, muziejininkas, kraštotyrininkas - už aktyvią kraštotyrininko veiklą, istorijos ir kultūros vertybių sklaidą.
Jonas Vainauskas,buvęs ASU Ekonomikos katedros pedagogas ir vadovas - už mokslinę veiklą ir sportinio ėjimo rėmimą.
Leonas Strioga, skulptorius- už ryškų pėdsaką lietuviškos skulptūros mene.
Stasys Berštautas,įmonės "Raučulys" vadovas - už aktyvią veiklą bendruomenėje ir verslo skatinimą

2013 m.

I lygio Garbės ženklai:

Antanas Sutkus, fotomenininkas - už profesionalų fotografijos meną, kuriantį Kauno rajono tapatumą.
Leonas Milčius, LR Aukščiausiosios Tarybos AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras - už plačią ir aktyvią veiklą politikos, literatūros ir kultūros erdvėje.
Veronika Ramanauskienė, ilgametė Kauno rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja, rajono dainų švenčių iniciatorė ir organizatorė - už nuopelnus ir tradicijų puoselėjimą kultūros srityje.

II lygio Garbės ženklai:

Jonas Stanionis - už Sitkūnų radijo stoties gynybos organizavimą 1991 m. Sausio 13-ąją ir šių įvykių įamžinimą.
Robertas Keturakis, poetas, rašytojas, publicistas, vertėjas - už daugiaplanę literatūrinę, kūrybinę ir šviečiamąją veiklą Kauno rajone.

III lygio Garbės ženklai:

Antanas Maknevičius, ūkininkas, UAB „Juragiai“ vadovas - už aktyvią veiklą bendruomenėje ir pasiekimus žemės ūkyje.
Česlovas Zabarauskas, bendrovės „Avona“ savininkas - už sėkmingą verslo plėtrą, aukštą darbų kultūrą ir darbo vietų kūrimą Kauno rajone.
Jūratė Rudzinskienė, VšĮ Kačerginės vaikų sanatorija „Žibutė“ direktorė - už projektų kūrimą, siekiant puikių medicinos paslaugų Kačerginės vaikų sanatorijoje „Žibutė“.
Jonas Baranauskas - už reikšmingą indėlį, atstatant Raudondvario pilį.
Roma Zalensienė, kaimo turizmo sodybos „Pas Pinčiuką“ savininkė - už rūpinimąsi kaimo turizmu ir aktyvią veiklą bendruomenėje.

2012 m.

I lygio Garbės ženklai:

Rimantas Karazija,mokslininkas, politikas - už svarų indėlį plėtojant mokslinę ir mokomąją veiklą ŽŪ srityje
Sigitas Juozas Tamkevičius, katalikų dvasininkas, buvęs Kauno arkivyskupas- už bažnytinio paveldo išsaugojimą, kultūrinės, socialinės ir dvasinės gerovės puoselėjimą Kauno rajone.

II lygio Garbės ženklai:

Antanas Dagilis, kraštotyrininkas, lietuvių kalbos mokytojas - už prasmingą visuomeninę veiklą, lietuvybės ir istorinės atminties puoselėjimą.

III lygio Garbės ženklai:

Algirdas Svidinskas, etninės kultūros puoselėtojas ir bardas - už etnokultūros puoselėjimą ir dainuojamosios poezijos populiarinimą.
Birutė Nenortaitė, Kauno kolegijos dėstytoja - už ilgametę pedagoginę veiklą rengiant geodezijos specialistus.
Česlovas Bobinas, agronomas daržininkas, biomedicinos mokslų daktaras - už mokslinę veiklą ir naujovių taikymą gamyboje.
Juozas Staliūnas (ūkininkas) - už pažangų ūkininkavimą ir bendruomeniškumo stiprinimą
Valdas Pacevičius (siuvyklos „Vilkijos gija“ direktorius) - už sėkmingą verslo plėtrą ir darbo vietų kūrimą Kauno rajone.2011 m.

I lygio Garbės ženklai:

Jonas Genutis Dauguvietis (choro dirigentas) - už pasiekimus kultūros srityje.

II lygio Garbės ženklai:

Jonas Bielskis - už medicinos paslaugų plėtrą.
Jonas Vaidelys,mokslo darbuotojas, docentas, dėstytojas - ekspertas - už švietėjišką veiklą gražinant Lietuvos kraštovaizdį.
Vladas Kurutis, Lietuvos žemės ūkio universiteto mokomojo ūkio direktorius - už svarų indėlį plėtojant mokslinę ir mokomąją veiklą ŽŪ srityje.

