Pradinis Kraštotyra Straipsniai Garliava spaudoje

Garliava spaudoje

Medžiaga rinkta iš Lietuvos M.Mažvydo nacionalinės bibliotekos korteliu vaizdų katalogo, vietovardžių kartotekos. Tekstas ir aprašas netaisytas.

Bendros žinios

Kežinaitis P. Aplink Kauną, V., Mintis, 1866, G.- p. 77-79,

Kežinaitis P. Kauno apylinkės, V., Valst. polit.mokl ir.liter. l-kla,1958, G.- p. 86-87,

Kirlys J.Garliava,”Gimtinė”, 1996, p. geg . 1-31,

Lietuvių kalbos tarmės.Chrestomatija, V.1977, Garliava p. 1999,

Rudžinskas V.Dėkoju Dievui, Rudamina, 1935, Garliavos par.,p.8-11,

Stanaitis A., Adlys P.Lietuvos TSR gyventoji, V.,1973, G.- p. 64,

Semaška A.Lietuvos keliais,V., 1989, G.-p.54,

Vadovas po Lietuvą, K. 1938, G.- p. 109-110,

Draugijos

Garlevoje (Marijamp. apskrityje) gegužės 8 d. įvyko steigiamasis “Žagrės” kuopelės susirinkimas.- Vairas, 1914, Nr 9, p. 21-22.

Garlevos “Blaivybės” draugijos skyriuje, įsteigtame 1912 m. birželio 30 d., dabar yra 352 narių…- Vairas, 1914, Nr 12, p. 22.

Garliavietis. Garliava. Draugijos susirinkimas (“Vilties”, mini A.Vaitkūną, S.Jakubauską, J.Jankų).- Dabartis, 1918, Nr. 172, p. 3 (Iš Lietuvos krašto) ???

Mokinys. Garliava. Jaunimo gyvenimas. (“Vilties” draugija. Mini A.Vaitkūną, S.Jakubauską, Jočionį).-Dabartis, 1918, Nr. 184 (?), p. 3 (Iš Lietuvos krašto).

Naujas “Žagrės” draugijos skyrius nesenai įstaigtas Garlevoje.- Vairas, 1914, Nr. 9 p. 21.

Steponaitis V.Vartotojų draugija “Vyturys”.- Lietuvos žinios, 1913, Nr. 91, rugpj. 3

Steponaitis V. “Žiburys”.- Lietuvos žinios, 1913, Nr.88, liepos 27.

“Žiburio” draugijos susirinkimas buvo Garlevoj balandžio 27 d.-Vairas,1914, Nr. 9, p. 21.


Ekonomika

A.Bagdonas.Ilgakiemis garantuoja šviesą.-Tiesa, 1988, vas. 10.

A.Bakūnas.Zootechnikas ( L.Krikštūniene, Kauno apsk. Garliavos v.).- Komjaunimo tiesa, 1949, rugpj. 12.

Balaišis E., Fišeris I..Sukasi karuselė (apie I.Mičiurino taryb. ūkio technikumo pienininkystės kompleksą Kauno r.).- Švyturys, 1981, Nr. 20, p. 4-5.

Bartkus P., Daugėla K. Geriausias Respublikoje (apie “Pajiesio” kolūkio kombainininką E.Jurevičių, Kauno r.).-Jaunimo gretos, 1983, Nr. 2, p. 10-11.

Beržas A.Iljičiaus šviesa ( apie kolūkio “Kelias į komunizmą” elektrifikavimą).-Valstiečių laikraštis, 1949, vas. 3.

Bronius J, Vidmantas V. Vakar-paskutinis etapas (“Aušros” kol., Kauno r.).-Valstiečių laikraštis, 1965, spalio 21.

Brukas J.Kad nesentų kaimas (“Aušros” kol., Kauno r.).- Švyturys, 1969,Nr. 20, p. 9-10.

Čėsna R.Oi, kas sodai, do sodeliai…( A.Mičiurino sodininkystės-daržininkystės bandymų stotis).- Taryb.Klaipeda, 1979, liepos 18.

Dalgelis J.Prasidėjo žemės paskyrimų aktų įteikimas (Garliava, Kauno a.).-Tiesa, 1945, geg. 1.

Paukštytė A.Upeliai susiliejo į galingą upę (apie Garliavos Vartotojų kooperatyvo darbuotojus, kovojančius už komunistinio darbo kolektyvo vardą).-Kooperatininkas, 1961, birželio 15.

Dovydaitis V. Įmonės direktorius (apie Garliavos plytinės direktorių S.Mančiauską).-Tarybų Lietuva, 1950, geg. 25

Drenuotos žemės – dideli derliai (iš pasikalbėjimo su “Aušros” kol. Pirmininku J.Bruku, Kauno r.).- Valstiečių laikraštis, 1966, liepos 8.

J.Šalčius.Statybinių medžiagų pramonė atėjo į kaimą (pokalbis su Rašnavos keramikos gamyklos direktoriumi E.Dubosa).- Statyba, 1994, birž. 29.

Edmontas V.Padalinio taryba (apie I.Mičiurino taryb. ūkio technikumo pieno fermos tarybos veiklą, Kauno r.).- Valstiečių laikraštis, 1987, vas. 24.

Garliavos valsčiaus, Stanaičių ir Rinkūnų apylinkių tarybų sutartis dėl socialistinio lenktyniavimo stiprinimo.-Tarybų Lietuva, 1949, kovo 18.

Grigas J.Didžiosios reikšmės diena Garliavoje. Pradėti dalinti valstybiniai žemės paskyrimo aktai naujakuriams.-Tarybų Lietuva, 1945, geg. 1.

Griškevičius P., Požėra J.Planas ir kokybė. (apie traktorių remontą Garliavos MTS).-Tiesa, 1954, gruod. 26.

Jurkūnas J.Kur Jiesia vingiuoja Nemunėlio link (apie “Pajiesio” kol.).-Kauno tiesa, 1972, geg. 1.

Kadžiulis A. Artoją iš vagos pažinsi (apie baigiamąjį etapą “Aušros” kol.).-Tiesa, 1966, spalio 21.


Kadžiulis A. Žodį taria kolūkiečiai (apie Pajiesio kol. socialistinius įsipareigojimus).- Tiesa, 1970, rugs. 13

Kalinas E.Pasikeitimų gražios spalvos (apie Pajiesio kol).-Komunizmo vėliava,1984, spalio 6 d.

Kaminskas J. Gyvenimo versmė. (“Aušros” kol.).-Komunizmo vėliava, 1969, saus. 4, pradžia 1968, Nr. 151

Kanaplenis R. Straipsnis, parašytas “išimties tvarka”.- Darbas ir poilsis, 1988, Nr. 2, p. 10-11.

Karšonas J., Rukšėnas P. Garliavos valsčiaus “Aušros” kolūkio derliaus nuėjimo ir paruošų vykdymo planas

Karvelis J. Įteikti valstybiniai žemės paskyrimo aktai naujakuriams (Garliavos v., Kauno aps.).-Valstiečių laikraštis, 1945, geg. 7.

Kašys S.Rytojaus sodams – ekonominį pagrindą ( apie I.Mičiurino taryb. ūkio technikumo sodus).- Mūsų sodai, 1976,Nr 2, p. 4-5

Kauno I. Mičiurino tarybinis ūkis-technikumas (1920-1970).-Komunizmo vėliava,1970, rugs. 22.

Keturakis R. Žmonės ir duona (apie I.Mičiurino tarybinį ūki-technikumą).-Nemunas, 1962, Nr. 11, p. 40-41.

Kiauleikis L. Nepatogu…(apie MTS direktorių Mozuruką).-Tiesa, 1952, rugs. 16

Krasauskas R. Raudonosios gurguolės su maistu mūsų išvaduotojams vėl plaukia į Kauną (apie Garliavos v. valstiečių dovanas sužeistiesiems kariams).-Tarybų Lietuva, 1944, rugs. 30

Kretavičius O.Pašaukimas. Pasakojimas apie Kauno r. “Pajiesio” kolūkio kombainininką E.Jurevičių).-Valstiečių laikraštis,1982, rugs. 23.

Kretavičiūtė A. Garliavos “Trikotex” po žingsnelį į Danijos rinką.-Kauno diena, 1995, rugs. 29.

Kryžauskas K.Kauno rajono Pajiesio kolūkio pasiekimai galvijų veislininkystės.- XXIX studentų mokslinės konferencijos, skirtos Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 60-mečiui paminėti, pranešimo tezės, -K,1977, p.33-35.

Kučinskas V., Morkus E. Kokio sandėlio reikia? (apie Pajiesio kolūkio javų sandėlius).-Valstiečių laikraštis, 1971, gruod. 9.

Kvedaras V.Pirmoji Respublikoje.(I.Mičiurino tarybinio ūkio-technikumo veikla).-Valstiečių laikraštis, 1981, p. rugpj. 1.

Labūnaitis V.Jei visi rūpinsimes. (apie I.Mičiurino ūkį-technikuma).-Mūsų sodai, 1973, Nr. 8, p. 9.

Laukaitis V. darbo žymūnas M. Kamarauskas (Garliavos plytinė).-Komunizmo švyturys, 1954, sausio 7.

Laukaitis V. Nuošalyje nuo lenktyniavimo (Garliavos plytinė. Panemunės raj.).-Kauno tiesa, 1952, rugpj. 15

Levickas P., Vainikonis L. Naujas žingsnis.- (apie Pajiesio kolūki, Kauno r.).-Laikas ir įvykiai, 1981, Nr. 3, p. 13-14

Levulis A.Tiems, kurie šturmuoja pelkes (apie Garliavos vartotojų kooperatyvo valgyklos veiklą).- Kooperatininkas, 1965, Nr. 7, p. 7.

Liuiza J., Sovodninkas V.Ar visada kalta gamykla? ( dėl Garliavos remonto-mechan. Gamykloje atremontuotų traktorių variklių tinkamos eksploatacijos).-Valstiečių laikraštis, 1963, birž. 14.

Mačienė B. Sugrįžtu į sąvaja jaunystę ( apie “Gegužės pirmosios” trikotažo f-ko ceho Garliavoje darbuotoją S.Bilotienę).- Tarybinė moteris, 1980, Nr. 1, p. 3-4.

Malašauskas J. Žydėjimas (apie I.Mičiurino taryb. ūkio bitininkystės brigad. A.Marcinkevičiūtę-Lukoševičienę).- Komjaunimo tiesa, 1980, spalio 29.

Marčiulionis A.Darbo biografijos pradžia.- Tiesa, 1982, saus. 9.


Matukas P.Eina žeme žmogus (apie Mičiurino taryb. ūkio-technikumo mechanizatorių J.Kurą).-Valstiečių laikraštis, 1979, bal 17.

Mirskis M. Svarbiausias principas: pasitikėjimas ir kontrolė (apie “Pajiesio” kol. pirmininką A.Turūtą).-Laikas ir įvykiai, 1981,Nr. 24, p. 16-18

Naujokaitis A. Gyvulininkystės technologijos (apie “Pajiesio” kol. zootechnika A.Skladitį).-Valst. laikraštis, 1973, sausio 25

Neverauskaitė B.Moterys (apie “Pajiesio” kol. karvių melžėjas).-Valst. laikraštis, 1974, kovo 8

Pirmųjų metų kolektyvinio darbo ataskaita (iš kolūkio “Kelias į komunizmą”ataskaitinio susirinkimo).-Tarybų Lietuva, 1949, vasario 22

Ragaišis A.Gražiai ir turtingai arba vienos kolūkiečių šeimos biudžetas (apie “Pajiesio” kol. kolūkiečių Jakučionių šeimą).-Gimtasis kraštas, 1980, rugsėjo 18, p. 2

Sabaitis J., Cimbolenka P.Už biurokratizmo barikadų (Garliavos MTS).-Valstiečių laikraštis, 1954, balandžio 21

Sliesoriūnienė E.Nepastebėta šypsena(apie “Pažangos” kolūkio brigadininkę G.Urvitienę).-Jaunimo gretos, 1961,Nr. 1, p. 1-2

Stasiukaitis A.Sujudimas Pajiesio kolūkyje.- Tiesa, 1971, lapkr. 6

Stabra G. Ir iš klaidų mokomės( apie Mičiurino taryb. ūkio-technikumo sodą).-Mūsų sodai, 1970, Nr. 9, p. 5

Sučylaitė J.Lietuviškas traktorius jau yra( apie AB “Gamega” traktorius).-Mano verslas, 1996, rugpj., Nr.19

Šermukšnis P.Jaunieji traktorininkai (Garliavos MTS).-Tarybų Lietuva, 1947, kovo 11

Šeštokas R.Raudonas ir baltas kaimas (apie “Pajiesio” kol.).-Gimtasis kraštas, 1987, bal. 16

Šimkūnas M.Kviečia lietuviškos technikos gamintojai.- Ūkininko patarėjas, 1996, bal 6, p. 6

Šlajus R.Taip priedermė liepia(apie Mičiurino taryb. ūkio-technikumo kiaulių komplekso vyr. gyd.J.Naujokaitį).-Mūsų žodis, 1982, Nr. 11, p. 14-15

Tujezovas A.Svarbių darbų išvakarėse(Garliavos MTS pasiruošė sėjai).-Lietuvos kolūkietis, 1955, Nr. 2, p. 3

