Kraštotyra

Bendžiūnas Stasys

Medžio drožėjas

Gimė 1911 m. liepos 9 d. Paantvardžių k., Raudonės valsč., Raseinių apskr.

Nuo 1962 m. gyveno Vilkijos m., Kauno r.
Drožinėti pradėjo šešerių metų. Su drožiniais dalyvavo įvairiuose renginiuose, parodose. Priklausė liaudies meno draugijai ir tautodailininkų sąjungai.
Rūpintojėliai, Koplytstulpiai, Lazdos, Kryželiai puošia ne vieno lietuvio sodybas. Vilkijos parapijos šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje pastatytas kryžius tremtiniams, prie Vilkijos vaikų lopšelio – darželio “Daigelis” stovi koplytstulpis “Angelas sargas”.
Liaudies menininkas ne tik drožė, bet ir rašė eilėraščius, kūrė pasakas, padavimus, kuriuos publikavo rajoniniame laikraštyje “Tėviškės žinios”. Grojo armonika ir fotografavo. 

Mirė 2004 m. rugpjūčio 26 d.