Pradinis Kraštotyra Straipsniai Bibliotekos istorija

Bibliotekos istorija

Nuo 1958 m. rajono bibliotekoms vadovavo ilgametė bibliotekos vedėja, vėliau bibliotekos direktorė - V. Urbonavičiūtė - Šniūtienė. 

   Kauno rajono rajoninės bibliotekos vedėja V. Urnobavičiūtė - Šniūtienė (pirma iš kairės) su būsimomis bibliotekos darbuotojomis, 1958 m., Kaunas. Nuotr. iš V. Šniūtienės asmeninio archyvo.

1961 m. biblioteka iš Kauno miesto perkeliama į Garliavos gyvenvietę, adresu - P. Cvirkos g. 18 (dab. Vytauto g. 71). Bibliotekoje veikė abonementas, skaitykla ir kilnojamasis fondas. Įsteigti nauji etatai: abonemento vedėjos (1966 m., pirmoji vedėja - O. Švedkauskienė) ir metodisto (1967 m. pirmas darbuotojas metodiniam darbui - V. Sliesoraitienė).

   Metodinio skyriaus vedėja V. Sliesoraitienė apmoko bibliotekininkes, 1976 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo.

1962 metais prie Kauno rajono prijungiama dalis Vilkijos rajono, su jame esančiomis bibliotekomis. 1965 m. Garliavoje įsteigta ir Kauno rajono rajoninė vaikų biblioteka. Bibliotekoje dirbo trys darbuotojai, kurie teikė metodinę pagalbą rajono bibliotekoms, dirbančioms su vaikais.

Kauno rajono tarybos vykdomojo komiteto 1971 m. vasario 25 d. sprendimu (Nr. 62) 1971 m. kaimų teritorijose pradėtos kurti kilnojamosios bibliotekos. 1972 m. balandžio mėnesio 25 d. Kauno rajono Kultūros skyriaus vedėjos - V. Ramanauskienės pateiktos pažymos duomenimis Kauno rajone veikė Kauno rajoninė biblioteka (Garliavoje) ir jai pavaldžios: Rajoninė vaikų biblioteka (Garliavoje), Vilkijos miesto biblioteka, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos gyvenviečių bibliotekos ir 59 kaimo bibliotekos. Bibliotekos turėjo sukaupusios apie 430 tūkst. dokumentų fondus. Kaimo bibliotekose buvo nuo 150 iki 700 skaitytojų. To meto bibliotekų veikla buvo stipriai ideologizuota. Daugelio bibliotekų buvo silpna materialinė bazė.

1973 metais Lietuvos kultūros ministerijos įsakymu visos respublikos mastu pradėta masinė bibliotekų centralizacija. Laikantis šio nutarimo 1974 metais Kauno rajone taip pat priimtas sprendimas „Dėl rajono valstybinių masinių bibliotekų tinklo centralizavimo“ (1974 m. rugsėjo 13 d. sprendimo nr. 368). 1976 metais Kauno rajono rajoninė biblioteka pavadinta Kauno rajono centrine biblioteka. Bibliotekoje įvestos naujos pareigybės, suformuota nauja bibliotekos struktūra, įkurtas ūkinis skyrius. Centrinėje bibliotekoje su ūkiniu personalu tuo metu dirbo 22 darbuotojai. Centrinės bibliotekos filialams priskirtos: Rajoninė vaikų biblioteka, Vilkijos miesto, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos gyvenviečių ir kaimų bibliotekos.  

   Kauno rajono centrinė biblioteka dviejuose pastatuose (Garliava, P. Cvirkos g. 74), 1974 metai. Nuotr. iš KRSVB archyvo. Kauno rajono centrinė biblioteka dviejuose pastatuose (Garliava, P. Cvirkos g. 74), 1974 metai. Nuotr. iš KRSVB archyvo. Bibliotekos abonemento fondas, 1974 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo.