Rašytinio paveldo fondas - Grožinė literatūra. Kalba. Žodynai.

Aistis, Jonas (1904-1973)
Be tėvynės brangios / Jonas Aistis. - Thompson : Marianapolio kolegija, 1942. - 60,[3] p.
Pilnatis : parinktos eilės / Jonas Aistis ; redagavo ir žodį parašė Bern. Brazdžionis ; [viršelį ir iliustrcijas piešė A. Vaičaitis]. - Schweinfurt : L. Vismantas, 1948. - 159, [1] p. : iliustr. - Su S. Džiugo ekslibrisu
Apie laiką ir žmones / Jonas Aistis. - Chicago (Ill.) : Terra, [1954] (Chicago (Ill.) : M. Morkūno sp.). - 249, [2] p.
Milfordo gatvės elegijos : [publicistika] / Jonas Aistis. - London : Nida, 1968. - 200 p. - (Nidos knygų klubo leidinys ; nr. 70)

Alantas, Vytautas (1902-1990)
Dramos veikalai / Vytautas Alantas. - Dillingen : Mūsų kelias, 1947. - 126 p. - Išleista su: Aukštadvaris ; Buhalterijos klaida
Pragaro pošvaistės : romanas / Vytautas Alantas. - Memmingen : Tremtis, 1951. - 432, [1] p. - Virš. aut. nenurodytas
Ant siūbuojančios žemės : novelės / Vytautas Alantas. - Kirchheim-Teck, 1946. - I50, [1] p .

Andriukaitis, Vladas (1903-1936)
Audra Žemaičiuose : Vytauto Didžiojo laikų apysaka / Vladas Andriukaitis. - 2-asis leid. - [Brooklyn] : Gabija, 1954. - 217, [1] p.
Aukštyn : moterų kūrybos almanachas / redagavo Bronė Buivydaitė ; įvadą parašė G. Petkevičaitė. - Kaunas : "Žaibo" sp., 1930. - 208, [3] p, [10] portr. lap. : portr. - : 2 Lt 50 ct

Baronas, Aloyzas (1917-1980)
Valerijono lašai / sutaisė ir sumaišė S. Aliūnas. - Chicago : Nemunas, 1954. - 64 p.

Bieliackinas, Simonas (1874-1944)
Lavinsko amžius : romanas / S. Bieliackinas. - [Kaunas] : Spaudos fondas, [1937]. - 402 p.

Biliūnas, Jonas (1879-1907)
Rinktiniai raštai / Jonas Biliūnas. - Gunzenhausen : L.T.B. Gunzenhauseno skyrius, 1946 (Gunzenhausen : J. Riedel'sche Buchdruckerei : Br.V.A.P. Šulaičiai). - 158 p. : iliustr., portr.

Binkis, Kazys (1893-1942)
Motiejus Valančius. 1875-1935 : šešių dešimčių metų mirties sukaktuvėms paminėti / Kazys Binkis ; viršelį piešė T. Kulakauskas. - Kaunas : K. Binkis, 1935. - 63 p. : iliustr.

Biržiška, Mykolas (1882-1962)
Iš musų kultūros ir literatūros istorijos / M. Biržiškos. - Kaunas : VDU humanitarinių mokslų fakultetas, 1931-1938 (Kaunas : "Spindulio" b-vės sp.). - 2 kn. - Dalis teksto rus.

Biržiška, Mykolas (1882-1962)
Rinktiniai mūsų senovės raštai : medžiaga lietuvių raštijos mokslui aukštesniosiose mokyklose. - Kaunas, 1927. - 254 p., 11 iliustr. lap. - (Švietimo ministerijos Knygų komisijos leidinys ; nr. 149)

Bourget, Paul (1852-1935) (Buržė, Polis)
Vidurdienio demonas : romanas / Paul Bourget ; išvertė Pov. Jakas. - Kaunas : Pavasario knygynas, [1938]. - t.

Bradūnas, Kazys (1917-2009)
Maras : poema / Kazys Bradūnas ; [iliustracijos Telesforo Valiaus]. - [Miunchenas : s.n.], 1947. - 43, [2] p. : iliustr. - Virš. aut. nenurodytas. - Su aut. autogr.

Brazdžionis, Bernardas (1907-2002)
Šiaurės pašvaistė / Bernardas Brazdžionis. - Würzburgas : L. Vismantas, 1947. - 70 p.
Kalambūrai ir limerikai / Bernardas Brazdžionis. - Marijampolė : Ramona, 2002 ([Marijampolė : Ramona]). - 37, [3] p. ; 12 cm. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-538-03-1 Kn.
Taip pat: Pratarmė / sudarytojas Vilius Užtupas, p. 5-9.

Būdavas, Stasys (1908-1966)
Uždraustas stebuklas : romanas / Stasius Būdavas. - [Brooklyn (N.Y.)] : Gabija, 1954. - 247, [1] p. - : 3 Lt 00 ct)
Rūsti siena : apysaka / Stasius Būdavas. - Hamilton (Ont.) : Rūta, 1959. - 193 p. - Su St. Džiugo ekslibriu (00/3247)

Burba, Aleksandras (1854-1898)
Prozaiški raštai / kun. A. Burba. - Shenandoah (V. J. Stagaro sp.), 1901. - 2 t.
T.2. - Naujas perspaudinimas. - 1901. - 103 p.