Turūta A.Iš žemės paimti viską, ką ji gali duoti (“Pajiesio” kol. pirmininko A.Turūtos ataskaitinio metinio pranešimo).-Soc. keliu, 1962, vas. 23

Turūta A.Kas iš tikrųjų dirba geriau?.- Tiesa, 1965, spalio 16

Tvirbutas S.Pirmoji lietuviškos technikos paroda “Kaimas-96”.-Ūkininko patarėjas, 1996, bal. 13, p. 2

Uktveris A. Darbą palabinus, garbę pakalbinus (apie “Pajiesio” kol.).-Valst. laikraštis, 1983, saus.8

Urbonavicius Z. Kokia bus pamaina?.- Valst. laikr., 1979, liepos 3,

Vėliava nuleista. (apie baigiamąjį etapą “Aušros” kol.).- Valst. laikr. 1966, spalio 23

Venčius S., Žemaitis A. Daugiau paršelių-daugiau mėsos (iš “Pažangos” kol. patyrimo).-Žemės ūkis, 1963,Nr. 5, p. 18-19

Venskevičienė V. Birutės Viršutienės lobis (apie “Pažangos” kolūkio melžėją).- Valst. laikraštis, 1974, rugpj. 24

Vilniškaitytė S.Kolūkio laiškininkė (apie “Pažangos” kolūkio laiškininkę A.Valaitytę).-Soc. keliu, 1956, rugs. 14

Zalestienė E. Prekyboje kiekviena smulkmena reikšminga.0 Kooperatininkas, 1979, Nr. 10, p. 12-14

Zienius S. Pirmasis “Garliavos” pavasaris (apie Garliavos remonto mechan. Gamyklą).-Ūkininkas, 1990, Nr. 4, p. 42

Žolynas T.Kodėl blogai dirba Garliavos MTS.- Valst. laikr., 1953, liepos 3


Personalijos, žymūs žmonės

Pranskus B.Lietuvių litaratūros gretose (1883-1886 m.čia mokytojavo rašytojas J. Andziulaitis – K

Patašius M. Savamokslis jogas siekia tapti tikru savo kūno šeimininku / laikinoji sostinė.- 2004, rugpj. 25, p. 8

Menas

Adomaitis J.Vyrui tiek metu kiek jis dainuoja (Garliavos vyrų choro 30-mečiui).-Tėviškės žinios, 1994, p. lapkr. 29.

Buračas J.Gatvė Garliavoje (parodos, skirtos gimimo 80-mečiui ir kūrybos 50-mečiui pažymėti katalogas) .- K., 1978, p. 35

Buračas B. Gatvė Garliavoje 1942

Garliava. Šeimyniškas vakaras (Petkevičius, Aleksandravičius, Žaltauskas, Benesevičiūtė, Girnius, Drulytė).-“Dabartis”, 1918, rugsėjo 6, Nr. 13, p. 3]

Vijeikis Vladas. Garliava (Nuotr.).- Lietuva, mano tėvų žemė, Čikaga, 1911(?), p. 365

Gegužės 4 d buvo 4 vakarai Garlevoje(vaidino Alytos “Ant bedugnės krašto”choras.- “Vairas”, 1914, Nr. 9, p. 3

Giedraitienė L.Paveiksluose- ilgesys ir grožis ( apie dail. J.Sorokienės darbų parodą Garliavoje, Kauno r.).-Tėviškės žinios, 1993, vas. 4.

Svetys K.Iš Lietuvos krašto. Garliava.Lietuvių vakaras.-“Dabartis”, 1918, vasario 19, Nr. 22, p. 3 , t.p. 1918, balandžio 13, Nr.45, p. 3

Discipulus. Iš Lietuvos krašto. Garliava. Šis tas apie vakarėlius.-“Dabartis”, 1918, gegužės 4, Nr.54, p. 3

Nemokytojas. Iš Lietuvos krašto: Ilgakiemis (Garliavos sav.) Atidarė lietuvių mokyklą.- “Dabartis”.- 1918, gegužės 18, Nr. 60, p. 3

Jasukaitienė R. Tikėjimu ir išmintim paženklinta ramybė ( apie dail. O.Karavejevo kūrinius Garliavoje).- Kauno laikas, 1995, spal. 17, p. 5

Koplytstulpis (nuotr.).- Iš užmaršties sugrįžus.- Kaunas, 1992 Garliavos ap., Ilgakiemio k.)

Lietuvos nepriklausomybė dešimtmečio paminklas, pastatytas 1928, atstatytas 1988 (nuotr.).-Iš užmaršties sugrįžę, 1982. (Garliavos ap., Karkazų km.)

