Kraštotyra

Šalčius Juozas

Rašytojas

Gimė 1900 m. Stanaičių k., Kauno apskr.

Baigė Vilkaviškio kunigų seminariją, įšventintas 1924 m. vikaru dirbo Gražiškiuose, Šakiuose. Vėliau studijavo Lietuvos universitete Kaune ir dėstė tikybą komercinėje "Pavasario" gimnazijoje. Nuo 1935 m. – Veiverių klebonas, vėliau – Alytus klebonas, nuo 1959 m. - Lekėčių klebonas.

Darbai: "Veiveriai" (monografija), 1937; "Mečislovas Reinys", 1977; "Valstybininkas politikos sūkuriuose Myolas Krupavičius",1980; "Konstantinas Olšauskas ir jo teismo byla", 1985.

Mirė 1988 m. Marijampolėje.