Būtėnas, Julius (1908-1999)
Sciklinės gonkos : [novelės dzūkų tarme] / Julius Būtėnas ; [virš. dail. Liudas Vilimas]. - [S. l. : s. n.], 1932 (Kaunas : V. Atkočiūno sp.). - 54, [2] p.
Žemaitės gyvenimas / J. Būtėnas. - [Kaunas] : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947. - 76, [2] p.

Baranauskas, Albinas (1924-)
Kalvos ir lankos : tolimojo Suvalkijos kampelio žmonės ir gamta / Alb. Baranauskas. - Putnam : Knygynas "Spauda", 1959. - 155 p.

Coloma, Luis (1851-1915)
Trys ispaniškos apysakos / Liudvikas Koloma ; iš lenkų kalbos vertė V.Kamantauskas. - Kaunas : Šv.Kazimiero d-ja, 1932. - 257 p. - (Šv. Kazimiero draugijos leidinys ; nr. 538). - : 1 Lt 20 ct.

Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija (1886-1958)
Pinigėliai : 3 veiksmų-4 paveikslų kom. / S. Čiurlionienė-Kymantaitė. - [Kaunas] : LTSR valst. l-kla, [1941]. - 149 p. - : 1 Lt 60 ct

Dandierinas, Runcė (1914-1995)
Šilkai ir vilkai : dainos vietinės ir sovietinės / Runcė Dandierinas ; iliustracijos P. Osmolskio. - Brooklyn ; New York : Balys Pavabalys, 1950. - 62, [1] p. : iliustr.
23 svetimieji : Nobelio premijos laureatų, akademikų, garsiųjų rašytojų novelės, apysakos, romanų ištraukos. - Wurzburgas, 1947. - 264

Dante Alighieri (1265-1321) (Dantė Aligjeris)
Dieviškoji komedija / Dante Alighieri ; vertė Jurgis Narjauskas. - Marijampolė : [s.n.], [s.a.]. - 693 p., [4]

Flaubert, Gustave (1821-1880) (Floberas, Giustavas)
Ponia Bovary : romanas / Gustavas Floberas ; iš prancūzų kalbos vertė Alė Rūta. - London : Nida, 1955. D.1. - 1955. - 243 p.iliustr. lap. : iliustr. - : 5 Lt

Friederichsen, Max (1874-1941)
Finland. Estland und Lettland. Litauen / Max Friederichsen. - Breslau : Ferdinand Hirt, 1924. - 127 p., [7] iliustr. lap. : žml. - (Jedermanns Bucherei). - Bibliogr.:p.122-127. - (Įr.) : 2 Lt 80 ct

Gaučys, Povilas (1901-1991)
Pietų kryžiaus padangėje : Lotynų Amerikos rašytojų novelių antologija / sudarė Povilas Gaučys. - Chicago, Ill. : Lietuviškos knygos klubas, 1951. - 480 p. : žml.

Giedraitis, Romualdas (1915-1980)
Angelai ir nuodėmės : novelės / R. Spalis. - London : Nida, 1963. - 252, [1] p. - (Nidos knygų klubo leidinys ; nr. 44)
Alma mater : apysaka / R. Spalis. - Cleveland (Ohio) : Viltis, 1960. - 433, [1] p. - (įr.)
Didžiosios atgailos : novelės / R. Spalis. - Memmingen : Tremtis, 1952. - 352, [1] p. - (įr.)
Turinys: Ežeras; Karalaitis; Dalia; Žaislas; Ona; Stirnių sukilėlis; Paskutinis kūrinys
Gatvės berniuko nuotykiai : apysaka jaunimui ir senimui / R. Spalis. - Memmingen : Tremtis, 1952. - 508 p.

Giedraitis-Giedrius, Antanas (1892-1977)
Gamtoje pasidairius : apsakymėliai / A. Giedrius ; iliustravo K. Šimonis. - [s.l.] : Spaudos fondas, 1938. - 126, [2] p. : iliustr.

Gira, Liudas (1884-1946)
Rinktinė poezija / Liudas Gira. - [Kaunas] (Valstybinė grožinės literatūros leidykla), [1945]. - 149 p., [1] portr. lap. : iliustr.
Liudo Giros Raštai : autoriaus naujai peržiūrėti. - Kaunas : Universitas, 1928 (Klaipėda : Rytas). - t. : portr. - Dirbtinė antr.: Raštai
T. 1 : 1908-1918 lirika / su autoriaus įvado žodžiu ir A. Merkelio sutaisyta bibliografija. - 1928. - 202, [1] p., [1] portr. lap. : iliustr. - Bibliogr.: p. 193-[200]. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 198
Šilko gijos : lirika / Liudas Gira. - Kaunas : "Dirvos" b-vės leidinys, 1929. - 80 p., [1] portr. lap. : portr

Gliauda, Jurgis (1906-1996)
Namai ant smėlio : "Draugo" 1951 m. premijuotas romanas / Jurgis Gliauda. - Chicago : "Draugo" bendradarbių klubas, 1952. - 221 p.
Ora pro nobis : premijuotas romanas / J. Gliauda ; iliustravo V.K. Jonynas. - Chicago (Ill.) : Draugo bendradarbių klubas, 1953. - 447 p. : iliustr.
Delfino ženkle : premij. romanas / Jurgis Gliauda. - Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1966. - 234 p.

Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) (Gėtė, Johanas Volfgangas)
Hermanas ir Dorotėja / J.W. Goethe ; vertė J. Žekevičius ; [iliustravo K. Petrikaitė-Tulienė]. - Kaunas : Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija, 1939 (Kaunas : "Spindulio" AB sp). - 123 p. : iliustr. - Tiražas 3000 egz.

Grišmanauskas, Juozas (1927-1983)
Tolimieji kvadratai / Juozas Grišmanauskas. - New York : J. Kapočius, 1952. - 192 p., [1] portr. lap. : iliustr.

Grosmanas, Vasilijus Semionovičius
Liaudis nemirtinga : apysaka / V.Grosmanas. - [Kaunas] : Valst. grož. lit. l-kla, 1945. - 208 p.

Gustaitis, Motiejus (1870-1927)
Tėvynės ašaros : auka Tautos fondui / M. Gustaitis. - Chicago (Ill.) : Draugas, 1914. - 24 p.

Guareschi, Giovanni (1908-1968)
Don Kamiliaus mažasis pasaulis / Giovanni Guareschi ; sulietuvino A. Sabaliauskas. - Caracas : Tėvų kelias, 1953-1956. - 2 d. : iliustr.

Hamsun, Knut (1859-1952) (Hamsūnas, Knutas)
Gyvenimo žaislas : 4 veiksmų drama / Knut Hamsun ; išvertė Petras Vaičiūnas. - Kaunas : Švietimo m-ja, 1922. - 139 p. - (Skaitymų biblioteka ; nr. 11). - Įrišta su: Ties karalijos anga. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 1955

Hauff, Wilhelm (1802-1827) (Haufas, Vilhelmas)
Haufo pasakos. Aleksandrijos šeikas ir jo vergai / [vertimas J. Balčikonio ; iliustracijos R. Brendamour ; viršelį piešė Vladas Vijeikis]. - 3-iasis leid. - Chicago, Ill. : Nemunas, 1963. - 93, [1] p. : iliustr. - Taip pat vartojama antr.: Aleksandrijos šeikas ir jo vergai

Hemingway, Ernest (1899-1961) (Hemingvėjus, Ernestas)
Senis ir jūra : [apysaka] / Ernestas Hemingvėjus ; [vertė R. Lankauskas]. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. - 135 p.

Yla, Stasys (1908-1983)
Žmonės ir žvėrys Dievų miške : kaceto pergyvenimai / Stasys Yla. - Putnam (Conn.) : Immaculata, 1951. - 555, [2] p., [1] sulankst. schem. lap. : iliustr.

Jankus, Jurgis (1906-2002)
Egzaminai : romanas / J. Jankus. - Kaunas : Sakalas, 1938. - t.
D. 1 : Mokytojo palikimas. - 1938. - 206, [1] p.
Naktis ant morų / Jurgis Jankus ; iliustravo L. Vilimas. - Tübingen : Patria, 1948. - 345, [2] p. : iliustr. - Virš. aut. nenurodytas
Pirmasis rūpestis / Jurgis Jankus. - Chicago (Ill.) : Lietuviškos knygos klubas, 1951. - 213 p. : iliustr.
Justino Tumėno kūryba : 30 metų kūrybos sukakties proga, (1907-1937) / parašė lankiusiųjų jo gimnaziją mokinių būrelis H.K.M.V.O.K.M.K. ir K.V. - Kaunas : J. Krygerys, 1938. - 74, [1] p., [1] portr. lap. : iliustr.

Jasilionis, Stasys (1892-1950)
Bešvintantis rytas : eilių rinkinys / St. Jasilionis. - Brooklyn, N.Y. : dienr. "Laisvė", 1936. - 288 p. : iliustr.

Jonikas, Petras (1906-1996)
Gimtojo žodžio baruose : bendrinės kalbos patarimai ir paaiškinimai / Petras Jonikas. - Čikaga : Terra, 1951. - 167 p.

Jelusich, Mirko (1886-1969) (Jelusičius, Mirkas)
Cezaris : romanas / Mirko Jelusič ; iš originalo išvertė A.K. Puida. - Chicago (Ill.) : Terra, [1956] (Chicago (Ill.) : M. Morkūno sp.). - 3 d. : iliustr. - Versta iš: Caesar 2. - [1956]. - 211, [1] p.

Kamantauskas, Viktoras (1899-1951)
Trumpas kalbos netaisyklingumų ir barbarizmų žodynėlis / Vikt. Kamantauskas. - Kaunas : Valstybės spaustuvė, 1928. - 101 p.

Karazijienė, Alena
Gintaro pasaka / Teta Rūta ; viršelis ir iliustracijos A. Rūkštelės. - Adelaide : Australijos lietuvis, 1951 (Hindmarsh : Australijos lietuvis). - 14 p.

Kastytis, Vytautas
Kolektyvinė prausykla : [apsakymai] / Vytautas Kastytis. - Torontas, 1952. - 95 p. : iliustr.

