Pradinis Kraštotyra Straipsniai Garliava spaudoje

Garliava spaudoje - Septintas puslapis

Literatūrinis gyvenimas:

Andriuškevičius L. O gimtine ( eilėraštis, skirtas Rinkūnų km. Garliavos ap.).- Šviesi akimirka, Šiauliai, 1997, p. 8

Boruta K. Skambėkit vėtroje, beržai.- Raštai, T. 9,- V., Vaga, 1975, 438 p.

Grikietienė A. “Pirmoji eilutė dievo duota…”(susitikimas su B, Brazdžioniu Grliavos baznyčioje).-Tėviškės žiburiai, 1994, rugs.6, p. 6

Keturakis S. Kur gyveno Pinčiukas? (apie rašytojo K. Borutos sodyba Pajiesio km.).-Tėviškės žinios,1989, kovo 14.

Ruseckaite A.”…Pajiesys kaip namų pasiilgimas” ( apie K. Borutos namą Pajiesyje, Kauno r.).-Kauno tiesa, 1985, rugpj. 11, p. 4-5.

Liubinaitė R. J.Marcinkevičius prisipažino garliaviečiams…(apie susitikimą su poetu).-Kauno diena, 1996, bal. 25, p. 29

Kultūrinė statyba. Mokslinis gyvenimas. Liaudies švietimas.Mokyklų veikla.Folkloras.

Beitnarienė D.Mokytojas, auklėtojas, bendramintis ( apie Garliavos 1-os vid. mokyklos mokytoja A Gudaitį).-Tarybinė mokykla, 1987, Nr. 10, p. 39-40

Beitnarienė D. Mokome pajusti literatūros ryšį su gyvenimu (Garliavos vid. mokykla).- Tarybinis mokytojas, 1987, Nr. 1, p. 29-30

Beržas A. Liaudies mokytoja (A. Marčiulionytės gyvenimo bruožai).-Tarybų Lietuva, 1949, vas 2. (Ilgakiemis, Garliavos ap.)

Civinskas A. Kaimo bibliotekoje(Garliava, Kauno ap.).-Tarybų Lietuva, 1946, bal. 23

Čiučiulkaitė K.Rūpintojėliu parimo prie gimnazijos (Garliavos J.Lukšos gimnazija kaune).-Tėviškės žinios, 1994, birž. 28

Čiurinskaitė E.Paskubėkite vėluojantys (apie Garliavos 1os vid. m-klos mokytoja O.Ragauskiene).-Mokleivis, 1976, Nr. 5, p. 28-29

Daugvainytė A.Jų rūpesčiai (apie Kauno rajono bibliotekos darbuotojus, Garliava).-Komunizmo vėliava, 1966, spalio 30

Juršė B.Poliglotas iš Garliavos ( apie Garliavos 1os vid. mokyklos mokytoją E.Pundzevičių).-Komj. Tiesa, 1979, rugs. , t. p. Nemunas, 1982, Nr. 9, p. 26-27

Juršė B. Vakaras Ilgakiemio mokykloje ( apie Ilgakiemio mokyklos mokytoja A.Marčiulaitį).-Tiesa, 1965, lapkr. 5

Kadžiulis A. Be paliaubų( apie Garliavos apyl. Pirmininko B.Medelį).-Tiesa, 1963, lapkr. 7

Kančiūnas P.Kolūkio klube-skaitykloje (“Aušros” kolūkis, Vilijampolės raj.).-Literatūra ir menas,1954, geg. 22

Kirlys J.Garliavos pakelių kryžiai.-Tremtinys, 1995, Nr. 13, balandis, p. 7

Kretavičiūtė A.Garliavos bibliotekininkai remi Įsrūties lietuvius.-Kauno d.-1995, kovo 1, p. 9

Pupalaigytė R.Tikėjimas – tai augantis medis. Bet jį ir auginti reikia( konferencija Garliavoje, Kauno r.).-XXI amžius, 1995, sausio 6, p. 3

Klimaitis J.Ir šeštokai sprendžia lygtis.- Tarybinis mokytojas,1985, liepos 25

Kretavičius G. pašaukimas tarnauti žemei (apie “Pajiesio” kolūkietės A.Jurevičienės šeimą.- Šeima, 1984, Nr. 2, p. 24-27

Labokaitė D.Kasdienybės vėliava (apie Garliavos 2-os vid. mokyklos muziejų).-Jaunimo gretos, 1983, Nr. 7, p. 6-7

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. Pogrindžio leidinys. T.6., 1980-1981, Chicago, 1983 (Garliava 455-456, 602-603).

Lietuvos katalikų Bažnyčios kronika. T.8., Chicago, 1987, (Garliava p.42-43, 91-92,102, 116

Lietuvos katalikų Bažnyčia. T.8, Chicago,1985-1987 (Garliava, p. 41-42, 187-188.

LTSR Kultūros paminklų sąršas, V., 1973 Garliavos apyl. archeologiniai paminklai p. 235).

MarčiulinisA. Jaukūs namai Ilgakiemyje (apie “Pajiesio” kolūkio vaikų lopšelį-darželį).-Tiesa, 1981, p. gruod. 25