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę (nuotr.).- Iš užmaršties sugrįžę, K., 1992

Rinkevičius A., raudonis P. Naujoji kolūkio sodyba (Garliavos v. “Kelias į komunizmą” kolūkio sodybos generalinio plano nuotrauka).- Tarybų Lietuva, 1950, balandžio 27

Teresius A.Koplytstulpis: lietuvių tautos kančiai atminti, 1989 (nuotr.).- Iš užmaršties sugrįžę, K., 1992

Teresius A. Stogastulpis Garliavoje (nuotr.)//Laužadis K. Atgimstančios Lietuvos paminklai, 1991, lapkr.

Vaidila. Garliava. Lietuvių vakaras (Vargonininko Ratušinskio pastangomis surengtas).-“Dabartis”, 1918, liepos 11, Nr. 83, p. 4

Zienius St., Branginsies- ne visada laimėsi (apie resp. konstravimo-projektavimo inst. Sodybų projektus ūkininkams Garliavoje).-“Ūkininkas”, 1991, Nr. 15, p. 11


Nūdiena

Trainys V. Garliavoje – ugniagesių įkurtuvės / Laikinoji sostinė.- 2004, geg. 5, p. 3

Liubinaitė R. Garliavos ugniagesius parėmė kolegos iš Vokietijos / Laikinoji sostinė, geg. 20, p. 5

Partijos.

Apyvala.S. Be vadovavimo Garliavos v. vykd. komiteto darbas).- Tiesa, 1946, birž. 19

Aukščiau socialistinio lenktyniavimo vėliavą, kuriant kolektyvinį kaimą( apie Garliavos ap., Jurginiškių apyl. Tarybos darbą).-Tarybų Lietuva, 1949, rugpj. 19

Bovydas A. Pirmaujančios apylinkės taryba.- Kauno tiesa, 1950, lapkr. 17

Čepulytė D.Atpildas už klastingą šmeižtą (apie J.Bieliauskienę, nuteistą už tarybų santv. šmeižimą, Garliava).- Tiesa, 1983, geg. 22

Diržionis J. Valsčiaus kūltūros-švietimo įstaigos rinkiminiame darbe (Kauno apsk., Garliavos v.).-Tiesa, 1950, sausio 17.

Filipenkovas M. Gėlės ir granitas.Pasakojimas apie karį iš Garliavos ( A.Šachvorostovas), atlikusį žygdarbį Afganistane.-Tiesa, 1988, bal. 3

Greblikas K.Taip ateina pasitikejimas (apie “Aušros” kolūkio karvių melžėją K.Žilinskienę, Kauno r.).- Valst. laikraštis, 1975, birž. 7.

Jurevičius J.Po liepom stovėjo (apie nusikaltimą Garliavoje).-Švyturys, 1975, Nr. 14, p. 18-19

Kondratienė B.Grojant “Geležinio vilko” orkestrui (apie pasipriešinimo kovų dalyvio J.Lukšos-Daumanto atminimo įamžinimą, Garliava, Kauno r.).- 1994, liepos 2, p. 4

Kubilius J.Atsekime pradžią ( apie nusikaltimą Garliavoje).- Švyturys, 1976, Nr. 21, p. 14-15.

Marčiulaitis A.Tėvų ir deputatų atsakomybė (apie Kauno r. Garliavos ap. Tarybų liaudies švietimo, kultūros ir jaunimo reikalų nuolat. kom-jos darbą).-Tarybų darbas, 1973, Nr. 11, p. 20-21

Mačys E., Šaknys V. Prizas liko Garliavoje (reportažas iš Kauno r. viet. Tarybų teisinių žinių konkurso).-Tarybų darbas, 1974, Nr. 2, p. 26-29

Meškauskas J. Pergudravo….save (apie garliavietį T.Kantautą, nelegaliai laikiusį Lapes ).-Tiesa, 1986, gruod. 14

Telksnys F.Garliavoje nušautas Barselonos olimpiados dalyvis (apie Lietuvos bokso rinktinės sunkiasvorio V. Markevičiaus žūtį).-Liet rytas, 1992, spal. 7

Urbonavičius S.,Pedagoginė tąsa (apie “Pajiesio” kol. draug. teismo pirmininką mokyt.A.Marčiulaitį).- Valst. laikraštis.- 1979, rugpj. 30

Valionis V.Kartono sparnai – ne skrydžiui (apie J.Bieliauskienę, nuteistą už taryb. santvarkos šmeižimą, Garliava, Kauno r.).-Komjaunimo tiesa, 1983, geg. 27