Katiliškis, Marius (1914-1980)
Išėjusiems negrįžti : [romanas] / Marius Katiliškis. - Chicago (Ill.) : Terra, 1958. - 537 p.
Užuovėja : apsakymai / Marius Katiliškis ; iliustr. Romas Viesulas. - Chicago : Terra, 1952. - 360, [7] p. : iliustr.

Kesiūnas, Povilas (1893-1981)
Tarp žalsvų palapinių : 3-jų dalių romanas / P. Kesiūnas. - Chicago (Ill.) : Aut. leid., 1953 (Chicago (Ill.) : "Draugo" sp.). – 292

Kralikauskas, Juozas (1910-2007)
Septyni kalavijai : novelės / Juozas Kralikauskas. - [Kaunas] : Žinija, 1937. - 259 p. - : 1 Lt 50ct.
Mindaugo nužudymas : premijuotas romanas / Juozas Kralikauskas. - Chicago (Ill.) : Lietuviškos knygos klubas, 1964 (Chicago (Ill.) : Draugo sp.). - 246 p. - : 4 Lt

Kripaitienė, Petronėlė
Vaikų teatras ir skaitymėliai / P. Kripaitienė. - Marijampolė : Marijonų sp., 1929. - 94, [1] p.:iliustr. - Aprašyta iš virš.

Kraučiūnas, Kazimieras
Iš dūminės lūšnelės : eilėraščiai / Kazimieras Kraučiūnas. - New York : b.l., 1951. - 124 p.

Kriaučiūnas, Kazimieras (1882-1970)
Siauruoju takeliu / K.B. Kraučiūnas ; knygą suredagavo rašytojas Vyt. Alantas. - Chicago (Ill.) : Aut. leid., 1956. - 178, [2] p. : iliustr., portr.

Krėvė, Vincas (1882-1954)
Žentas / V. Krėvė. - 2-as leid. - Kaunas : LTSR valstybinė leidykla, 1941 (Kaunas : Varpas). - 383 p. - Tiražas 2000 egz.
Mindaugo mirtis : drama / V. Krėvė. - Kaunas : Spaudos fondas, 1935 ([Kaunas] : "Spindulio" sp.). - 140 p. - Tiražas 15 egz.
V. Krėvės raštai. - Kaunas ; Vilnius : Švyturys, 1921-1930 (Tilžė : E. Jagomato sp. "Lituania"). - 10 t. - Dirbtinė antr.: Raštai. - Leid. duom.: T. 4-5 : Kaunas: Šviet. m-ja; T. 6 : Kaunas: [s.n.]; T. 7 : Kaunas: Valst. sp.

Kudirka, Vincas.
Žvirbliai : Vinco Kudirkos perdirbinys iš lenkiškai parašytos A. Dygasinskio apysakos. - Kaunas : Švietimo m-ja, 1922. - 42 p. - (Mokyklų knygynėlis ; nr. 3) - Atsp. iš: V. Kudirkos raštai, Tilžė, 1909 m.
Satyros / Vincas Kudirka ; [V. Kudirkos atvaizdas dailininko V. Vaitiekūno]. - Gunzenhausenas : L.T.B. Gunzenhauseno sk., 1947 (Nördlingen : G. Wagner'io sp.). - [5], IX, 214 p. : portr. (Knygnešių lentynoje).

Kuzmickis, Zigmas (1898-1976)
Lietuvių skaitymai : viduriniosioms ir aukštesniosioms mokykloms : su iliustracijomis ir kirčiuotais tekstais / Zigmantas Kuzmickis ; kirčiavo Pr. Skardžius. - 2-asis patais. leid. - Kaunas : Sakalas, 1934. - 349 p.

Lukšys, Motiejus (1907-1996)
Žalčių karalienė : 5-ių veiksmų drama : 1938 m. švietimo ministerijos dramos konkurse premijuota pirmąja premija / Motiejus Lukšys. - Kaunas : Švietimo m-jos knygų leidimo komisija, 1940. - 236 p. - : 1 Lt 50 ct

Maironis (1862-1932)
Pavasario balsai / Maironis ; [Maironio portretas V. Simankevičiaus ; iliustracijos T. Kulakausko]. - 10-a laida. - Würzburgas : L. Vismantas, 1947. - 301 p. : iliustr., portr. - : 4 Lt

Marcinkevičius, Jonas (1900-1953)
Mes ateinam : romanas / Jonas Marcinkevičius. - Kaunas : Sakalas, 1936. - 3 t.
T. 2. - 1936. - 280 p.Mauriac, François (1885-1970) (Moriakas, Fransua)
Gimdytoja / Fransua Moriakas ; [iš pranc. k. vertė Vaičiulaitis Antanas]. - Chicago (Ill.) : Terra, [1953]. –

Matjošaitis, Stasys (1877-1949)
Sakalėlis : skaitymų knyga / Esmaitis. - Kaunas : Švyturys, 1922. - kn.
Kn. 2. - 1922. - 139 p. : iliustr.

