Pradinis Kraštotyra Straipsniai Garliava spaudoje

Garliava spaudoje - Devintas puslapis

Istorija

Bačiurinas A.Tankistų žygdarbis (apie Tarybų sąjungos didvyrio M.Baltrakovo kuopos žygdarbį prie Garliavos).-vakarinės naujienos, 1964,liepos 25

Doogilis A.Garliava.-“Dirva”, 1931, geg. 15

Gudaitis R. Poderių šeimos žūtis(apie 1945 m. sunaikintą Poderių šeimą iš Garliavos).-Tėviškės žinios, 1993,birž. 26

Gudelis D.Vardynos kolūkyje (“Aušros” kol.).-Valstiečių laikraštis, 1962, birž. 8

Jackevičiūtė E.Iš Fredos ir Garliavos praeities.-Lietuvos aidas, 1937, liepos 12, p. 2

Kairiūkštis J.Tai įvyko Garliavoje( apie buržuazinių nacionalistų piktadarybes 1941 m. Kauno apsk.).-Komunizmo vėliava, 1962, spalio 7

Kaminskas J. Neužgyjančios žaizdos(apie Ražiškių k. gyventoją F.Jakštą, hitlerinės okupacijos metais išgelbėjusį žuvusio Tarybinės Armijos komisaro R.Karmazino šeimą).-Komunizmo vėliava, 1969, vas.27

Kanevičius P.Garliaviečių peticija carui (1905 m. peticija carui).-Komunizmo vėliava, 1966, lapkr. 7

Klimaitis J.Garliava (iš miestelio istorijos).-Mokslas ir gyvenimas, 1974, Nr. 8, p. 50-51

Krasauskas B. Masinis kapas ant Jiesios kranto(apie hitlerininkų žiaurumus Garliavoje).-Tarybų Lietuva, 1944, gruod. 27

Maksimonis P. Prie Garliavos (apie vyr. leitenanta A.Alsajevą, pasižymėjusį mūšiuose vaduojant Garliavą 1944 m.).-Komunizmo vėliava, 1967, vas. 24

Netolimas Ilgakiemis. Viešas gyvenimas. Mokykla.-“Dabartis”,1918, Nr. 177

Nezabitauskas A.Garliava.-1967, gruod.28

Nezabitauskas A. Valstiečiai prašė laisvės…Kauno tiesa, 1968, bal. 4

Paršaitis-Siūlelis.Garliava ( gyventojų tamsumas).-“Ūkininkas”, 1901, Nr. 9, p. 81-82

Paveleckas M.Prie Garliavos…(apie tarybinio kario A.Alsejevo žygdarbį Kauno apsk.).-Komunizmo vėliava, 1964, rugpj. 2

Radžiūnas J.Kruvini šešėliai ( burz. Nacionalistų nusikalstama veikla).-Tarybu Lietuva, 1948, geg. 26

Skeberdis A.Senasis raudongvardietis (iš garliaviečio J. Baltrukonio biografijos).-Komunizmo vėliava, 1967, liepos 27

Steponaitis V. Jaunimas.”Ūkininkiečiai”. “Žiburys” (Garliavos apyl.).-Lietuvos žinios, 1913, rugs. 7, Nr. 106

Totoraitis J. Garleva (Garliava).- Sūduvos Suvalkijos istorija, K., 1938, p. 390-393

Šiltakis P.Dveji Naujieji metai( apie buržuazinių ir tarybinių N.M. sutikimą F.Marvilio dvaro kumetyne).-Tiesa, 1941, sausio 1

Šiltakis P. kad ponai vėl mūsų nepasikinkytų (apie naujakurių Ališauskų gyvenimą).-Tiesa, 1941, sausio 9

Vaičius A.Prieš 80 metų Garliavos apylinkėse.- Kauno kr., 1995, birž. 27

Valstiečių kova (Armoniškių k.).-“Priekalas”, 1934, Nr. 8, p. 499

Vainikonis L. Mokytojos vardu (apie 1948 m. buržuazinių nacionalistų nužudytą Ilgakiemio prad. mokyklos mokytoją A.Marčiulionytę).- Tarybų darbas, 1978, Nr. 11, p. 37

Vainikonis L.Už mūsų laimę (apie Ilgakiemio mokyklos mokytoją A.Marčiulionytę, nužudyta 1948 m.).- Komunizmo vėliava, 1977, vas. 12

Vainikonis L. Šviesa neužgeso…(apie buržuazinių nacionalistų nužudytą Ilgakiemio mokyklos mokytoją A.Marčiulionytę).-Komunizmo vėliava, 1987, vas. 10

Žaltauskaitė A. Mokytoja Angelė Marčiulionytė.- Soc. keliu, 1957, spalio 2.

Žaltauskaitė A. Mokytojos pėdomis (apie A.Marčiulionytę).-Kn. Kad žemėje žydėtų gėlės, 1960, p. 120-126

Žemkauskas P.Niekas neužmirštas, niekas neužmiršta (apie mitingą Jonučių kapinėse, skirtą nužudytai mokytojai A.Marčiulionytei).-Komunizmo vėliava, 1977, geg. 28