Rašytinio paveldo fondas - Geografija. Biografija. Istorija.

Alekna, Antanas (1872-1930)
Lietuvos istorija / parašė A.Alekna. - Kaunas : S.Banaičio sp., 1918. - 132 p., [4] žml. lap. : iliustr. - (Švento Kazimiero draugijos leidinys ; nr. 226)

Bieliukas, Kazimieras (1901-1991)
Pokarinės poliarinės kelionės, 1914-1934 / K. Bieliukas. - Kaunas : "Spaudos fondas", 1934 (Kaunas : "Varpo" sp.). - 31, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 31

Brazaitis, Juozas (1903-1974)
Vienų vieni : dvidešimt penkerių metų rezistencijoje. - Brooklyn (N.Y.) : Į Laisvę Fondas, 1964. - 424 p. - (Į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti leidinys ; nr. 5). - (įr.)

Bruožis, Ansas (1876-1928)
Mažoji Lietuva : jos amžių įvykiai / Ansas Bruožis. - Klaipėda : A.B. Klaipėdiškis, 1929 ("Ryto" b-vė). - 40, [3] p. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 678

Cicėnas, Jeronimas (1909-1987)
Vilnius tarp audrų / Jeronimas Cicėnas ; [žemėlapį ir Vilniaus planą darė Sk. Šlapelis ; fotonuotraukos V. Augustino ... [et al.]. - Chicago (Ill.) : Terra, 1953 (Chicago (Ill.) : M. Morkūno sp.). - 561, [5] p. : iliustr. + Okupuotoji Lietuva (1 sulankst. žml. lap.)

Daugirdaitė-Sruogienė, Vanda (1899-1997)
Lietuvos istorijos vaizdai ir raštai / V. Daugirdaitė-Sruogienė. - [Kaunas] : Sakalas, [1939]. - t.
[T.] 1. - [1939]. - 264 p. : iliustr.

Daugirdaitė-Sruogienė, Vanda (1899-1997)
Lietuvos istorija : Lietuva amžių sukūry / V. Daugirdaitė-Sruogienė. - Chicago : Tėvynės mylėtojų d-ja, 1956. - 947, [20] p., [1] sulankst. žml. lap. : iliustr. - Virš. aut. nenurodyta. - Bibliogr.: p. 941-947. - Pavard. r-klė kn. gale

Grigolaitis, Jonas
Nacių pragare : kalinio Nr.40627 išgyvenimai nacių koncentracijos stovyklose 1941-1945 / Jonas Grigolaitis. - Dillingen : Mūsų kelias, 1948. - 238 p.

Grinius, Kazys (1866-1950)
Atsiminimai ir mintys / K. Grinius. - Tübingen : Patria, 1947-1962. - 2 t.
T. 1. - Tübingen : Patria, 1947. - 300, [3] p. : portr., faks. - 400 lietuviškosios knygos sukakties metai. - : 4 Lt

Gobis, Juozas (1895-1970)
Trumpas visuotinės istorijos kursas : aukštesniųjų mokyklų pirmajam koncentrui (II, III ir IV kl.) / J. Gobis. - 2-as patais. leid. - Kaunas ; Marijampolė : Dirva, 1928. - 220 p.

Gustaitis, Algirdas (1916-2002)
Tarp Šveicarijos ir Danijos / Algirdas Gustaitis. - Nördlingen : Spektorius, 1946. - 96 p., [1] žml. lap. : iliustr.

Jurginis, Juozas (1909-1994)
Vilniaus miesto istorija : nuo seniausių laikų iki Spalio revoliucijos : [monografija] / J. Jurginis ... [et al. ; dailininkas V. Kalinauskas]. - Vilnius : Mintis, 1968. - 398 p., 66 iliustr. lap. : iliustr. - Prieš antr. aut.: J. Jurginis, V. Merkys, A. Tautavičius. - (įr.)

Friederichsen, Max (1874-1941)
Finland. Estland und Lettland. Litauen / Max Friederichsen. - Breslau : Ferdinand Hirt, 1924. - 127 p., [7] iliustr. lap. : žml. - (Jedermanns Bucherei). - Bibliogr.:p.122-127. - (Įr.) : 2 Lt 80 ct

Kapačinskas, Juozas (1907-1992)
Siaubingos dienos = Horrifying days : 1944-1950 metų atsiminimai / Juozas Kapačinskas. - Chicago (Ill.) : Čikagos lietuvių literatūros d-ja, 1965 (M. Morkūno sp.). - 273 p. : iliustr. - Virš. aut. Nenurodytas

