Pradinis Kraštotyra Straipsniai Bibliotekos istorija

Bibliotekos istorija

Po centralizacijos pradėtos uždarinėti neperspektyvios kaimo bibliotekos ir liko veikti 47 bibliotekos. Uždarytų bibliotekų vietoje įkurti knygų išdavimo taškai. Bibliotekų tinklo centralizacija palengvino darbą filialuose - knygų užsakymo, tvarkymo, paskirstymo ir katalogų organizavimo funkcijos pavestos atlikti centrinės bibliotekos Knygų komplektavimo skyriui.  

   Knygų komplektavimo ir tvarkymo sk. vedėja - R. Dargenienė su filialų bibliotekininkėmis, 1976 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo.  Centrinės bibliotekos darbuotojai, 1976 m. Nuotr. iš J. Pauliukevičienės asmeninio albumo.                 Centrinės bibliotekos darbuotojų seminaras, 1977 m. Nuotr.: iš V. Šniūtienės asmeninio albumo.

Bibliotekos darbuotojų iniciatyva tuo laikotarpiu bibliotekose vyko itin aktyvus kultūrinis gyvenimas. Bibliotekos darbuotojai organizavo knygų šventes, kuriose lankėsi rašytojai: M. Karčiauskas, M. Martinaitis, D. Saukaitytė, A. Bieliauskas ir kiti to meto žymūs rašytojai, naujų knygų pristatymus, susitikimus su aktoriais ir kitais žymiais to meto visuomenės ir politikos veikėjais. Iniciatyvūs ir visuomeniški bibliotekininkai 1988 metais subūrė Kauno rajono centrinės bibliotekos agitbrigadą „Kartoteka“ ir organizuodavo nuotaikingus pasirodymus.

   Kauno rajono centrinės bibliotekos agitbrigada, 1988 m. (vadovė - Kulautuvos bibliotekininkė - J. Brazauskienė (antra iš kairės)). Nuotr. iš KRSVB archyvo. Kauno rajono centrinės bibliotekos agitbrigada, 1988 m. 

Dėl vietos stokos Centrinėje bibliotekoje didesni renginiai dažniausiai vykdavo kitų įstaigų salėse. Esant būtinybei plėsti bibliotekos patalpas, pagal Respublikinį žemės ūkio gamybinių pastatų rekonstravimo - projektavimo instituto parengtą projektą, tuometės bibliotekos direktorės Vandos Šniūtienės iniciatyva 1983 metais pradėta bibliotekos priestato statyba.

   Prie priestato statybos aktyviai prisijungė ir bibliotekos darbuotojos, 1984 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo.

Naujas centrinės bibliotekos priestatas darbuotojams ir skaitytojams duris atvėrė 1986 metais. Pirmame aukšte įkurta erdvi salė, knygų saugykla, knygų komplektavimo skyrius, metodinis skyrius ir administracija. Antrame aukšte - skaitytojų aptarnavimo skyrius, skaitykla, muzikos ir užsienio kalbų kabinetas, bibliografinis skyrius.

    Kauno rajono centrinė biblioteka (priestatas), 1986 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo. Kauno rajono centrinės bibliotekos darbuotojai seminaro metu, 1986 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo.

1990 metų gegužės 25 d. Kauno rajono valdybos potvarkiu (Nr. 27) visos rajono kultūros įstaigos perduotos savivaldybės žinion. Centrinė biblioteka liko pavaldi rajono kultūros ir švietimo skyriui, o kaimo ir miesto filialai - seniūnijoms. Centrinei bibliotekai paliktos metodinės, knygų komplektavimo ir tvarkymo funkcijos. 1990 metais pradėtos uždarinėti ar pertvarkyti neperspektyvios kaimo bibliotekos. Bernatonių biblioteka prijungta prie Raudondvario bibliotekos, 1991 metais uždarytos Virbališkio, Padubysio, Pažėrų bibliotekos, 1992 metais - Linkuvos biblioteka. Kai kurios bibliotekos apjungtos su tos vietovės mokyklų bibliotekomis: Piliuonos biblioteka apjungta su Piliuonos, Užliedžių su Linkuvos, Liučiūnų su Meškalaukio mokyklų bibliotekomis. 1993 m. (rajono valdybos sprendimu „Dėl bibliotekų pertvarkymo" (Nr.142)), uždarytos Ibėnų, Piepalių ir Boniškių bibliotekos.

1993 metų pabaigoje veikė centrinė biblioteka, 4 gyvenviečių ir 31 kaimo biblioteka. Išsiplėtus Kauno miesto riboms 1994 metais Tirkiliškių biblioteka, o 1997 metais Vingytės ir Romainių filialai perduoti Kauno miestui. 1995 metais, remiantis Lietuvos Respublikos 1995 m. birželio 6 d. Bibliotekų įstatymu Nr. 1-920, Kauno rajono tarybos 1996 m. kovo 13 d. sprendimu, Kauno rajono centrinė biblioteka pervadinta į Kauno rajono savivaldybės viešąją biblioteką, o 35 bibliotekos miesteliuose, gyvenvietėse bei kaimuose - Kauno rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos filialais. 1996 m. atidaryta nauja biblioteka Linksmakalnyje.