Pradinis Kraštotyra Straipsniai

Kraštotyra

Paroda Mokytojui

2021 m, birželio 4 d. Garliavos bibliotekoje įvyko renginys, pagerbiant mūsų šviesaus atminimo dailės studijos vadovo Olego Karavajevo atminimą. Paminėjimas ir oficialus parodos uždarymas prasidėjo Jonučių kapinėse, pagerbiant vadovo Olego Karavajevo amžino poilsio vietą.

Skaityti

Šuškevičius Kazimieras

KNYGNEŠYS

Gimė 1874 m. Garliavos valsč., Kauno apskr.

Mokėsi Veiverių mokytojų semina¬rijoje. Iš jos 1891 m. pašalintas už lietuvišką veiklą.
Jis - varpininkas, lietuviškos spaudos platintojas. Išvykęs į Petrapilį, palaikė ryšius su V. Kudirka ir "Varpu". 1903 m. įkūrė Mažaturčių lietuvių savitarpio pagalbos draugiją. 1904 m. buvo su¬imtas, 1905 metais - antrą kartą areš-tuotas ir Vilniuje kalėjo iki 1905 m. spalio 17 d. Rašė į "Varpą", "Ūkininką", "Vie¬nybę", "Vilniaus žinias", "Šaltinį" ir kitus leidinius. Parvažiavęs iš Pe¬terburgo į tėviškę, kaimynams dali¬jo atsišaukimus. Buvo įskųstas, 1904 m. liepos 14 d. jam užvedė bylą. Pa¬rašė ir išleido knygas: "Baltarusiai ir jų tautinis atgimimas" (1909), "Trumpas pasakojimas apie bites ir medų" (1909), "Pagalbinė tarptau¬tinė kalba" (1909).

Mirė 1914 m. birželio 16 (29) Kaune.


Jonas Staniulis

KNYGNEŠYS

Gimė 1863 m. Podetiškių km., Garliavos valsč., Kauno apskr. 

Prisidengdamas kankliavimu, lietuviškas knygas platino Garliavos apylinkėse, nuveždavo jų Kauno kunigų seminarijos klierikams.

Mirė 1939 m. 

Sikorskienė Monika

ScanImage399

MEDICINOS SESUO

Gimė 1904 m. Suvariškiuose, Rokiškio apskrityje.

Baigusi gimnaziją atvyko į kauną, kiek vėliau apsistojo Garliavoje. Įsidarbino Gervės arbatinėje. Garliavoje susipažino su inžinieriumi  Antanu Sikorskiu. Monika Sikorskienė tapo legendine Garliavos krašto pribuvėja, įkalbėta daktaro Roko Šliūpo, baigė Kauno Raudonojo Kryžiaus mokyklą ir įgijo profesionalios akušerės specialybę. Įsidarbino Garlioavos sveikatos punkte ir dirbo iki 1948 metų. 1948 m. Sikorskių šeimą ištrėmė į Sibirą, į Irkutsko sritį.  Čia ji buvo įdarbinta vietiniame medicinos punkte, dirbo akuišere, priimdavo gimdymus. Grįžę iš Sibiro, atgavo savo seną namą ir jame apsigyveno. 

Mirė 2002 m., sulaukusi 98 metų. Palaidota šalia vyro Antano Jonuąių kapinėse.

Lit. ir nuotr. iš  knygos: Garliava: laikas ir žmonės : monografija / Inga Stepukonienė ; Pasaulio lietuvių centras. - Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016.

Liutkus Kazys

KNYGNEŠYS

Gimė 1866 m. Padauguvoje.

Padauguvoje  ir gyveno. Lietuvišką spaudą platinti paskatino sesuo Regina Liutkutė-Asanavičienė.

K. Liutkus knygnešius remdavo ir pinigais.

Mirė 1926 m. Palaidotas senosiose Vilkijos kapinėse.


