Rašytinio paveldo fondas - Geografija. Biografija. Istorija.

Laupinaitis, Meldutis
Aš kaltinu... : trilogija / Meldutis Laupinaitis. - São Paulo : [M. Laupinaitis], 1954-. - d. - Edmundo Jasiūno biblioteka (98/33393)
[D. 1] : Raudonasis maras Lietuvoje. - 1954. - 234 p. : iliustr.

Matusas, Jonas (1899-1962)
Vidurinių amžių istorija : (su Lietuva) : su 11 iliustr. ir žml. / Jonas Matusas. - Regensburgas : Sudavija, 1946. - 128 p.

Merkelis, Aleksandras (1907-1994)
Antanas Smetona : jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla / Aleksandras Merkelis. - New York (N.Y.) : Amerikos liet. taut. s-ga, 1964. - xiii, 740 p., [16] iliustr. lap. : iliustr. - Virš. aut. nenurodytas. - Bibliogr.: p. 727-732. - Vardynas: p. 707-725. - (įr.)
1. Smetona, Antanas, 1874-1944. 2. Prezidentai - Lietuva - Biografijos. 3. Lietuva - Istorija - Lietuvos Respublika, 1918-1940

Murka, Jonas (1889-1945)
Mažasis lietuvių kalbos vadovėlis ; Pirmasis raštas ; Vaizdusis raštas ; Dailyraščio pavyzdžiai ; Kūrybos pavyzdžiai ; Vaizdeliai ; Nurašinėjimams tekstai ; Rašomiesiems darbams uždaviniai ; Pradžios mokyklos 1 skyriui mokiniams vadovėlis / Jonas Murka. - Šiauliai : [s.n.], 1927 (Šiauliai : "Titnago" sp). - 64 p. : iliustr.
Mūsų senovė : Neperiodinis žurnalas : Lietuvos istorijos medžiagai rinkti / red. Juozas Tumas. - Tilžė : Švietimo ministerijos leidinys, 1921. - 159p. : iliustr.

Pakarklis, Povilas (1902-1955)
Mažoji Lietuva vokiečių mokslo šviesoje / Povilas Pakarklis. - Kaunas : Social. ir polit. m. inst., 1935 ("Spindulio" sp.). - 75 p. - (Socialinių ir politinių mokslų instituto leidinys ; nr. 4)

Pleskevičius, Petras (1904-)
Mes nešėm laisvę : Lietuvos Nepriklausomybės Kovų Savanorio Kūrėjo atsiminimai / Petras Pleskevičius. - 2-oji laida, taisyta ir papildyta. - [Hamilton : Rūta, 1962. - 196 p., [3] portr. lap. : ili

Rutenbergas, Giršas (1901-po 1941)
Simanas Daukantas − lietuvių atgimimo pranašas / G. Rutenbergas ; [išvertė iš vokiečių kalbos Justas Baltrušaitis] ; su M. Biržiškos prakalba. - [Kaunas : s.n.], 1922 (Kaunas : sp. "Raidė"). - 64 p. : iliustr., portr. -
Antr. dabartine rašyba: Simonas Daukantas − lietuvių atgimimo pranašas. - Baltica. Berlin, 1980, įr. 123

Romer, Eugeniusz (1871-1943) (Riomeris, Eugenijus)
Baudżiava Lietuvoje / [Eug. v. Roemer] ; parašė [vertė] Żmogus [Augustinas Janulaitis]. - Chicago, Ill. : spauda "Lietuvos", 1901. - 76 p. : portr. ; 19 cm. - (Tėvynės mylėtojų draugystė ; Nr. 6). - Aut. nurodytas p. 3. - Vert. pratarmė: p. 3-4. - Orig. antr.: Beiträge zu Litauens Wirtschaftsgeschichte. - Antr. dabartine rašyba: Baudžiava Lietuvoje. - Bibliogr. išnašose. - Tiražas [4500
Senovės istorijos apsakymėliai. - Kaunas : Švietimo Ministerijos komisionieris "Švyturio" bendrovė, 1920 (Tilžė : "Spaudos" sp.). - 2 d. - (Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos leidinys)
D. 2 : Roma. - 1920. - 233, [1] p.

