Kraštotyra

Svidinskas Algirdas

Muzikas, dainų tekstų autorius

Gimė 1954 m. Zarasuose.

Skaityti daugiau...

Sutkus Petras

Chorvedys

Gimė 1949 m. rugsėjo 27 d. Taurakalnio k., Kauno r.

Skaityti daugiau...

Selemenavičius Stasys

Chorvedys, vargonininkas

Gimė 1918 m. gegužės 13 d. Babtuose, Kauno apskr.

Skaityti daugiau...

Rackevičius Vaclovas

Vargonininkas, pedagogas, choro dirigentas

Gimė 1921 m. sausio 5 d. Padvarių k., Ukmergės raj.

Skaityti daugiau...

Padleckas Stasys

VARGONININKAS, MUZIKOS MOKYTOJAS, CHORVEDYS

Gimė 1907 m. kovo 20 d. Pavietavos k., Seredžiaus valsč., Jurbarko raj.

Vyriausiasis gausios Stanislavo ir Antaninos Padleckių šeimos (šeši sūnūs ir trys dukros) sūnus. Tėvai ir visi vaikai buvo muzikalūs žmonės, o trys – Stasys, Juozas ir Antanas tapo muzikais profesionalais. Bendrąjį pradinį išsilavinimą Stasys gavo Juodaičių (Jurbarko raj.) pradžios mokykloje, o vėliau baigė Vilkijos (Kauno raj.) gimnazijos aštuonias klases.
Keletą metų dirbo įvairius lauko darbus, padėdamas tėvams išlaikyti 20 hektarų ūkį ir išmaitinti gausią šeimą. Jausdamas didelį potraukį muzikai, 1929–1931 m. mokėsi vargonuoti pas Seredžiaus vargonininką Joną Šukį, taip pat lankė ir Juozo Naujalio vargonininkų kursus Kaune. 1931 m. subūrė Padleckių šeimos vokalinį oktetą, išmokė jį apie 20 dainų ir koncertuodavo gegužinėse bei klojimų vaidinimų vakaruose. Pradėjęs vargonininkauti Seredžiuje, vadovavo pavasarininkų ir šaulių chorams, dirbo su Belvederio aukštesniosios pienininkystės mokyklos moksleivių choru.
Nuvykęs į Klaipėdos kraštą, 1937–1939 m. dirbo Juknaičių (Šilutės raj.) pašte, subūrė jaunimo chorą. Vokiečiams okupavus Klaipėdą, pasitraukė į Šeduvą, o paskui persikėlė į Šiaulius. Čia dirbo pašto agentūroje, buvo įstojęs į muzikos mokyklą. 1939–1944 m. dirbo pašto agentūrose Seredžiuje (1939–1940 m.), Labanore (1940–1942) m. ir Kaune (1942–1944 m.).
1944–1948 m. vargonininkavo ir vadovavo chorui Betygaloje (Raseinių raj.), nuo 1948 m. rudens pradėjo mokytojauti Krakių (Kėdainių r.) vidurinėje mokykloje ir vadovauti moksleivių chorams. 1950–1960 m. gyveno ir dirbo Dotnuvoje. Vadovavo Lietuvos žemės ūkio akademijos ir vidurinės mokyklos chorams bei pučiamųjų orkestrui, neakivaizdiniu būdu choro dirigavimą studijavo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos technikume.
1960 m. persikėlęs gyventi į Kauną, S. Padleckas vadovavo Kauno rajono Vilkijos, Ežerėlio, Altoniškių kultūros namų chorams, vokaliniams ansambliams ir pučiamųjų orkestrams. Kurį laiką dirbo su A. Kvedaro miškų ūkio technikumo Girionyse meno mėgėjų kolektyvais. Chorus ir pučiamųjų orkestrus parengdavo Kauno rajono ir respublikinėms dainų šventėms. Nuo 1970 m. dar kurį laiką vargonininkavo savo gimtinės parapijoje Juodaičiuose.
S. Padleckas choruose ir pučiamųjų orkestruose išugdė daug dainininkų ir muzikantų. Jis dirigavo daugelio rajonų dainų šventėse, sukūrė dainų chorams ir vokaliniams ansambliams. Išpopuliarėjo jo dainos „Gimtinė“ (paskelbta brolio Juozo Indros vardu), „Jaunystės šventė“, „Baltijos bangelė“, „Gražiausia šalis“, „Daina apie žemę“ ir kt. Kai kurios chorvedžio dainos skambėjo Kauno rajono dainų šventėse. Sukūrė keletą dvibalsių mišių bei giesmių.
Išaugino du sūnus – Romą ir Ovidijų, abu kvalifikuoti inžinieriai ir dideli muzikos bei šokio mėgėjai. Chorvedžių Stasio ir Antano Padleckių brolis Juozas Indra (1918–1968 m.) – žinomas kompozitorius, dainininkas (tenoras) ir dirigentas. Apie jį muzikologė Ona Narbutienė 1975 parašė ir išleido monografiją „Juozas Indra“.