Klimas, Petras (1891-1969)
Lietuvių senobės bruožai / P. Klimas. - Vilnius : Liet. mokslo d-ja, 1919. - 169, [1] p. - (Lietuvių mokslo draugijos leidinys). - Antr. dabartine rašyba: Lietuvių senovės bruožai. - Baltica. Berlin, 1980, įr. 750
Lietuva, šalis mano brangioji / viršeliai ir meninė dalis J. Firinausko ; tekstai V. Šalčiūno. - Weilheim-Teck : Atžalynas, 1950. - 88 p., [1] sulankst. iliustr. lap. : iliustr., nuotr. - Viršelio antr.: Lithuania, my dear Country ; Litauen, mein liebstes Land
Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai = Mémoire de la Faculté de Droit de l'Université de Lithuanie / Lietuos universitetas. Teisių fakultetas. - Kaunas : Lietuvos universitetas. Teisių fakultetas, 1923-1939. - Nuo 1930 m. leidžiama antr.: Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto darbai. - Taip pat vartojama antr.: Lietuvos universiteto Teisių fakulteto leidinys ; Teisių fakulteto darbai ; Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto darbai
T. 4, kn. 1 : Užnemunė po Prūsais (1795-1807) : istorinis teisės ir politikos tyrinėjimas / Augustinas Janulaitis. - 1928. - X, 404 p., [1] žml. lap. : žml. - Bibliogr.: : p. V-X. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 731

Laupinaitis, Meldutis
Aš kaltinu... : trilogija / Meldutis Laupinaitis. - São Paulo : [M. Laupinaitis], 1954-. - d. - Edmundo Jasiūno biblioteka (98/33393)
[D. 1] : Raudonasis maras Lietuvoje. - 1954. - 234 p. : iliustr.

Matusas, Jonas (1899-1962)
Vidurinių amžių istorija : (su Lietuva) : su 11 iliustr. ir žml. / Jonas Matusas. - Regensburgas : Sudavija, 1946. - 128 p.

Merkelis, Aleksandras (1907-1994)
Antanas Smetona : jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla / Aleksandras Merkelis. - New York (N.Y.) : Amerikos liet. taut. s-ga, 1964. - xiii, 740 p., [16] iliustr. lap. : iliustr. - Virš. aut. nenurodytas. - Bibliogr.: p. 727-732. - Vardynas: p. 707-725. - (įr.)
1. Smetona, Antanas, 1874-1944. 2. Prezidentai - Lietuva - Biografijos. 3. Lietuva - Istorija - Lietuvos Respublika, 1918-1940

Murka, Jonas (1889-1945)
Mažasis lietuvių kalbos vadovėlis ; Pirmasis raštas ; Vaizdusis raštas ; Dailyraščio pavyzdžiai ; Kūrybos pavyzdžiai ; Vaizdeliai ; Nurašinėjimams tekstai ; Rašomiesiems darbams uždaviniai ; Pradžios mokyklos 1 skyriui mokiniams vadovėlis / Jonas Murka. - Šiauliai : [s.n.], 1927 (Šiauliai : "Titnago" sp). - 64 p. : iliustr.
Mūsų senovė : Neperiodinis žurnalas : Lietuvos istorijos medžiagai rinkti / red. Juozas Tumas. - Tilžė : Švietimo ministerijos leidinys, 1921. - 159p. : iliustr.

Pakarklis, Povilas (1902-1955)
Mažoji Lietuva vokiečių mokslo šviesoje / Povilas Pakarklis. - Kaunas : Social. ir polit. m. inst., 1935 ("Spindulio" sp.). - 75 p. - (Socialinių ir politinių mokslų instituto leidinys ; nr. 4)

Pleskevičius, Petras (1904-)
Mes nešėm laisvę : Lietuvos Nepriklausomybės Kovų Savanorio Kūrėjo atsiminimai / Petras Pleskevičius. - 2-oji laida, taisyta ir papildyta. - [Hamilton : Rūta, 1962. - 196 p., [3] portr. lap. : ili

Rutenbergas, Giršas (1901-po 1941)
Simanas Daukantas − lietuvių atgimimo pranašas / G. Rutenbergas ; [išvertė iš vokiečių kalbos Justas Baltrušaitis] ; su M. Biržiškos prakalba. - [Kaunas : s.n.], 1922 (Kaunas : sp. "Raidė"). - 64 p. : iliustr., portr. -
Antr. dabartine rašyba: Simonas Daukantas − lietuvių atgimimo pranašas. - Baltica. Berlin, 1980, įr. 123