Vasiliauskas J.Kaip pavogti milijoną (apie garliaviškių G.ir S. Kondrotų baudž. bylą).-Tik vyrams, 1991, Nr. 2, p. 17-19

Vitkauskas V. Su džiaugsmu ir padėka (Garliavos J.Lukšos-Daumanto gimnazijos direktoriaus padėka išeivijos lietuviams už mater. paramą).- Draugas, Chicago, 1995, saus. 5

Žalys L. V.Landsbergis ragina išsaugoti “garbingą Lietuvą, nevengiančią aršių ginčų, bet apsieinančią be muštynių”(V. Landsbergio viešnagė Garliavoje).-Kauno diena, 1993, liep 13, p. 2


Literatūrinis gyvenimas:

Andriuškevičius L. O gimtine ( eilėraštis, skirtas Rinkūnų km. Garliavos ap.).- Šviesi akimirka, Šiauliai, 1997, p. 8

Boruta K. Skambėkit vėtroje, beržai.- Raštai, T. 9,- V., Vaga, 1975, 438 p.

Grikietienė A. “Pirmoji eilutė dievo duota…”(susitikimas su B, Brazdžioniu Grliavos baznyčioje).-Tėviškės žiburiai, 1994, rugs.6, p. 6

Keturakis S. Kur gyveno Pinčiukas? (apie rašytojo K. Borutos sodyba Pajiesio km.).-Tėviškės žinios,1989, kovo 14.

Ruseckaite A.”…Pajiesys kaip namų pasiilgimas” ( apie K. Borutos namą Pajiesyje, Kauno r.).-Kauno tiesa, 1985, rugpj. 11, p. 4-5.

Liubinaitė R. J.Marcinkevičius prisipažino garliaviečiams…(apie susitikimą su poetu).-Kauno diena, 1996, bal. 25, p. 29

Kultūrinė statyba. Mokslinis gyvenimas. Liaudies švietimas.Mokyklų veikla.Folkloras.

Beitnarienė D.Mokytojas, auklėtojas, bendramintis ( apie Garliavos 1-os vid. mokyklos mokytoja A Gudaitį).-Tarybinė mokykla, 1987, Nr. 10, p. 39-40

Beitnarienė D. Mokome pajusti literatūros ryšį su gyvenimu (Garliavos vid. mokykla).- Tarybinis mokytojas, 1987, Nr. 1, p. 29-30

Beržas A. Liaudies mokytoja (A. Marčiulionytės gyvenimo bruožai).-Tarybų Lietuva, 1949, vas 2. (Ilgakiemis, Garliavos ap.)

Civinskas A. Kaimo bibliotekoje(Garliava, Kauno ap.).-Tarybų Lietuva, 1946, bal. 23

Čiučiulkaitė K.Rūpintojėliu parimo prie gimnazijos (Garliavos J.Lukšos gimnazija kaune).-Tėviškės žinios, 1994, birž. 28

Čiurinskaitė E.Paskubėkite vėluojantys (apie Garliavos 1os vid. m-klos mokytoja O.Ragauskiene).-Mokleivis, 1976, Nr. 5, p. 28-29

Daugvainytė A.Jų rūpesčiai (apie Kauno rajono bibliotekos darbuotojus, Garliava).-Komunizmo vėliava, 1966, spalio 30

Juršė B.Poliglotas iš Garliavos ( apie Garliavos 1os vid. mokyklos mokytoją E.Pundzevičių).-Komj. Tiesa, 1979, rugs. , t. p. Nemunas, 1982, Nr. 9, p. 26-27

Juršė B. Vakaras Ilgakiemio mokykloje ( apie Ilgakiemio mokyklos mokytoja A.Marčiulaitį).-Tiesa, 1965, lapkr. 5

Kadžiulis A. Be paliaubų( apie Garliavos apyl. Pirmininko B.Medelį).-Tiesa, 1963, lapkr. 7

Kančiūnas P.Kolūkio klube-skaitykloje (“Aušros” kolūkis, Vilijampolės raj.).-Literatūra ir menas,1954, geg. 22

Kirlys J.Garliavos pakelių kryžiai.-Tremtinys, 1995, Nr. 13, balandis, p. 7

Kretavičiūtė A.Garliavos bibliotekininkai remi Įsrūties lietuvius.-Kauno d.-1995, kovo 1, p. 9

Pupalaigytė R.Tikėjimas – tai augantis medis. Bet jį ir auginti reikia( konferencija Garliavoje, Kauno r.).-XXI amžius, 1995, sausio 6, p. 3

Klimaitis J.Ir šeštokai sprendžia lygtis.- Tarybinis mokytojas,1985, liepos 25

Kretavičius G. pašaukimas tarnauti žemei (apie “Pajiesio” kolūkietės A.Jurevičienės šeimą.- Šeima, 1984, Nr. 2, p. 24-27

Labokaitė D.Kasdienybės vėliava (apie Garliavos 2-os vid. mokyklos muziejų).-Jaunimo gretos, 1983, Nr. 7, p. 6-7

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. Pogrindžio leidinys. T.6., 1980-1981, Chicago, 1983 (Garliava 455-456, 602-603).