III lygio Garbės ženklai:

Dalia Audėjaitienė, dailės ir technologijų mokytoja - už reikšmingą kūrybinę ir pedagoginę veiklą ugdant jaunąją mados kūrėjų kartą.
Kęstutis Vosylius, dvasininkas - už bendruomenės telkimą, dvasinių vertybių puoselėjimą ir sklaidą
Olegas Karavajevas, dailininkas, aktyvus Garliavos bendruomenės narys - už dailės tradicijų puoselėjimą
Violeta Visockienė, kultūros darbuotoja - už kūrybingą darbą kultūros srityje ir visuomeninę veiklą

2010 m.

I lygio Garbės ženklai:

Klemensas Pranas Palaima, agronomas, docentas, biomedicinos mokslų daktaras- už nuopelnus mokslinėje ir visuomeninėje veikloje.
Petras Mikelionis, politinis bei visuomenės veikėjas - už nuopelnus Kauno rajonui.

Ričardas Kviecinskas - už sėkmingą ir išradingą kūno kultūros ir sporto plėtrą. 

Vidmantas Stanys, sodininkystės ir daržininkystės specialistas, profesorius, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, LTSR MA akademikas ekspertas - už mokslo plėtrą ir Kauno rajono garsinimą šalyje.
Vytautas Motiejūnas, golfo klubo „Elnias“ prezidentas - už sporto, turizmo pramogų plėtrą Kauno rajone, rajono garsinimą šalyje ir užsienyje.

II lygio Garbės ženklai:

Adolfas Augustinavičius (gydytojas, buvęs Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius) - už nuopelnus medicinos srityje.
Alina Gikienė (vidaus ligų gydytoja) - už sukauptos patirties sklaidą ir nepriekaištingai atliekamas mediko pareigas.
Donatas Jankauskas (buvęs Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, Kauno rajono meras, šiuo metu – Lietuvos Respublikos Seimo narys) - už nuopelnus kuriant ir stiprinant pilietinę bendruomenę.
Irena Mickuvienė (mokytoja, kultūros darbuotoja, kraštotyrininkė ) - už aktyvią veiklą kraštotyros ir gimtosios kalbos puoselėjimo baruose.
Juozas Laimutis (visuomenės veikėjas) - už aktyvią visuomeninę veiklą.
Kazimiera Lencevičienė (gydytoja ginekologė) - už nuopelnus vykdant kilnią mediko pareigą.
Kazys Starkevičius (teisininkas, Lietuvos ir Kauno miesto savivaldybės politinis veikėjas, Seimo narys, buvęs LR žemės ūkio ministras)- už nuopelnus ir investicijas į ŽŪ.
Vingaudas Jonas Damijonaitis (teologas, Vokietijos lietuvių visuomenės veikėjas) - už iniciatyvą ir siekį stiprinti Kauno r. savivaldybės ir Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfelde (VFR) bendradarbiavimą.
Vytas Yla - už nuopelnus stiprinant krašto ekonomiką.

III lygio Garbės ženklai:

Albertas Milinis (teisininkas) - už nuopelnus profesinėje veikloje.
Albina Kaminskienė - už nuopelnus bendruomenių veikloje ir lietuviškų tradicijų saugojimą
Aldona Butkienė (gydytoja) - už aktyvią visuomeninę ir nuoširdžią socialinę veiklą.
Genovaitė Katinauskienė (buvusi Garliavos Kultūros centro direktorė, šiuo metu - bendruomenės centro „Gaida“ vadovė) - už ilgametę nenuilstamą veiklą kultūros baruose.
Gintautas Kvietkauskas - už aktyvią visuomeninę veiklą, sėkmingai vykdomą moksleivių ir suaugusiųjų nusikalstamumo prevenciją.
Jonas Banėnas (inžinierius geologas) - už nuopelnus profesinėje veikloje.
Kęstutis Dagilis ( UAB “Baltijos polistirenas“ prezidentas) - už aktyvią mecenato veiklą Garliavoje.
Vanda Šniūtienė (kultūros darbuotoja, buvusi Kauno rajono centrinės bibliotekos direktorė) - už nuopelnus kultūros srityje.
Vilija Tarnavičiūtė (Zapyškio bendruomenės centro vadovė) - už rūpinimąsi krašto gerove ir bendruomeniškumo idėjų sklaidą.
Zina Kubilienė (inžinierė, politinė veikėja) - už nuopelnus skatinant bendruomenių idėjas ir aktyvią visuomeninę veiklą.
Zita Beinorienė (biologijos mokytoja metodininkė, chemijos mokytoja metodininkė) - už aktyvią visuomeninę veiklą ir už pasiekimus profesinėje veikloje.

2009 m.