Maupassant, Guy de (1850-1893) (Mopasanas, Gi de)
Karoliai : novelės / Guy de Maupassant ; [vertė Ed. Viskanta]. - Chicago (Ill.) : Terra, 1952 (Chicago (Ill.) : M. Morkūno sp.). - 277, [1] p.

Mazalaitė, Nelė (1907-1993)
Negestis / Nelė Mazalaitė. - [Chicago (Ill.)] :

Mérimée, Prosper (1803-1870) (Merimė, Prosperas)
Kolomba : romanas / Prosperas Merime. - [Kaunas, 1937]. - 221 p. : iliustr. - (Literatūros panteonas ; nr. 21)

Mikuckis, Juozas (1891-1970)
Aušros rasos / Juozas Mikuckis. - Kaunas : A. Petronio knygynas, 1920. - 87 p.
Derliaus vainikas : eilėraščiai / Juozas Mikuckis. - London : Nida, 1964. - 281, [1] p., [1] portr. lap. - (Nidos knygų klubo leidinys ; nr. 47). - : 4 Lt

Mykolaitis-Putinas, Vincas (1893-1967)
Pirmoji lietuviška knyga : [straipsnis apie M. Mažvydo "Catechismusa prasty szadei"] / V. Mykolaitis-Putinas. - [Kaunas] : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948. - 42 p. : iliustr. - Prieš antr. aut.: V. Mykolaitis. - (įr.) : 1 Lt 80 ct
Tarp dviejų aušrų : [eilėraščiai] / Putinas. - Fotogr. leid. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992. - [6], 101, [3] p. : portr. - Orig. leid. duom.: Kaunas, 1927
Altorių šešėly : romanas trijose dalyse / V. Mykolaitis-Putinas. - Memminger : Tremtis, 1951. - 633, [2] p.

Molière (1622-1673) (Moljeras)
Šykštuolis : 5-ių veiksmų komedė / Žanas Baptistas Moljeras ; vertė A. Iešmanta. - Marijampolė : "Liaud. teatro" b-vė, 1920. - 111 p.

Narbutas, Jonas Vytautas (1911-1968)
Sambrėška / Jonas Vytautas Narbutas. - Kaunas : Akiratis, 1940. - 205 p. - : 1 Lt 50 ct

Narvydas, Pranas (1887-1976)
Gimtinės takais : pasakojimai / Pranas Narvydas ; parinko Juozas Valakas ; [viršelis Jurgio Juodžio]. - New York : Lietuvių tautinės sąjungos I-sis sk., 1968 ([New York] : Vaga). - 243 p. : portr.

Noreika, Jonas (1910-1947)
Trys velniai : apysaka iš Nepriklausomybės kovų su bolševikais / Noreika Jonas. - Hamilton, 1963. - 67, [3] p.

Pagėgis, Algimantas
Elegijos : [Eilėraščiai] / Algimantas Pagėgis. - Chicago : "Sūduva", 1950. - 48 p. - : 2 Lt

Penkaitis, Pranas (1877-1931)
Pr. Penkaičio Raštai. - Kaunas : Rytas, 1922-1923. - 3 t. - Dirbtinė antr.: Raštai. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 1790
T. 1 / Pranas Penkaitis. - Klaipėda, 1922. - 271, [2] p.

Petrika, Antanas (1891-1974)
Lietuvių tautinio atbudimo pionieriai : dr. V. Kudirka, P. Višinskis, G. Petkevičaitė-Bitė, J. Biliūnas, Žemaitė, Lazdynų Pelėda, Šatrijos Ragana / Antanas Petrika. - Brooklyn, N.Y. : Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugija, 1939 ([Bostonas, Mas.] : "Laisvės" spauda). - 318, [1] p., [7] portr. lap. : iliustr. - (Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos leidinys ; Nr. 44). - Bibliogr. sk. gale ir išnašose

Pikšrys, Stepas
Žemė vaitoja : romanas / Stepas Pikšrys. - Kaunas : Spaudos Fondas, 1939. - 303 p.

Prunskis, Juozas (1907-2003)
Vyrai klystkeliuose / Juozas Prunskis. - Chicago, 1962. - 307,[1] p.

Przybyszewski, Stanisław (1868-1927)
Sniegas : 4 veiksmų drama / St. Pšybyševskis ; išvertė P. Vaičiūnas. - Kaunas : Švietimo m-ja, 1922. - 103 p. - (Skaitymų biblioteka ; nr. 8). - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 2005

Puida, Kazys (1883-1945)
Raštų rinkinys / Kazys Puida. - Brooklyn : "Vienybės Lietuvninkų" lėšomis, 1911. - t.
T. 2, d. 1 : Žemės giesmė : apysaka. - 1911. - 202 p.

Pūkelevičiūtė, Birutė (1923-2007)
Aštuoni lapai : premijuotas romanas / Birutė Pūkelevičiūtė. - Chicago (Ill.) : Lietuviškos Knygos Klubas, 1956. - 392 p.

Rainis, Jānis (1865-1929) (Rainis, Janis)
Aukso žirgas : penkių veiksmų pasaka / J. Rainis ; iš latvių kalbos vertė Boris Melngailis. - Šiauliai : "Kultūros" b-vė, 1925. - 99 p. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 2008

Ramonas, Vincas (1905-1985)
Dulkės raudonam saulėleidy : romanas / Vincas Ramonas. - Chicaga : LKSD Liet. Knygos Klubas, 1951. - 396 p.