Romer, Eugeniusz (1871-1943) (Riomeris, Eugenijus)
Baudżiava Lietuvoje / [Eug. v. Roemer] ; parašė [vertė] Żmogus [Augustinas Janulaitis]. - Chicago, Ill. : spauda "Lietuvos", 1901. - 76 p. : portr. ; 19 cm. - (Tėvynės mylėtojų draugystė ; Nr. 6). - Aut. nurodytas p. 3. - Vert. pratarmė: p. 3-4. - Orig. antr.: Beiträge zu Litauens Wirtschaftsgeschichte. - Antr. dabartine rašyba: Baudžiava Lietuvoje. - Bibliogr. išnašose. - Tiražas [4500
Senovės istorijos apsakymėliai. - Kaunas : Švietimo Ministerijos komisionieris "Švyturio" bendrovė, 1920 (Tilžė : "Spaudos" sp.). - 2 d. - (Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos leidinys)
D. 2 : Roma. - 1920. - 233, [1] p.

Šapoka, Adolfas (1906-1961)
Lithuania through the ages / by Adolfas Šapoka ; [translated by O. Saulaitienė ; drawings and maps by E. Krasauskas]. - Munich : Vizgirda, 1948. - 62 p., [48] iliustr. lap. : iliustr., žml. - (Lithuania. Country and nation ; vol. 1)

Šležas, Paulius (1902-1938)
Lietuvos istorija : pradžios mokyklai ir pirmosioms gimnazijos klasėms / P. Šležas ir Ig. Malinauskas. - Kaunas : "Sakalo" b-vė, 1934 (Kaunas : "Žaibo" b-vės sp.). - 118, [2] p. : portr., žml., iliustr.

Švaistas, Juozas (1891-1978)
Dangus debesyse : autoriaus išgyvenimai 1918-1919 metais / Juozas Švaistas. - Londonas : Nida, 1967. - 325 p. - (Nidos knygų klubo leidinys ; nr. 63). - : 4 Lt

Tarasenka, Petras (1892-1962)
Priešistorinė Lietuva : vadovas krašto praeities tyrimo darbams / P. Tarasenka. - Kaunas : Kooperacijos s-gos Spaudos fondas, 1927. - 142 p. : iliustr. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 865

Totoraitis, Jonas (1872-1941)
Zanavykų istorija / J.Totoraitis. - Marijampolė : Marijonų vienuolija, 1929. - 104 p. : iliustr. - Bibliogr. įšnašose

Vizgirda, Tadas (1908-1980)
Vilnius : the capital of Lithuania / by Tadas J. Vizgirda ; [photographs by V. Augustinas ... et al.]. - Munich : [Aufbau], 1948. - 62, [1] p., [63] iliustr. lap. : iliustr. - (Lithuania. Country and nation ; vol. 2). - Bibliogr.: p. 62
Vytautas Didysis, 1350-1430 / parašė A.Šapoka, Z.Ivinskis, V.Dėdinas, A.Kučinskas, S.Sužiedėlis, P.Šležas, M.Krasauskaitė. - Kaunas : "Sakalo" bendrovė, 1930. - XXIV, 300 p.
Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas = album commémoratif du 500-ème anniversaire de la mort de Vytautas le Grand = album in commemoration of the 500-th anniversary of the death of Vytautas the Great = album zum andenken an Vytautas den Grossen anlässlich dr 500-jährigen feier seines todes / spaudai paruošė H. Serafinas ; [albumo leidimo iniciatorius Vladas Čekauskas ; fotografai B. Mirbachas ir J. Dukas]. - Kaunas : [s. n.], 1933 (Kaunas : "Spindulio" sp.). - 474 p. : iliustr., portr., žml.
Kn. taip pat: [Str. apie Vytautą Didįjį liet. ir

Иванов, Константин Алексеевич (apie 1858-) (Ivanov, Konstantin Alekseevič)
Rytai ir mitai / K.Ivanovo ; Lietuvių mokslo draugija. - Vilnius : "Žaibo" spaustuvė, 1918. - 125 p.
Through Europe and Asia : A regional geography of the Eurasian Continent / b. D.A. Clee, W. Hidebrand. - Toronto : Holt Rinehart and Winston of Canada, 1961. - 515 p. : iliustr. - R-klė: p.504-515
The Marshall Cavendish illustrated encyclopedia of World War II : based on the original text by Lieutenant colonel Eddy Bauer / consultant editor James L. Collins ; [editor-in-chief: Peter Young ; art editor: Jim Bridge]. - New York : Marshall Cavendish Corporation, 1972. - t. - Taip pat vartojama antr.: Encyclopedia of World War II ; World War II