Kraštotyra

Jansonas Egmontas Georgas

Teatrologas, kritikas, žurnalistas

Gimė 1939 m. rugpjūčio 2 d. Kaune

Mokėsi Vilniaus, Lekėčių (Šakių rajonas) pradinėse mokyklose, 1958 m. baigė Kulautuvos vidurinę mokyklą. 1958–1963 m. studijavo A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje.

Skaityti daugiau...

Smailys Alfredas

Mokslo darbuotojas, profes. ( medicinos m.)

Gimė 1928m. gegužės 5 d., Girininkuose (Kauno r.)

1949 m. baigė KVU Medicinos fakultetą, vėliau aspirantūrą Maskvoje. Iki 1953 m. dirbo Kauno respublikinės klinikinės ligoninės chirurginio skyriaus ordinatoriumi. 1956 m. pirmasis panaudojo elektrinę širdies defebriliaciją, o gaivindamas ligonį padarė tiesioginį širdies masažą, kai šis metodas pasaulyje buvo panaudotas tik prieš 2 mėn.

Skaityti daugiau...

Inocenta- Zuzana Miliūtė

CHORVEDĖ, VIENUOLĖ

Gimė 1915 m. gegužės 16 d. Seirijų parapijoje.

Z. Miliūtė mokėsi SB vienuolyne (Kauno seserų benediktinų kongregacija), baigė dainavimo klasę. Vokiečių laikais dirbo muzikos mokytoja vaikų darželyje Marijampolėje ir vadovavo Šv. Vincento bažnyčios jaunimo chorui. Sovietmečiu dirbo muzikos mokytoja keliuose vaikų darželiuose. Sekmadieniais važinėjo į įvairias parapijas vargonininkauti.
1967-1970 m. dirbo Kudirkos Naumiestyje, nuo 1971–1996 m. – vargoninkavo ir vadovavo chorui Garliavos bažnyčioje. Suburė tokį chorą, kuris tapo pirmaujančiu Lietuvoje. Choro repertuare skambėjo klasikiniai religiniai kūriniai. Choristai, o jų buvo apie 50 vyrų ir moterų, apvažinėjo visą Lietuvą. Chorą visapusiškai rėmė tuometinis Garliavos klebonas prel. Andrius Gustaitis.

Mirė 1997 m. liepos 28 d. Kaune.

Lit. iš knygos Garliava. Laikas ir žmonės / I. Stepukonienė.– Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras [2016]: 1008 p.

Markelis Leonas

markelis

GYDYTOJAS, KARININKAS

Gimė 1912 m. liepos 1 d. Eivenių k., Dusetų valsč., Zarasų apskr.


Mokėsi Antalieptės pradžios mokykloje, 1932 m. baigė Kauno Jėzuitų gimnaziją. Nuo 1932 m. studijavo Vilniaus Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. 1933 m. rugsėjo 18 d. Utenos apskrities komendantūros pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1934 m. rugsėjo 15 d. baigė Karo mokyklą, buvo suteiktas pėstininkų atsargos leitenanto laipsnis ir paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. 1939 m. baigė VDU ir dirbo dirbo Aukštadvario (Trakų apskritis), nuo 1944 m. rugpjūčio 13 d. - Babtų (Kauno apskritis) ambulatorijų vedėju,1949 m. gruodžio 1 – 1981 m. liepos 1 d. – Kauno rajono Čekiškės apylinkės ligoninės vyresniuoju gydytoju. Čekiškėje praleisti metai patys gražiausi ir kūrybiškiausi L.Merkelio metai. Jam vadovaujant, Čekiškės apylinkės ligoninė tapo žinoma ne tik Kauno rajone, bet ir visoje šalyje. Suteikti vardai - LSSR nusipelnęs gydytojas (1965), Socialistinio darbo didvyris (1969); apdovanojimai - Sovietų Sąjungos Lenino (1969) ir Darbo raudonosios vėliavos (1967) ordinais.


Mirė 1981 m. gruodžio 4 d. Kaune. Palaidotas Čekiškės kapinėse

Lit.: Gydytojo Loeno Markelio pėdsakai ir darbai Čekiškėje/ A.Vaičius.- Kaunas, 2012.

Jaunius Čemolonskas

Poetas

Gimė 1965 m. Kėdainių r.

