Kraštotyra

Kirlys Jonas

Poetas, publicistas

Gimė 1921m. gegužės 10d. Vaičionių k., Rokiškio raj.

Pradžios mokyklą baigė Kamajuose 1929-1933 m., 1934-1936m. mokėsi  Salų žemės ūkio mokykloje. Ją baigęs, lankė Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnaziją ir brandos atestatą gavo 1941m. Studijavo Vilniaus universitete teisę. 1946 m., besimokydamas ketvirtame kurse - apkaltintas slaptosios tautinės spaudos platinimu ir dauginimu. Nuteistas dešimt metų lagerių ir penkis metus - be pilietinių teisių. Išvežė į Uralą, Permės srities lagerius.

1954 m. grįžo  į Lietuvą, apsigyveno Garliavoje. Dirbo "Atramos", "Inkaro" gamyklose. Atgimimo metais dalyvavo Sąjūdžio veikloje, tremtinių bendrijos darbuose.

Priklausė  Lietuvos kaimo rašytojų sąjungai, Tėviškės pažinimo draugijai, Lietuvos politinių kalinių ir temtinių draugijai.

Rašė prisiminimus, literatūrinius rašinius "Tremtiniui", "Apžvalgai", "Tėviškės žinioms". Bendradarbiavo "XXI amžiuje", "Kauno žiniose" ir kituose leidiniuose. "Gimtinės" mėnraštyje išspausdino kraštotyrinės medžiagos apie Kamajus, Salas, Garliavą, partizanų kovas. Rinko medžiagą apie rezistentus. Rašė eilėraščius, juos spausdino "Tremtinio Lietuvoje", "Gimtinėje".

Mirė 2009 m.