Pradinis Kraštotyra Straipsniai Linksmakalnis Liutsbergis

Linksmakalnis Liutsbergis - Dešimtas puslapis

(PRIENŲ RAJONAS). DVARO PONAI - KAZIMIERAS GUSTAITIS, KATERINA ZENIŪTĖ- GUSTAITIENĖ TRYS DUKTERYS VIENA IŠ DUKTERŲ TEOFILĖ GUSTAITYTĖ- MICKEVIČIENĖ IŠVYKO GYVENTI Į LOS ANGELES. TEN IR MIRĖ( 1897-1977) TEOFILĖ GUSTAITYTĖ RAŠĖ LAIŠKUS Į LIETUVĄ SAVO TARNAITEI MARIJAI BEKASOVIENEI IR JOS DUKRAI CECILIJAI PILEIČIKIENEI, KURI NUO 1996M GYVENA LINKSMAKALNYJE. CECILIJA PILEIČI-KIENĖ DIRBO GARLIAVOS POLIKLINIKOJE.JI PADOVANOJO T. GUSTAITYTĖS RAŠY¬TUS LAIŠKUS JOS MAMYTEI.

PO KAZIMIERO GUSTAIČIO MIRTIES, ŽEMĖS ATITEKO DUKTERIMS. 1920-04-27 DO-VANŲ AKTU IŠ LINKSMAKALNIO PALIVARKO PERLEIDO ŽEMĘ SAVO DUKTRIMS;

KAZIMIERAI- KATERINAIGUSTAITYTEI- MASIULIENEI 70 MARGŲ ONAI MAGDALENAI GUSTAITYTEI 70 MARGŲ TEOFILIAI GUSTAITYTEI- MICKFVTČTENE1 70 MARGŲ VISO 210 MARGŲ- 117,3690 HA, JO NUOSAVYBE LINKSMAKALNYJE LIKO 120,0582 HA ŽEMĖS. KITAS ŽEMES K. GUSTAITIS PARDAVĖ LINKSMAKALNIO GYVENTOJAMS , 8 HA VARKALIENEI, 14,7873 HA MICKEVIČIUI IR 8 HA PETRUŠKEVI-ČIENEI.(pridedama „ŽEMĖS REFORMOS NUTARIMAS NR. 931'")

KITAMLINKSMAKALNIO „ŠONE" IRGI BUVO DVARELIS, KURIAME GYVENO LIETUVOS KARIUOMENĖS GENEROLO ANTANO GUSTAIČIO GIMINAITĖ ONA. KARO METAIS ČIA ATSIKRAUSTĖ ANDRIUS PETRUŠKEVIČIUS SU ŽMONA GENOVAITE, MŪSŲ 100- TAMETIS(1898-2004).PO KARO LIKO TIK RAUDONŲ PLYTŲ TVARTAS.

A.PETRUŠKEVIČIUS STEBĖJO SLAPTOS KGB GYVENVIETĖS STATYBĄ. KARI-NIAME MIESTELYJE JIS GAVO DARBĄ- MŪRIJO IR KŪRENO KROSNIS. VIENOJE IŠ JŲ, STEBINT PATIEMS KARIŠKIAMS, DEGINDAVO SLAPTUS DOKUMENTUS. A.PETRUŠKEVIČIUS MATĖ VOKIEČIŲ BELAISVIUS, KURIE STATĖ DAUGIABUČIUS NAMUS, GIRDĖJO KAIP JUOS SUŠAUDĖ...

MANOMA, KAD LINKSMAKALNIS VADINTAS NE TIK LIUSTBERGIUBET IR

LYZENTALIO VARDU. SPĖJAMA. JOG ŠIS PAVADINIMAS BUVO PRIEŠ LIUSTBERGIO

PAVADINIMĄ ŠIE DUOMENYS RENKAMI IR TIKSLINAMI...

GRĮŽTANT ŠIMTU METŲ ATGAL, IŠ VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ SUŽINOME, KAD ŠIS „kampas" - DVARŲ KRAŠTAS.

1920-22 M. PO NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ ŽEMĖS PRADĖTOS DALINTI BEŽEMIAMS IR MAŽAŽEMIAMS NUO 8 IKI 12 HA.ŽEMĖS PAIMTOS IŠ DVARŲ IR IŠPARCELIUOTOS. DVARAI PRADEDA NYKTI. MOKYTOJA IŠ IŠLAUŽO PAGR. MOKYKLOS PASAKOJO, KAIP GERAI PRISIMENA VISUS DVARUS. BET KODĖL ŠIE NUGRIAUTI?.. 1925-26 M. ŠIUOSE KRAŠTUOSE ATSIRADO I-JI DARAKTORINĖ MOKYKLA, NES ČIA BUVO VIEN DVARAI. PRIE DVARŲ KUMEČIŲ VAIKUS MOKINO DARAKTORIUS. VĖLIAU ATSIRANDA MOKYKLOS. LABAI DŽIUGU JOG I-JI DARAKTORINĖ MOKYKLA UŽ TILTELIO, NETOLI VEIVERUKŲ KAPINAIČIŲ.ŠIOMIS DIENOMIS JI STOVĖTŲ ANT PATIES PLENTO VIDURIO. TAIS LAIKAIS ČIA BUVO GARLIAVOS PARAPIJA. KAI PASTATĖ IŠLAUŽO BAŽNYČIĄ(1933) PASIDARĖ IŠLAUŽO PARAPIJA(LIG1 ŠIOL).