Kraštotyra

Grigaitienė Vladislava

Dainininkė, kultūros darbuotoja

Gimė 1890 m. lapkričio 20 d., Kaune

Skaityti daugiau...

Rinkus-Rinkevičius Antanas


rinkus

KNYGNEŠYS

Gimė 1862 m. lapkričio 12 d. Braziūkuose, Zapyškio sen., Kauno apskr.

Apsigyvenęs Vincentavo kaime 1879 - 1887 m. daraktoriavo - slaptai mokė vaikus lietuviškai skaityti ir rašyti. Lietuvišką spaudą pradėjo platinti apie 1885 m. Spaudos nuvykdavo į Tilžę, taip pat gaudavo iš kitų knygnešių. Bendradarbiavo su knygnešiais M. Eimaičiu, B. Sutkumi,
J. Žitinevičium ir kitais. Įkliuvęs žandarams ir nenorėdamas patekti į kalėjimą, knygnešys pasitraukė į Ameriką (1887-1892). Grįžęs į Lietuvą, toliau platino lietuvišką spaudą, daugiausia Lekėčių apylinkėse, taip pat persikeldavo per nemuną į buvusių Vilkijos ir Veliuonos valsčių kaimus. Aktyviai dalyvavo 1905 m. revoliucijoje. Reikalavo, kad valsčiaus dokumentai būtų rašomi lietuvių kalba. Buvo areštuotas. Antrą kartą į Ameriką išvyko prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Grįžęs į Lietuvą apsigyveno Lekėčiuose. Nuo 1935 m. paskirta 25 lt. knygnešio pensija.

Mirė apie 1941 m. Palaidotas Lekėčių kapinėse.

Lit. ir nuotr. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius ; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius : Diemedis, 2004.

Marma Kazimieras

KNYGNEŠYS, KUNIGAS

Gimė 1878 kovo 13 d. Vilkijoje, Kauno raj.

Mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1902m. įšventintas į kunigus ir paskirtas vikaru į Kriukus, Joniškio raj. Čia susipažino su knygnešiais, iš jų gaudavo lietuviškos spaudos. Skaitydavo pats, taip pat platindavo tarp savo pažįstamų. Kunigavo įvairiuose miesteliuose: Varniuose, Čekiškėje, Kaune ir kt. 1922m. paskirtas Krakių klebonu. Panaikinus spaudos draudimą bendradarbiavo lietuviškos periodikos leidiniuose.

Mirė 1949 m. lapkričio mėn. 20 d. Krakėse, Panevėžio raj.

Kairiūkštis Povilas

KNYGNEŠYS

Gimė 1868 m. sausio.13d. Girininkuose, Garliavos apyl. Kauno raj.

Mokėsi Veiveriuose, Seinuose.1881-1888 m. – Marijampolės gimnazijoje,1888-1893 m. –Maskvos universitete, Medicinos fakultete. Dalyvavo slaptos lietuviškos draugijos veikloje. Dirbo gydytoju Maskvoje, Smolenske. Įtarus platinant lietuvišką spaudą, P. Kairiūkščio bute buvo atlikta krata. Buvo rasta lairaščio „ Ūkininkas“ du numeriai. P. Kairiūkščiui buvo paskirtas trijų mėnesių areštas. 1902 m. caro paliepimu ištremtas vieniems metams. 1920 m. grįžo į Lietuvą. Dirbo ligoninėse, rašė straipsnius į medicininę spaudą.

Mirė 1923 m. lapkričio 3 d. Kaune.

Ivanauskas Karolis


KNYGNEŠYS

Gyveno Čekiškėje, Kauno raj.

Nuo 1895 m. gyveno Ariogaloje, Raseinių r. Tarnavo dvaruose, klebonijoje. Buvo raštingas. Lietuvišką spaudą platinti pradėjo apie 1890 m., gabendavo iš Mažosios Lietuvos. Iš karto nešdavo apie 4 pūdus (apie 64kg.). Kartu su vyru eidavo ir žmona Ieva Povilaitytė- Ivanauskienė. Palaikė ryšius su kitais knygnešiais- Pranu Paprecku, Juozu Karabinu ir kt. Platindavo vaikščiodamas po kaimus, knygas nešdavo kuprinėje. Ivanauskų namuose kratos būdavo dažnai. Knygas slėpdavo bažnyčios varpinėje. Įkliuvo su lietuviška spauda tik 1910 m. ties Seredžiumi. Ištrūkęs iš policijos, pabėgo į JAV ir ten po poros metų žuvo anglių kasykloje. Likusi Lietuvoje žmona tęsė lietuviškos spaudos platinimą.

Eidimtas Jonas


KNYGNEŠYS

Gimė 1862 m.

1885 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Deltuvos (Ukmergės r.), Lygumų (Pakruojo r.), Skaudvilės (Tauragės r.), Raudėnų (Šiaulių r.) ir kitose parapijose. Kunigaudamas platino religinio turinio knygas ir laikraščius. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, vėliau „Šaltinyje“, „Draugijoje“, „Vilniaus žiniose“ ir kituose. Prasidėjus 1905 m. revoliucijai prisidėjo prie tautinio lietuviško judėjimo. Carinei administracijai pasiūlius kunigą nubausti, buvo pažemintas pareigose ir išsiųstas į Babtų parapijos Muniškių filiją.

Mirė 1917 m. lapkričio mėn. 26 d. Muniškiuose, Kauno raj.

Bulota Juozas

KNYGNEŠYS

Gimė apie 1830 m.

Gyveno Juočionių kaime (kaimas buvo netoli Kulautuvos), Kauno r. Sielininkas 1885 m. rugsėjo 12d., grįžtant iš Mažosios Lietuvos, Kauno geležinkelio stotyje muitininkai iš jo atėmė dvi lietuviškas knygas. 1888 kovo 18 d. Kauno apygardos teisme išteisintas.

Budzeika Petras


KNYGNEŠYS

Gimė 1841 m.sausio mėn. 18 d. Suvalkijoje.

Kunigu įšventintas 1865 m. 1882 m. paskirtas Garliavos klebonu ir Marijampolės dekanu. Šias pareigas užėmė iki mirties. Važiuodamas į Seinus pas vyskupą dekanato reikalais seminarijos studentams nuveždavo lietuviškos spaudos, kurios gaudavo iš Kalvarijoje gyvenusio knygnešio kunigo Adomo Grinevičiaus. Grįždamas atgal Kalvarijoje gaudavo lietuviškos spaudos Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams

Mirė 1907 m. spalio mėn. 4 d. Garliavoje, Kauno raj.

Baltrušaitis Jonas

Gimė 1858 m.  gruodžio 26 d. 

Skaityti daugiau...