Kraštotyra

Gustaitis Andrius

doc20210210160057 page-0001


MONSINJORAS, GARLIAVOS PARAPIJOS ALTARISTAS

Gimė 1910 m. lapkričio 30 d. Girininkų k., Pažėrų parapijoje.
1919–1922 m. mokėsi pradžios mokykloje, 1922–1925 m. – Veiverių progimnazijoje, 1925–1930 m. Prienų gimnazijoje.1930–1931 m. studijavo Kauno VDU Medicinos fakultete, 1931–1935 m. – Kauno kunigų seminarijoje.
1935 m. birželio 16 d. buvo įšventintas kunigu ir tais pačiais metais paskirtas Gižų parapijos vikaru. 1936 m. vikaravo Prienų parapijoje. 1938 m. paskirtas Kalvarijos parapijos vikaru ir progimnazijos kapelionu, 1940 m. – Šakių parapijos vikaru. 1941 m. buvo Marijampolės berniukų gimnazijos kapelionas. 1943 m. vikaravo Plokščiuose. 1945 m. paskirtas Šakių parapijos klebonu ir dekanu. Jo rūpesčiu pradėta atstatinėti Šakių bažnyčia. 1948 m. klebonavo Didvydžiuose, 1950 m. Šventežeryje ir Pajevonyse. 1952 m. paskirtas Vilkaviškio parapijos klebonu ir dekanu, o 1956 m. – Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleriu. Nuo 1956 m. sausio 28 d. iki 1999 m. vasario 2 d. taip pat ėjo Vilkaviškio vyskupijos Bažnytinio tribunolo oficiolo pareigas. 1960 m. paskirtas Kauno A. Panemunės parapijos klebonu, 1969 m. papildomai patikėtos Margininkų parapijos klebono pareigos. 1971 m. tapo Metelių parapijos administratoriumi, 1976 m. – Igliaukos parapijos klebonu. 1980 m. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II kunigą A. Gustaitį paskyrė savo kapelionu – monsinjoru. 1981 – 1999 m. – Garliavos klebonas, Aleksoto dekanato dekanas. 1984 – 1994 m. – Vilkaviškio vyskupijos Kunigų tarybos ir Konsultorių kolegijos narys. 1985 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos klierikų nuodėmklausiu. 1999 m. paties prašymu atleidžiamas iš Vilkaviškio vyskupijos Bažnytinio tribunolo oficiolo, Aleksoto dekanato dekano ir Garliavos parapijos klebono pareigų ir paskiriamas Garliavos parapijos altaristu.
Mirė 2000 m. sausio 9 d.

Lit. : http://www.lcn.lt/bzinios/bz0002/002bl13.html 

Nuotr. iš Garliavos Jonučių mokyklos muziejaus archyvo