Lietuvos katalikų Bažnyčios kronika. T.8., Chicago, 1987, (Garliava p.42-43, 91-92,102, 116

Lietuvos katalikų Bažnyčia. T.8, Chicago,1985-1987 (Garliava, p. 41-42, 187-188.

LTSR Kultūros paminklų sąršas, V., 1973 Garliavos apyl. archeologiniai paminklai p. 235).

MarčiulinisA. Jaukūs namai Ilgakiemyje (apie “Pajiesio” kolūkio vaikų lopšelį-darželį).-Tiesa, 1981, p. gruod. 25


Milašauskienė E. O ką veikia stipresnieji? (apie gabių mokinių aktyvinimą Garliavos vid. mokykloje).-tarybinis mokytojas, 1967, gruod. 14

Miliūnienė M. Turime dirbti geriau (apie Garliavos vaikų biblioteką Kauno r.).-Soc. Keliu, 1957, vasario 22

Milkevičius A.Garliavoje apleistas kultūrinis darbas (Panemunės r.).-Tarybų Lietuva, 1950, rugsejo 29

Paltanavičienė S.Atsiminimai. Magdutės jaunystė Lietuvoje, Boston, 1955

Pikelis S. Girtuoklėlis. O kiti?(pokalbis apie satyra Kauno r. “Pajiseio” kol).-Valst. laikraštis, 1979, gruod.27

Plavičienė J.Juozo Lukšos gimnazija – krikščioniško dvasingumo ir tautinio auklėjimo sala (Garliava).-XXI amžius.-1996, vas. 9,p. 4

Raguotienė G. Spaudą atgavus: knyga ir skaitytojas 1904-1918 m. Lietuvoje.-1996, p. 350

Raščius Pr., Volodka C. Ieškojimai(apie V.Mičiurino sodininkystės-daržininkystes bandymo stoties vyr. moksl. bendradarbę M.Rasimaitę).-Tarybinė moteris, 1956, Nr. 3, p. 1-2

Sagaitienė L. Bėgte paskui svajonę (apie vaikų namus “Pajiesyje”).-Kauno laikas, 1993, vas. 25

Sakalauskas A. Nuolat rūpintis jaunaisiais pedagogais (Garliavos vid. mokyklos vadovybės uždavinys).-Komunizmo švyturys,1953, lapkr. 26

Skambėk plačiai, tarybine daina(apie ką pasakojo Garliavos kultūros namų meno vadovas V.Labunaitis).-Komjaunimo tiesa, 1949, liepos 20

Stundys A. Kai svari klasės vadovo veikla(apie Garliavos vid. mokyklos klasių vadovų darbą).-Tarybinė mokykla, 1973, Nr. 5, p. 6-8

Stundys A.Tėvų komiteto veikla, ugdant mokinių sąmoningą drausmę (Garliavos 1-oji vid. mokykla).-Tarybinė mokykla, 1976, Nr. 5, p. 8-11

Miklaševičiūtė R.Jubiliejaus proga mokyklai buvo suteiktas vardas / Laikinoji sostinė, 2004, geg.20, p. 5.

Dambrauskas A. garliaviečiai ieškojo talentų: miestelį išjudino klasikinės muzikos konkursas / Laikinoji sostinė.-2004, birž. 22, p. 3

Dambrauskas A. Šokas sportininkams : aikštės tapo sandėliais: žlugo ambicingi verslininkų planai paversti Kauną šalies lauko teniso sostine / Laikinoji sostinė, 2004, rugs. 14, p. 1


Istorija

Bačiurinas A.Tankistų žygdarbis (apie Tarybų sąjungos didvyrio M.Baltrakovo kuopos žygdarbį prie Garliavos).-vakarinės naujienos, 1964,liepos 25

Doogilis A.Garliava.-“Dirva”, 1931, geg. 15

Gudaitis R. Poderių šeimos žūtis(apie 1945 m. sunaikintą Poderių šeimą iš Garliavos).-Tėviškės žinios, 1993,birž. 26