Antanas Palubenskas

KNYGNEŠYS

Gyveno Pagirių kaime (anksčiau vadintas Paliesiais), Čekiškės valsčiuje, kur turėjo sodybą. Daug metų buvo eigulys. Apie 1880 m. nutarė persikelti į Vilkiją. Už sutaupytus pinigus nusipirkęs 5 ha smiltyno, pasistatė naują namą ir jame apsigyveno su dviem dukromis Marijona (g. 1855 m.) ir Elžbieta (1860 m.).
Antanas Palubenskas priklausė slaptai kunigų M. Sederevičiaus ir K. Marcinkevičiaus spaudos platintojų grupei, kuri Vilkijos apylinkėse vadinta Sidabražolės vardu. Palubenskas palaikė nuolatinius ryšius su sielininkais, kurie jam tiekdavo nelegalius lietuviškus spaudinius. Palaidotas Pagirių kapinėse. Seserys Palubenskaitės buvo labai religingos ir abi davusios įžadus netekėti. Vilkijoje abi seserys tapo daraktorėmis. Palubenskų namuose susirinkusius vaikus mokė katekizmo, lietuviškai skaityti ir rašyti. Vietinių gyventojų liudijimu, į Palubenskų namus susirinkdavo daugiau kaip pusšimtis vaikų, norinčių įgyti mokslo ir tikėjimo pradmenų. Vaikų mokymu daugiau užsiimdavo Elžbieta, o Marijona Vilkijos miestelyje ir apylinkėse platino religinio turinio knygas ir lietuviškus laikraščius. Šią mokyklą globojo Vilkijos bažnyčios parapijos kunigai, visokeriopai rėmė Jurbarko klebonas Kazimieras Marcinkevičius, kuris Palubenskaitėms atgabendavo ir draudžiamų lietuviškų laikraščių.
A.Palubensko paraginta, knygnešės keliu pasuko Regina Liutkutė-Asanavičienė, kilusi iš Padauguvos kaimo. R. Asanavičienė gimė 1842 m. Su knygnešiu Antanu Palubensku ją siejo artima giminystė. Jis taip pat išugdė ir knygnešę bei daraktorę Uršulę Murauskaitę. Uršulė buvo luoša mergaitė, kuria knygnešys susidomėjo ir priėmė į savo šeimą. Ji buvo išmokyta rašyti ir skaityti. Knygas labai mėgo. Vaikščiodama po kaimus, nešiodavosi dvigubo dugno pintinę. Iš jos patikimiems žmonėms dalydavo maldaknyges, knygas, laikraščius. Įsteigė daug „Gerojo Rožančiaus“ kuopelių. Tų kuopelių nariams kas mėnesį keisdavo paveikslėlius. Slapta mokė vaikus katekizmo, skaityti lietuviškai. Mirė 1934 m. Palaidota senosiose Vilkijos kapinėse. Pagal jos paskutinę valią ant kapo buvo pasodinta daug sidabražolių.

Lit.:http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/3-stepukoniene_3.pdf

Kiti apdovanojimai

„Aukso paukštė" 2020

Pučiamieji
Kauno rajono Babtų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „Algupys“, vadovas Jonas Girnius

https://www.lnkc.lt/go.php/lit/Puciamuju-instrumentu-orkestrai/137599

„Aukso paukštė 2018“
Nominacija „Geriausias krašto folkloro ansamblis ir jo vadovas“

Kauno rajono Ramučių kultūros centro Neveronių laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Viešia“. Vadovė Jolanta Balnytė.

https://www.lnkc.lt/go.php/lit/Folkloro-kolektyvai/134357

„Aukso paukštė 2012“

Geriausia suaugusiųjų šokių grupė ir vadovas
Laureatai Garliavos kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Ąžuolas“ ir vadovė Zita Vaškelienė.

„Aukso paukštė 2002“

Gominacija GERIAUSIAS VAIKŲ FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS –
Kauno rajono Domeikavos vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis SERBENTĖLĖ
Vadovė Daiva BRADAUSKIENĖ 

„Aukso paukštė 2001“

Nominacija GERIAUSIAS VAIKŲ, JAUNIMO TEATRAS IR VADOVAS
no rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos jaunimo dramos studija VAIDYBA
Režisierius Jonas DARAŠKEVIČIUS

„Aukso vainiko“ laureatai 2012 m.
Skulptorius Adolfas Teresius

Viešoji biblioteka ir padaliniai

Dienraštyje „Kauno diena“

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-vaiku-vasara-linksma-ir-turininga-1036755
2021-08-02