Rastenis, Nadas (1891-1980)
Trijų rožių šventė : [saka apie nuotykius trijų išvietintų lietuvaičių senovės laikais] / Nadas Rastenis ; [iliustracijos autoriaus]. - Baltimore (Md.) : N. Rastenis, 1955. - VIII, 147, [1] p., [9] iliustr. lap. : iliustr. - Papild. lapo antr.: The holiday of three roses. - (įr.) : 2 Lt 50 ct

Remeika, Jonas (1891-1974)
Ką kalneliai pasakoja : padavimai iš Klaipėdos krašto piliakalnių praeities / Jonas Remeika ; [Adomo Brako paveikslai]. - [Kaunas] : Sakalas, 1938 (Klaipėda : "Ryto" sp.). - 93 p. : iliustr., žml. - Piliakalnių sąrašas su žemėlapiais: p. 84-88. - Bibliogr.: p. 89-90. - Tiražas 4200 egz.

Rodziewiczówna, Maria (1863-1944) (Radzevičiūtė, Marija)
Baisusis senelis : apysaka / M. Rodzevičiūtė ; vertė J.Dainauskas. - Čikaga : Akad. Skautijos l-kla, 1978. - 202 p.

Rukša, Balys (1920-)
Ugnies pardavėjas : poezija / Balys Rukša ; [iliustravo Viktoras Bričkus]. - Toronto (Ont.) : Baltija, 1952 (Toronto (Ont.) : Banga). - 95 p. : iliustr.

Rūta, Alė (1915-)
Be tavęs : poezija / Alė Rūta-Nakaitė ; iliustr. Albertas Veščiūnas. - Stuttgart : A. Urbonas, 1946. - 132 p. : portr. - Su aut. autogr. (L240215; L232844)
Likimo keliu : novelės / Alė Rūta-Nakaitė. - [S. l.] : Atžalynas, 1947. - 140 p.

Sagatas, Petras (1882-1966)
Saulėleidžio spinduliuose : eiliuoti kūrinėliai / Petras Sagatas ; [Jono Tričio viršelis ir vinjetės]. - Chicago : [P. Sagatas], 1957. - 93 p. : iliustr. - Virš. antr. nenurodyta

Sakalauskas, Ksaveras (1863-1938)
Raštai : su autoriaus portretu ir trumpa jo biografija / Ks.Vanagėlis. - Kaunas; Vilnius : "Švyturio" bendrovė, 1921. - 189, [1] p., [1] portr. lap. : iliustr. - (Jaunimo biblioteka ; Nr.3). - : 2 Lt 20 ct

Savickis, Jurgis (1890-1952)
Žemė dega : romanas / Jurgis Savickis. - Chicago (Ill.) : Terra, 1956. - 2 d. : iliustr.
D. 1. - 1956. - 455 p. : port. - (įr.)

Santvaras, Stasys (1902-1991)
Kaimynai : 7 pav. pjesė / Stasys Santvaras ; [iliustravo dail. Vl. Norkus]. - Kaunas : Valstybinė leidykla, 1944 (Kaunas : Šviesa). - 243 p. : iliustr. - Tiražas 5000 egz.

Savickis, Jurgis (1890-1952)
Ties aukštu sostu : [apsakymai] / Jurgis Savickis. - Kaunas, 1928. - 237 p. - : 2 Lt 20 ct

Schröter, Adam (apie 1525-apie 1572) (Šrėteris, Adamas)
A.Schroeterio 1553 metų "De Fluvio Memela Lithuaniae" : 400 metų pirmajai Nemuno poemai = Four centuries Old Book of Nemunas River in Lithuania / įžangą parašė Steponas Kolupaila ; [redaktorius Br. Kviklys]. - [Faks. leid.]. - Chicago (Ill.) : Akademinis Skautų Sąjūdis, 1952. - 20, [15] p.

Shakespeare, William (1564-1616) (Šekspyras, Viljamas)
Otelas : tragedija / Viljamas Šekspiras ; vertė A.Churginas. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949. - 256 p.

Skruodys, Jonas (1882-1935)
Jogaila / K.J. Skruodys. - Vilnius : "Motus" sp., [1923]. - d.

Sruoga, Balys (1896-1947)
Aitvaras teisėjas : 3-jų veiksmų pjesė moterim ir vyram augalotiem ir pipiram / Balys Sruoga. - [Kaunas] : Sakalas, [1935]. - 131 p. : iliustr. - : 1 Lt 20 ctStrazdas, Antanas (1760-1833)
Apyaušrio Dalia / Balys Sruoga. - [Kaunas] : Valstybinė grožinės literatūros l-kla, [1945]. - 245 p.
Parinktieji raštai mokyklai / Antanas Strazdas. - Kaunas : Spaudos fondas, 1938. - 192 p., [3] portr., [3] iliustr. lap. : iliustr. - Viršelio antr.: Raštai mokykloms.
Kazimieras Sapiega : 4 veiksmų 9 paveikslų istoriška kronika / Balys Sruoga. - Chicago (Ill.) : Terra, [1944]. - 257, [3], XII p. - : 3 Lt
Radvila Perkūnas / Balys Sruoga. - 2-oji laida. - Chicago (Ill.) : Terra, 1970. - 129, [3] p., [6] iliustr. lap. : iliustr.