Gudelis D.Vardynos kolūkyje (“Aušros” kol.).-Valstiečių laikraštis, 1962, birž. 8

Jackevičiūtė E.Iš Fredos ir Garliavos praeities.-Lietuvos aidas, 1937, liepos 12, p. 2

Kairiūkštis J.Tai įvyko Garliavoje( apie buržuazinių nacionalistų piktadarybes 1941 m. Kauno apsk.).-Komunizmo vėliava, 1962, spalio 7

Kaminskas J. Neužgyjančios žaizdos(apie Ražiškių k. gyventoją F.Jakštą, hitlerinės okupacijos metais išgelbėjusį žuvusio Tarybinės Armijos komisaro R.Karmazino šeimą).-Komunizmo vėliava, 1969, vas.27

Kanevičius P.Garliaviečių peticija carui (1905 m. peticija carui).-Komunizmo vėliava, 1966, lapkr. 7

Klimaitis J.Garliava (iš miestelio istorijos).-Mokslas ir gyvenimas, 1974, Nr. 8, p. 50-51

Krasauskas B. Masinis kapas ant Jiesios kranto(apie hitlerininkų žiaurumus Garliavoje).-Tarybų Lietuva, 1944, gruod. 27

Maksimonis P. Prie Garliavos (apie vyr. leitenanta A.Alsajevą, pasižymėjusį mūšiuose vaduojant Garliavą 1944 m.).-Komunizmo vėliava, 1967, vas. 24

Netolimas Ilgakiemis. Viešas gyvenimas. Mokykla.-“Dabartis”,1918, Nr. 177

Nezabitauskas A.Garliava.-1967, gruod.28

Nezabitauskas A. Valstiečiai prašė laisvės…Kauno tiesa, 1968, bal. 4

Paršaitis-Siūlelis.Garliava ( gyventojų tamsumas).-“Ūkininkas”, 1901, Nr. 9, p. 81-82

Paveleckas M.Prie Garliavos…(apie tarybinio kario A.Alsejevo žygdarbį Kauno apsk.).-Komunizmo vėliava, 1964, rugpj. 2

Radžiūnas J.Kruvini šešėliai ( burz. Nacionalistų nusikalstama veikla).-Tarybu Lietuva, 1948, geg. 26

Skeberdis A.Senasis raudongvardietis (iš garliaviečio J. Baltrukonio biografijos).-Komunizmo vėliava, 1967, liepos 27

Steponaitis V. Jaunimas.”Ūkininkiečiai”. “Žiburys” (Garliavos apyl.).-Lietuvos žinios, 1913, rugs. 7, Nr. 106

Totoraitis J. Garleva (Garliava).- Sūduvos Suvalkijos istorija, K., 1938, p. 390-393

Šiltakis P.Dveji Naujieji metai( apie buržuazinių ir tarybinių N.M. sutikimą F.Marvilio dvaro kumetyne).-Tiesa, 1941, sausio 1

Šiltakis P. kad ponai vėl mūsų nepasikinkytų (apie naujakurių Ališauskų gyvenimą).-Tiesa, 1941, sausio 9

Vaičius A.Prieš 80 metų Garliavos apylinkėse.- Kauno kr., 1995, birž. 27

Valstiečių kova (Armoniškių k.).-“Priekalas”, 1934, Nr. 8, p. 499

Vainikonis L. Mokytojos vardu (apie 1948 m. buržuazinių nacionalistų nužudytą Ilgakiemio prad. mokyklos mokytoją A.Marčiulionytę).- Tarybų darbas, 1978, Nr. 11, p. 37

Vainikonis L.Už mūsų laimę (apie Ilgakiemio mokyklos mokytoją A.Marčiulionytę, nužudyta 1948 m.).- Komunizmo vėliava, 1977, vas. 12

Vainikonis L. Šviesa neužgeso…(apie buržuazinių nacionalistų nužudytą Ilgakiemio mokyklos mokytoją A.Marčiulionytę).-Komunizmo vėliava, 1987, vas. 10

Žaltauskaitė A. Mokytoja Angelė Marčiulionytė.- Soc. keliu, 1957, spalio 2.

Žaltauskaitė A. Mokytojos pėdomis (apie A.Marčiulionytę).-Kn. Kad žemėje žydėtų gėlės, 1960, p. 120-126

Žemkauskas P.Niekas neužmirštas, niekas neužmiršta (apie mitingą Jonučių kapinėse, skirtą nužudytai mokytojai A.Marčiulionytei).-Komunizmo vėliava, 1977, geg. 28