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/knygos-apie-knygnesyste-leidyba-pareme-kauno-rajono-savivaldybe-1030845
2021-06-19

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/biblioteku-veiklos-turini-nulemia-skaitytojas-1016288
2021-03-15

https://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-viesosios-bibliotekos-virtualiojoje-erdveje-veiklu-ivairove-1006169
2021-01-11

Kauno rajono gyventojai nuotoliniu būdu turiningai leidžia laisvalaikį
2020-12-14

Kauno rajonui pažinti – virtualus žaidimas
2020-11-05

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka švenčia 65-metį: tai – ilgas kelias
2020-10-12

Kauno rajono vaikams – nemokamas kokybiškas užimtumas
2020-07-17

Vaikų užimtumui vasarą Kauno rajone – turininga programa
2020-05-27

Kauno rajono bibliotekų darbuotojai lankytojus vėl aptarnaus iš savo darbo vietos
2020-05-17

Kauno rajono viešojoje bibliotekoje – kilnojamoji paroda
2020-05-27 

V. Stančiauskienė: karantinas taikomas ir knygoms
2020-04-29

Kultūra Kauno rajone puoselėjama ir per karantiną
2020-04-29  

  

Regioninių naujienų platformoje „Etaplius“

Etaplius - „Python“ programavimo kalba Kauno rajono savivaldybė...

2021-03-16

https://www.etaplius.lt/uzgaveniu-sventes-edukacijos-ziema-ziema-bek-is-kiemo-kauno-rajone
2021-02-18

Kauno rajonui pažinti – virtualus žaidimas
2020 m. 

Vaikus vasarą praleisti pakvietė Kauno rajono biblioteka
2020 m. 

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka švenčia 65-metį

2020 m.

  

Kauno rajono savivaldybės internetiniame puslapyje

2021-07-23

Bibliotekoje šurmuliavo stovykla „Vasarok linksmai ir turiningai“ (krs.lt) 

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/dailyrascio-konkurso-laimetojai/

2021-05-14

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/biblioteku-darbas-1/?fbclid=IwAR2qHL0rlyjggpZxS87a2MyU1b76FnwPO_J_UbZThaK1Eqa4mWA8d1MbIBA 

2021-03-19

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/karantino-metu-viesoji-biblioteka-rupinasi-gyventoju-uzimtumu/ 

2020-12-31

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/kauno-rajono-savivaldybes-viesoji-biblioteka-sven%C4%8Dia-65-meti/

2020-10-07

  

Kauno regiono bibliotekų tinklaraštyje:

https://regionas.kvb.lt/2021/07/bibliotekoje-surmuliavo-stovykla-vasarok-linksmai-ir-turiningai/
2021-07-29

Kauno rajone pirmą kartą vyko Dailyraščio konkursas „LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ!“ - (kvb.lt)
2021-05-14

https://regionas.kvb.lt/
2021-02-18

Vaikų rudens atostogos bibliotekoje kitaip
2020-12-02 

Moksleivių kūrybinių darbų konkurso „Mano biblioteka kosmose“ baigiamasis virtualus renginys
2020-11-30 

„50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“
2020-11-05

Viskas čia sukurta iš šviesos
2020-10-14

Edukaciniai užsiėmimai Kauno regiono bibliotekose
2020-08-11

Bendruomeninė iniciatyva „Garliakvietį šok“
2020-06-11

  

Naujienų portale „Kas vyksta Kaune“

Kviečia virtualiai pažinti 50 įspūdingiausių Kauno rajono objektų

Informaciniame tinklalapyje www.kaunieciams.lt

https://www.kaunieciams.lt/vaiku-rudens-atostogos-bibliotekoje-kitaip/

Kauno rajono paminklai - gydytojui Leonui Markeliui

149531220 207729214386363 550760385854450470 n

2012 m. prie Čekiškės poliklinikos pastatytas koplytstulpis, skirtas žymaus vietos gydytojo Leono Markelio 100-osioms gimimo metinėms.
Autorius Jonas Klizas

Nuotr. Inesos Krasauskienės

Kauno rajonas knygose – 2020

doc20210215192736 page-0001

Knygnešiai ir knygnešystė Pakaunės krašte/ Inga Stepukonienė.–Kaunas, 2020.