Rašytinio paveldo fondas - Grožinė literatūra. Kalba. Žodynai.

Sruoga, Balys (1896-1947)
Aitvaras teisėjas : 3-jų veiksmų pjesė moterim ir vyram augalotiem ir pipiram / Balys Sruoga. - [Kaunas] : Sakalas, [1935]. - 131 p. : iliustr. - : 1 Lt 20 ctStrazdas, Antanas (1760-1833)
Apyaušrio Dalia / Balys Sruoga. - [Kaunas] : Valstybinė grožinės literatūros l-kla, [1945]. - 245 p.
Parinktieji raštai mokyklai / Antanas Strazdas. - Kaunas : Spaudos fondas, 1938. - 192 p., [3] portr., [3] iliustr. lap. : iliustr. - Viršelio antr.: Raštai mokykloms.
Kazimieras Sapiega : 4 veiksmų 9 paveikslų istoriška kronika / Balys Sruoga. - Chicago (Ill.) : Terra, [1944]. - 257, [3], XII p. - : 3 Lt
Radvila Perkūnas / Balys Sruoga. - 2-oji laida. - Chicago (Ill.) : Terra, 1970. - 129, [3] p., [6] iliustr. lap. : iliustr.

Strazdas-Jaunutis, Jonas (1886-1972)
Pajauta : šešių veiksmų istorijos drama : [siužetas skolintas] / [Strazdas Jonas]. - Vilnius : Žaibas, [1918]. - 55 p.

Sužiedėlis, Juozas (1902-1980)
Žalgiris : istorijos apysaka iš Vytauto Didžiojo laikų / pagal Chruščovo-Sokolnikovo romaną parašė Juozas Sužiedėlis. - London : Nidos sp., 1954. - 127 p. - (Nidos knygų klubo leidinys ; nr. 1). - : 3
Sūduva : suvalkiečių poezijos antologija / redagavo Juozas Tysliava. - Kaunas ; Marijampolė : "Dirvos" b-vė, 1924. - 160 p., [10] portr. lap. : iliustr. - Skiriama V. Kudirkai paminėti. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 1801

Šeinius, Ignas (1889-1959)
Kuprelis : vienos pavasario dienos pasaka / Ignas Šeinius. - Memmingen : Tremtis, 1951. - 162 p. - Virš. aut. nenurodytas. - Su St. Džiugo ekslibriu (99/36690). - (įr.)

Šešplaukis-Tyruolis, Alfonsas (1909-2006)
Kelionė : eilėraščiai / Alfonsas Šešplaukis ; iliustr. Vl. Vijeikis. - Chicago : Lietuvių katalikų spaudos d-ja, 1950. - 127 p. : iliustr. - Antr. p. viršuje: A. Tyruolis

Šikšnys, Marcelinas (1874-1970)
Likimo bausmė : dramatiškas vaizdelis / M.Šiaulėniškis. - Ryga, 1911. - 30 p.

Škėma, Antanas (1911-1961)
Nuodėguliai ir kibirkštys : novelės / Antanas Škėma. - Tübingen : Patria, 1947 (Kirchheim-Teck : A. Gottliebs a. J. Osswaldas Buchdruckereien). - 128 p. - Su aut. autogr. V. Alantui (LNB:LAK10380//00/10380)

Šlapelis, Ignas (1881-1955)
Meno istorijos metmens / sustatė Ign. Šlapelis. - Kaunas : Mūsų rytojus, 1930. - 191 p. : iliustr. - ("Mūsų rytojaus" leidinys ; nr. 5)

Šnapštys-Margalis, Juozas (1877-1921)
Volungė ir vieversėlis : [eilės] / Margalis. - Kaunas : Juozapo Naujalio išleidimas, 1907 (Kaune : Saliamono Banaičio sp.). - 174 p. : vinj. ; 23 cm. - Viršelio antr.: Volunga ir vieversėlis - P. 4 (virš.): Išleidimai J. Naujalio Kaune (8 pavad.). - Lietuvos bibliografija. Ser. A. T. 3, įr. 4200 ; Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6909 ; Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 72. - Tiražas [2000] egz.

Švaistas, Juozas (1891-1978)
Paskutinį kartą tave klausiu : romanas / Juozas Švaistas. - Wurzburg : L.Vismantas, 1948. - 169 p.