I lygio Garbės ženklai:

Antanas Vaičius (kraštotyrininkas, Kauno rajono kraštotyros draugijos pirmininkas) - už aktyvią kraštotyrinę veiklą.
Jurgis Brėdikis (kardiochirurgas, diplomatas, visuomenės bei politinis veikėjas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras) - už laimėjimus mokslinėje ir kūrybinėje veikloje.
Leonardas Kairiūkštis (miškininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, akademikas) - už laimėjimus mokslinėje ir kūrybinėje veikloje.
Vytautas Vasiliauskas – už nepriklausomybės idėjų sklaidą ir vadovavimą Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui Kauno rajone.
Vytautas Andziulis (Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas, slaptos spaustuvės įkūrėjas, muziejininkas) - už aktyvią visuomeninę veiklą ir didvyrišką poelgį.

II lygio Garbės ženklai:

Albinas Kusta (inžinierius hidrotechnikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras) - už laimėjimus profesinėje ir visuomeninėje veikloje.
Albertas Vasiliauskas (miškininkas, fitopatologas, politinis veikėjas) - už Kauno rajono garsinimą šalyje ir užsienyje, laimėjimus profesinėje veikloje.
Adolfas Teresius (skulptorius) - už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą.
Irenijus Šmidtas (Domeikavos kaimo bendruomenės centro pirmininkas) - už aktyvią visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo idėjas.
Jadvyga Marcinkienė(Kauno apskrities ligoninės filialo Garliavos ligoninės gydytoja rentgenodiagnostė) - už aktyvią visuomeninę veiklą.
Marija Markauskienė (istorijos mokytoja, muziejininkė, kraštotyrininkė) - už krašto istorijos išsaugojimą ir pristatymą.
Ričardas Gudaitis (istorijos mokytojas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės Garliavoje įkūrėjas) - už pasiekimus profesinėje ir visuomeninėje veikloje.
Romas Majeras (ūkininkas, UAB "Majero ūkis" vadovas) - už mecenatinę veiklą ir pasiekimus profesinėje veikloje.

III lygio Garbės ženklai:

Algimantas Patašius, inžinierius hidrotechnikas, technikos mokslų daktaras - už aktyvią visuomeninę veiklą.
Algis Antanas Prapuolenis - už aktyvią mokslinę ir visuomeninę veiklą.
Česlovas Tallat – Kelpša, Lietuvos Žvėrelių Augintojų Asociacija vadovas, AB „Vilkijos ūkis“ direktorius - už verslo plėtrą Kauno rajone ir užsienyje.
Jolanta Marija Malinauskaitė, Ežerėlio bendruomenės pirmininkė - už rūpinimąsi savo krašto gerove ir bendruomeniškumo idėjų sklaida.
Lina Sinkevičienė, Kačerginės kultūros centro direktorė- už kultūros tradicijų puoselėjimą.
Romualdas Deltuvas, miškininkas, pedagogas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, žemės ūkio mokslų daktaras - už mokslinę ir visuomeninę veiklą.
Vytautas Daunys - už pasiekimus profesinėje veikloje.
Vidmantas Vitkauskas, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius - už pasiekimus profesinėje ir visuomeninėje veikloje.
Zita Vaškelienė, vaikų šokių kolektyvo „Tauškutis” vadovė - už aktyvią kūrybinę veiklą ir Kauno rajono garsinimą šalyje.

Apdovanojimai - Metų garliavietis


"METŲ GARLIAVIETIS"

2016 m. 
Kultūros sritis:
Vilgeminai Puskunigienė - Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja
Švietimo sritis:
Zita Butiškytė – Juozo Lukšos gimnazijos teatro mokytoja metodininkė, režisierė Verslo sritis:
Albertas Cikanavičius - UAB „Radė“vadovas
Visuomeninės veiklos sritis: 
Danguolei Nickuvienei - Garliavos Jonučių progimnazijos muzikos mokytojai,
Onai Kliodienei - Garliavos Jonučių gimnazijos geografijos mokytojai 
Dariui Bridžiui – Garliavos Jonučių gimnazijos istorijos mokytojui metodininkui.

2015 m.
Kultūros sritis:
E.Matveičikienė - Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė
Švietimo sritis:
Inga Stepukonienė - VDU docentė, Garliavos Jonučių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja
Verslo sritis:
Albertas Cikanavičius - UAB „Radė“vadovas
Medicinos sritis: 
Povilas Jakuška – mokslų daktaras, Lietuvos sveikatos mokslų universitetinės ligoninės gydytojas - kardiologas

2014 m.
Švietimo sritis:
Aušra Urbikienė - Garliavos Jonučių gimnazijos ir progimnazijos dailės mokytoja
Visuomeninės veiklos sritis:
Edmundas Unguraitis - dailininkas karikatūristas, stiklo menininkas, aktyvus Garliavos bendruomenės narys
Meno sritis:
Antanas Obcarskas - dailininkas