Strazdas-Jaunutis, Jonas (1886-1972)
Pajauta : šešių veiksmų istorijos drama : [siužetas skolintas] / [Strazdas Jonas]. - Vilnius : Žaibas, [1918]. - 55 p.

Sužiedėlis, Juozas (1902-1980)
Žalgiris : istorijos apysaka iš Vytauto Didžiojo laikų / pagal Chruščovo-Sokolnikovo romaną parašė Juozas Sužiedėlis. - London : Nidos sp., 1954. - 127 p. - (Nidos knygų klubo leidinys ; nr. 1). - : 3
Sūduva : suvalkiečių poezijos antologija / redagavo Juozas Tysliava. - Kaunas ; Marijampolė : "Dirvos" b-vė, 1924. - 160 p., [10] portr. lap. : iliustr. - Skiriama V. Kudirkai paminėti. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 1801

Šeinius, Ignas (1889-1959)
Kuprelis : vienos pavasario dienos pasaka / Ignas Šeinius. - Memmingen : Tremtis, 1951. - 162 p. - Virš. aut. nenurodytas. - Su St. Džiugo ekslibriu (99/36690). - (įr.)

Šešplaukis-Tyruolis, Alfonsas (1909-2006)
Kelionė : eilėraščiai / Alfonsas Šešplaukis ; iliustr. Vl. Vijeikis. - Chicago : Lietuvių katalikų spaudos d-ja, 1950. - 127 p. : iliustr. - Antr. p. viršuje: A. Tyruolis

Šikšnys, Marcelinas (1874-1970)
Likimo bausmė : dramatiškas vaizdelis / M.Šiaulėniškis. - Ryga, 1911. - 30 p.

Škėma, Antanas (1911-1961)
Nuodėguliai ir kibirkštys : novelės / Antanas Škėma. - Tübingen : Patria, 1947 (Kirchheim-Teck : A. Gottliebs a. J. Osswaldas Buchdruckereien). - 128 p. - Su aut. autogr. V. Alantui (LNB:LAK10380//00/10380)

Šlapelis, Ignas (1881-1955)
Meno istorijos metmens / sustatė Ign. Šlapelis. - Kaunas : Mūsų rytojus, 1930. - 191 p. : iliustr. - ("Mūsų rytojaus" leidinys ; nr. 5)

Šnapštys-Margalis, Juozas (1877-1921)
Volungė ir vieversėlis : [eilės] / Margalis. - Kaunas : Juozapo Naujalio išleidimas, 1907 (Kaune : Saliamono Banaičio sp.). - 174 p. : vinj. ; 23 cm. - Viršelio antr.: Volunga ir vieversėlis - P. 4 (virš.): Išleidimai J. Naujalio Kaune (8 pavad.). - Lietuvos bibliografija. Ser. A. T. 3, įr. 4200 ; Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6909 ; Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 72. - Tiražas [2000] egz.

Švaistas, Juozas (1891-1978)
Paskutinį kartą tave klausiu : romanas / Juozas Švaistas. - Wurzburg : L.Vismantas, 1948. - 169 p.

Timmermans, Felix (1886-1947)
Kaimietiškoji psalmė : romanas / Felix Timmermans ; vertė Vincas Kazokas. - London : Nida, 1957. - 189 p. - (Nidos knygų klubo leidinys ; nr. 18

Tulauskaitė, Gražina (1908-1990)
Vakarė banga : lyrika / Gražina Tulauskaitė. - Holywood (Cal.) : Lietuvių dienų l-kla, 1968. - 127 p. - : 2 Lt

Twain, Mark (1835-1910) (Tvenas, Markas)
Princas ir elgeta / Markas Tvenas ; laisvai vertė J. Trečiokas. - Šiauliai : "Kultūros" b-vė, [1922]. - 195 p. : iliustr. - (Tėvynės mylėtojų draugijos leidinys ; nr. 38). - : 3 Lt

Urbonas, Simas (1907-1968)
Sūkuriai ir žmonės : žmogaus kančių pynė / Simas Urbonas. - Würzburg : L. Vismantas, 1947. - 206, [2] p.

Vaičiulaitis, Antanas (1906-1992)
Pasakojimai : rinktinės novelės / Antanas Vaičiulaitis ; [dailininkas Telesforas Valius]. - [Nördlingen] : Venta, 1955. - 342 p. - (įr.)
Kn. taip pat: Antano Vaičiulaičio rinktinė / J. Brazaitis, p. 327-342

Vaineikienė, Stasė (1884-1946)
Iš praeities kovų / Stasė Vaineikienė. - Kaunas : [s.n.], 1935-1936. - 3 d.
D. 1 : Lietuviškos knygos kryžiaus keliai. - 1935. - 108 p. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 33

Vaitkus, Mykolas (1883-1973)
Liepsnelės : eilės / M. Vaitkus. - Kaunas : A. Petronio knygynas, [1921] (Tilžė : Jagomasto sp. "Lituania"). - 157 p.
Tvanas : senovinių amžių apysaka / Mykolas Vaitkus. - 2-asis leid. - London : Nida, 1954 (Nida Press). - 205 p. - (Nidos knygų klubo leidinys ; nr. 4). - (įr.) : 4 Lt