Vidurinę mokyklą baigė Kulautuvoje, gyvendamas Kaune dirbo M.K.Čiurlionio dailės muziejuje, dramos teatre, Menininkų namuose. Pirmieji eilėraščiai respublikinėje spaudoje pasirodė 1988 m.

Skaityti daugiau...

Gustaitis Andrius

doc20210210160057 page-0001


MONSINJORAS, GARLIAVOS PARAPIJOS ALTARISTAS

Gimė 1910 m. lapkričio 30 d. Girininkų k., Pažėrų parapijoje.
1919–1922 m. mokėsi pradžios mokykloje, 1922–1925 m. – Veiverių progimnazijoje, 1925–1930 m. Prienų gimnazijoje.1930–1931 m. studijavo Kauno VDU Medicinos fakultete, 1931–1935 m. – Kauno kunigų seminarijoje.
1935 m. birželio 16 d. buvo įšventintas kunigu ir tais pačiais metais paskirtas Gižų parapijos vikaru. 1936 m. vikaravo Prienų parapijoje. 1938 m. paskirtas Kalvarijos parapijos vikaru ir progimnazijos kapelionu, 1940 m. – Šakių parapijos vikaru. 1941 m. buvo Marijampolės berniukų gimnazijos kapelionas. 1943 m. vikaravo Plokščiuose. 1945 m. paskirtas Šakių parapijos klebonu ir dekanu. Jo rūpesčiu pradėta atstatinėti Šakių bažnyčia. 1948 m. klebonavo Didvydžiuose, 1950 m. Šventežeryje ir Pajevonyse. 1952 m. paskirtas Vilkaviškio parapijos klebonu ir dekanu, o 1956 m. – Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleriu. Nuo 1956 m. sausio 28 d. iki 1999 m. vasario 2 d. taip pat ėjo Vilkaviškio vyskupijos Bažnytinio tribunolo oficiolo pareigas. 1960 m. paskirtas Kauno A. Panemunės parapijos klebonu, 1969 m. papildomai patikėtos Margininkų parapijos klebono pareigos. 1971 m. tapo Metelių parapijos administratoriumi, 1976 m. – Igliaukos parapijos klebonu. 1980 m. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II kunigą A. Gustaitį paskyrė savo kapelionu – monsinjoru. 1981 – 1999 m. – Garliavos klebonas, Aleksoto dekanato dekanas. 1984 – 1994 m. – Vilkaviškio vyskupijos Kunigų tarybos ir Konsultorių kolegijos narys. 1985 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos klierikų nuodėmklausiu. 1999 m. paties prašymu atleidžiamas iš Vilkaviškio vyskupijos Bažnytinio tribunolo oficiolo, Aleksoto dekanato dekano ir Garliavos parapijos klebono pareigų ir paskiriamas Garliavos parapijos altaristu.
Mirė 2000 m. sausio 9 d.

Lit. : http://www.lcn.lt/bzinios/bz0002/002bl13.html 

Nuotr. iš Garliavos Jonučių mokyklos muziejaus archyvo

Narcizas Freimanas

Fotografas

Gimė 1943 m. Kaune.

Raudondvaryje baigęs 7 klases, pradėjo dirbti darbininku tuometinio Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos instituto mechaninėse dirbtuvėse fotografu.

Skaityti daugiau...

Čaplikas Jonas

Mokslo darbuotojas, profes., dr. (ekonomikos m., socialiniai m.)

Gimė 1954 m. birželio 23 d. Varėnos r., Kašėtų km.

Mokėsi Kašėtų pradinėje (1961-1965), Valkininkų sanatorinėje internatinėje (1965-1969) mokyklose. Baigęs aštuonias klases, įstojo į Buivydiškių tarybinį ūkį-technikumą, kurį baigė 1973 m. ir įgijo zootechniko kvalifikaciją tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultetą. Jį baigė 1978 m. įgydamas žemės ūkio gamybos ekonomisto organizatoriaus kvalifikaciją.

Skaityti daugiau...

Ajonis Adolfas

 regular foto-002-179x300


REZISTENCINIO JUDĖJIMO DALYVIS

Gimė 1914 m. gruodžio 28 (15) d. Vaitkūnų kaime, Čekiškės valsčiuje

Daugiau ir nuotr.: http://www.lzdraugija.lt/2012/08/adolfas-ajonis-kovojau-kaip-mokejau-savaip/

Nuotr.: A. Ajonis Šiaulių mokytojų seminarijos studentas