Mirė 1986 m. kovo 25 d. Kaune

Lit.: https://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Padleckas

Kojelis Antanas

Vargonininkas, pedagogas, chorvedys

Gimė 1903 m. vasario 5 d. Viekšnelių k., Telšių r.

Skaityti daugiau...

Sederevičiūtė Asta

Gimė 1970 m. gegužės 4 d. Garliavoje, Kauno raj.

Skaityti daugiau...

Grigienė Elvyra

Mokslo darbuotoja , dr. ( biomedicinos m.)

Gimė 1930 m., kovo 23 d., Garliavoje.

Skaityti daugiau...

Vailionis Liudas

vaiionis


BOTANIKAS, VISUOMENĖS VEIKĖJAS

Gimė 1886 m. sausio 13 d. Mizaruose ( prie Druskininkų).

Mokėsi Leipalingio valsčiaus mokykloje, 1899–1905 m. Lodzės klasikinėje gimnazijoje, tų pačių metų rudenį išvažiavo į Krokuvą ir ten baigė pirmąją Šv. Onos gimnaziją. 1906 m. įstojo ir 1911 m. baigė Krokuvos universiteto filosofijos skyrių.
Nuo 1911 m. dirbo prof. E. Jančevskio botanikos laboratorijoje, tyrinėjo augalų anatomiją ir pas prof. E. Godlievskį – augalų fiziologiją. 1913 m. vasarą kaip prof. K. Rogoiskio asistentas dirbo universiteto dvaro augalų selekcijos stotyje. 1913 m. dėl tarnybos Rusijos imperijos kariuomenėje turėjo pertraukti darbą, bet nuo 1914 m. dirbo Plocko gubernijos bandymų stotyje. Per Pirmąjį pasaulinį karą mokytojavo Lenkijoje.
1919 m. grįžo į Lietuvą, dėstė „Saulės“ mokytojų seminarijoje, 1920 m. vienas Aukštųjų kursų Kaune organizatorių [1], 1921–1922 m. Aukštųjų kursų lektorius, Kauno ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, 1923 m. Botanikos sodo Aukštojoje Fredoje steigėjas, vienas iš „Lietuvos botanikos žodyno“ sudarytojų.
Tado Ivanausko bendramintis, kaimynas. Ringauduose nusipirkęs žemės pasistatė sodybą, puoselėjo aplinką. Palaidotas Tabariškių kapinėse, netoli T. Ivanausko kapo.
Mirė 1939 m. vasario 27 d. Kaune.

Daugiau apie jį: http://atminimas.kvb.lt/asmenvardisd964.html?asm=VAILIONIS%20LIUDAS
https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/krastotyros-knygos/34-straipsniai/1810
Lit. : https://lt.wikipedia.org/wiki/Liudas_Vailionis
Nuotr. iš https://www.bernardinai.lt/2012-09-19-kauno-zaliakalnyje-atidengta-atminimo-lenta-liudui-vailioniui/

Vaidelys Jonas

vaidel


MOKSLO DARBUOTOJAS, DOC. ( biomedicinos sr.)

Gimė 1951 m. birželio 14 d., Ringaudų k., Kauno r.

1959 - 1966 m. mokėsi Tabariškių aštuonmetėje mokykloje, 1966 - 1970 m. – Kauno tarybiniame ū.technikume, 1970-1974 m. studijavo LŽŪA, 1976 - 1980 m. – LŽŪA neakivaizdiniu būdu studijavo aspirantūroje. 1974 - 2000 m. dirbo Kauno tarybinio ūkio – technikumo dėstytoju, VDU Kauno botanikos sodo jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, skyriaus vedėju, direktoriaus pavaduotoju, vyr. specialistu, 2002 - 2006 m. – Kauno kolegijos Želdinių ir agrotechnologijų katedros vedėju.
Darbai : daugelio publikacijų apie gėles, apželdinimą autorius, kurios publikuotos konf. medžiagų leidiniuose. 28 knygų autorius ar bendraautorius. Dalyvavo tarptautiniuose projektuose. Paskutinysis - „Aplinkos želdinimo ir kraštotvarkos spec. rengimo kokybės gerinimas, siekiant skatinti rekreacinės ir edukacinės veiklos plėtrą želdiniuose".
2011 m., už švietėjišką veiklą grąžinant Lietuvos kraštovaizdį, Kauno rajono mero V.Makūno apdovanotas II lygio garbės ženklu.

Lit.: Kas yra kas Lietuvoje. Švietimas ir studijos / [vyriausioji redaktorė Vaidonė Tamošiūnaitė]. - Kaunas : Neolitas, 2007 (Kaunas : Aušra). – p. 641.

Nuotr.iš KRSVB archyvo