Vaižgantas (1869-1933)
Lietuvių literatūros draudžiamojo laiko paskaitos / J. Tumas. - Kaunas : Valstybės sp., 1925. - 176 p. : portr.
Turinys: Antanas Vienažindys; Antanas Kriščiukaitis; Ksaveras Sakalauskas; Martynas Jankus
Merkelis. - Kaunas : ''Vairo'' bendrovė, 1930 (Kaunas : ''Žaibo'' spaustuvė). - 169 p. : 30 iliustr. lap.
Vaižganto raštai / Vaižgantas. - Kaunas ; Vilnius : Švyturys, 1922-1938. - 19 t. - T. 7-9 antr. p. viršuje: Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leid. - Dirbtinė antr.: Raštai. - T. 7-9 skelb. duom: Kaunas : Valstybės sp.; T. 10 - Kaunas ; Marijampolė : Dirva; T. 11-14 - Kaunas : Humanitarinių mokslų fak.; T. 15 - Kaunas : Žinija; T. 16-17 - Kaunas : Spindulio sp.; T. 18 - Kaunas : Šv. Kazimiero d-ja; T. 19 - Kaunas : Typolito

Valančius, Motiejus (1801-1875)
Paaugusių žmonių knygelė / vysk. Motiejus Valančius ; perredagavo, žodžius paaiškino ir įžangą parašė A.
Vargo mokyklai : būrelio mokytojų rinkinys kalbos mokslo reikalui. - Kaunas ; Vilnius : Švyturys, 1921. - kn.
D.2. - 1921. - 320 p.

Venclova, Antanas (1906-1971)
Obelis kur augalota / Antanas Venclova. - [Kaunas] : Valst. grož. lit. l-kla, 1945 (Kaunas : Spindulys). - 211 p., 1 portr. lap. : iliustr.

Vienažindys, Antanas (1841-1892)
Ilgu ilgu man ant svieto : [eilės] / Antanas Vienažindys. - Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1958. - 134 p., [3] iliustr. lap., [21] faks. lap. : iliustr. - ((Įr.)) : 1 Lt 80 ct

Vienuolis, Antanas (1882-1957)
Raštai : septyni tomai / Antanas Vienuolis ; [dail. Ed. Jurėnas]. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953-1955. - 7 t. : iliustr.
T. 5 : Puodžiūnkiemis : romanas / A. Vienuolis. - Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1954. - 512 p., [1] portr. lap., [1] iliustr. lap. : iliustr. -
Viešnia iš Šiaurės : [romanas] / Antanas Vienuolis. - Chicago : Terra, 1957. - 2 d.
D. 1. - 1957. - 332, [1] p. - (įr.) : 5 Lt

Vydūnas (1868-1953)
Amzina ugnis : dramatiska trilogija / Vîdûnas ; [iliustravo Petras Rimša]. - [Tilžė : isleido „Rûta", 1913] (Tilzêje : spaudê Otto v. Mauderodê]). - 326, [2] p. : vinj. ; 22 cm. - Aut. pratarmė: p. 5-8. - Antr. dabartine rašyba: Amžina ugnis. - Lietuvos bibliografija. Ser. A. T. 3, įr. 4629 ; Bruožis, A., p. 86 ; Kaunas, D., įr. 3006
Probotsiûn sesêliai : dramâtiska aidija trijose dâlîse / Vîdûnas ; [iliustravo Fidus]. - Tilzêje : Vilhelmas Storost, 1908 (Tilzêje : veikalâ sitâ spaudê Otto v. Mauderode). - 182, [1] p. : iliustr. - Antr. dabartine rašyba: Prabočių šešėliai
Smarkusis Krußa : vienveiksmê komêdîa / Vîdûnas. - Tilžêj : "Rûta", 1913. - 27, [3] p. - Antr. dabartine rašyba: Smarkusis Kruša. - Išleisti Vydūno

Voltaire (1694-1778) (Volteras)
Kandidas : [apysaka] / F.M. Voltaire. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949. - XXVII, 320 p.

Wallace, Lew (1827-1905) (Volesas, Luisas)
Ben-Huras : Kristaus laikų apysaka / Lew Wallace ; išvertė ir komentarus parašė F. Neveravičius. - [Kaunas] : Sakalas, 1938. - 3 t. : iliustr. - (Jaunimo biblioteka)
T. 3. - 1938. - 243 p., [4] iliustr. lap. : iliustr. - (Jaunimo biblioteka ; nr. 4)

Wolfert, Ira (1908-1997) (Uolfertas, Aira)
Tekerio gauja / Aira Uolfertas ; vertė K. Vairas-Račkauskas. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1950 (Kaunas : "Raidės" sp.). - 396, [3] p. - Orig. antr.: Tucker's people. - Tiražas 4 000 egz.

Žemaitė (1845-1921)
Raštai / Žemaitė. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956-1957. - 6 t. : iliustr.
T. 2. - 1956. - 503 p., iliustr., [7] iliustr. lap. : iliustr.