2013 m.
Kultūros ir meno sritis:
Robertas Keturakis – poetas, rašytojas, redaktorius, vertėjas, publicistas
Verslo sritis: 
Gytautas Mackevičius – UAB „Detalita“ generalinis direktorius
Švietimo sritis:
Vidmantas Vitkauskas – Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius

2012 m.
Švietimo sritis:
Margarita Kazlauskienė - Garliavos vidurinės mokyklos matematikos mokytoja
Visuomeninės veiklos sritis:
Aldona Šidagienė – Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos tikybos mokytoja
Meno sritis:
Vanda Liubinienė – tautodailininkė
Medicinos sritis:
Nijolė Reškevičienė - bendrosios praktikos slaugytoja
Sporto sritis:
Eimantas Stanionis – boksininkas

2011 m.
Medicinos sritis: 
Aldona Noreikienė- Garliavos Roko Šliūpo poliklinikos vedėja
Sporto sritis:
Artūras Pūras – Kauno rajono sporto mokyklos direktorius
Verslo sritis:
Rima Bražėnaitė – Dagilienė – UAB „Baltijos polistirenas“ ekonomikos direktorė
Visuomeninės veiklos sritis:
Evaldas Liutkauskas – Garliavos meno mokyklos pučiamųjų klasės mokytojas
Remigijus Terminas – LK Karinių oro pajėgų orkestro dirigentas, Garliavos Jonučių vidurinės ir Garliavos meno mokyklos mokytojas
Švietimo sritis:
Angelė Viliušienė – Garliavos vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja.


2010 m.
Kultūros ir visuomeninės veiklos sritis:
Mindaugas Babonas – poetas, tremtinys
Irena Viktorija Stančiauskienė - Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė
Meno sritis: 
Kazimieras Martinaitis – tautodailininkas, medžio drožėjas
Švietimo sritis:
Virginijus Overlingas - Garliavos vidurinės mokyklos istorijos mokytojas – metodininkas
Medicinos sritis:
Asta Šileikienė – UAB „Garliavos šeimos klinika“ vadovė

2009 m.
Švietimo sritis:
Konstancija Tamulaitytė - Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja
Medicinos sritis:
Lina Galalienė - Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos priežiūros skyriaus psichikos sveikatos slaugytoja
Verslo sritis:
Vytautas Liutkauskas – UAB „Gamega“ generalinis direktorius
Kultūros ir visuomeninės veiklos sritis:
Zita Vaškelienė – Garliavos kultūros centro choreografė
Visuomeninės veiklos sritis:
Aleksandras Bosas – Garliavos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Regina Ragauskaitė – Jasukaitienė - Garliavos vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, Garliavos bendruomenės centro „Gaida“ tarybos narė

2008 m.
Verslo sritis:
Juozas Velička- UAB „Baltijos polistirenas“ gamybos direktorius
Sporto sritis:
Zita Dagilienė – Kauno rajono sporto mokyklos trenerė
Verslo ir visuomeninės veiklos sritis:
Juozas Martikaitis – UAB „Garlita“ direktorius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mokslo ir pramonės integracijos komiteto, Lietuvos aprangos ir tekstilės asociacijos prezidiumo narys
Kultūros ir meno sritis:
Jonas Daraškevičius – Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos režisierius
Zita Gaižauskaitė – Vokietaitienė - poetė
Medicinos sritis:
Ona Česnavičienė – Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja

2007 m.
Švietimo sritis:
Zigrita Petraitienė – Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos mokytoja
Kultūros ir visuomeninės veiklos sritis:
Genovaitė Katinauskienė – Garliavos kultūros centro direktorė, bendruomenės centro „Gaida“ pirmininkė
Medicinos sritis:
Dana Monika Pocienė - Garliavos pirminės sveikatos centro gydytoja
Visuomeninės veiklos sritis:
Aldona Grikietienė - Garliavos neįgaliųjų skyriaus pirmininkė
Verslo sritis:
Rimantas Blažulionis – UAB „Patikima linija“ generalinis direktorius
Meno sritis:
Olegas Karavajevas – dailininkas

2006 m.
Verslo sritis:
Kęstutis Dagilis - UAB „Baltijos polistirenas“ prezidentas, UAB „RD grupė“ generalinis direktorius, Kauno turistų klubo pirmininkas, Lietuvos keliautojų sąjungos viceprezidentas, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidiumo narys.
Kultūros ir meno sritis:
Adolfas Teresius – tautodailininkas, skulptorius.
Švietimo sritis:
Valentinas Padriezas –Garliavos Jonučių gimnazijos direktorius, geografijos mokytojas - ekspertas, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos pirmininko pavaduotojas, Kauno rajono geografijos mokytojų asociacijos pirmininkas.
Visuomeninės veiklos sritis:
Vidmantas Vitkauskas - Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius
Medicinos sritis:
Jadvyga Marcinkienė - gydytoja rentgenologė