Šapoka, Adolfas (1906-1961)
Lithuania through the ages / by Adolfas Šapoka ; [translated by O. Saulaitienė ; drawings and maps by E. Krasauskas]. - Munich : Vizgirda, 1948. - 62 p., [48] iliustr. lap. : iliustr., žml. - (Lithuania. Country and nation ; vol. 1)

Šležas, Paulius (1902-1938)
Lietuvos istorija : pradžios mokyklai ir pirmosioms gimnazijos klasėms / P. Šležas ir Ig. Malinauskas. - Kaunas : "Sakalo" b-vė, 1934 (Kaunas : "Žaibo" b-vės sp.). - 118, [2] p. : portr., žml., iliustr.

Švaistas, Juozas (1891-1978)
Dangus debesyse : autoriaus išgyvenimai 1918-1919 metais / Juozas Švaistas. - Londonas : Nida, 1967. - 325 p. - (Nidos knygų klubo leidinys ; nr. 63). - : 4 Lt

Tarasenka, Petras (1892-1962)
Priešistorinė Lietuva : vadovas krašto praeities tyrimo darbams / P. Tarasenka. - Kaunas : Kooperacijos s-gos Spaudos fondas, 1927. - 142 p. : iliustr. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 865

Totoraitis, Jonas (1872-1941)
Zanavykų istorija / J.Totoraitis. - Marijampolė : Marijonų vienuolija, 1929. - 104 p. : iliustr. - Bibliogr. įšnašose

Vizgirda, Tadas (1908-1980)
Vilnius : the capital of Lithuania / by Tadas J. Vizgirda ; [photographs by V. Augustinas ... et al.]. - Munich : [Aufbau], 1948. - 62, [1] p., [63] iliustr. lap. : iliustr. - (Lithuania. Country and nation ; vol. 2). - Bibliogr.: p. 62
Vytautas Didysis, 1350-1430 / parašė A.Šapoka, Z.Ivinskis, V.Dėdinas, A.Kučinskas, S.Sužiedėlis, P.Šležas, M.Krasauskaitė. - Kaunas : "Sakalo" bendrovė, 1930. - XXIV, 300 p.
Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas = album commémoratif du 500-ème anniversaire de la mort de Vytautas le Grand = album in commemoration of the 500-th anniversary of the death of Vytautas the Great = album zum andenken an Vytautas den Grossen anlässlich dr 500-jährigen feier seines todes / spaudai paruošė H. Serafinas ; [albumo leidimo iniciatorius Vladas Čekauskas ; fotografai B. Mirbachas ir J. Dukas]. - Kaunas : [s. n.], 1933 (Kaunas : "Spindulio" sp.). - 474 p. : iliustr., portr., žml.
Kn. taip pat: [Str. apie Vytautą Didįjį liet. ir

Иванов, Константин Алексеевич (apie 1858-) (Ivanov, Konstantin Alekseevič)
Rytai ir mitai / K.Ivanovo ; Lietuvių mokslo draugija. - Vilnius : "Žaibo" spaustuvė, 1918. - 125 p.
Through Europe and Asia : A regional geography of the Eurasian Continent / b. D.A. Clee, W. Hidebrand. - Toronto : Holt Rinehart and Winston of Canada, 1961. - 515 p. : iliustr. - R-klė: p.504-515
The Marshall Cavendish illustrated encyclopedia of World War II : based on the original text by Lieutenant colonel Eddy Bauer / consultant editor James L. Collins ; [editor-in-chief: Peter Young ; art editor: Jim Bridge]. - New York : Marshall Cavendish Corporation, 1972. - t. - Taip pat vartojama antr.: Encyclopedia of World War II ; World War II