Rašytinio paveldo fondas - Grožinė literatūra. Kalba. Žodynai.

Rodziewiczówna, Maria (1863-1944) (Radzevičiūtė, Marija)
Baisusis senelis : apysaka / M. Rodzevičiūtė ; vertė J.Dainauskas. - Čikaga : Akad. Skautijos l-kla, 1978. - 202 p.

Rukša, Balys (1920-)
Ugnies pardavėjas : poezija / Balys Rukša ; [iliustravo Viktoras Bričkus]. - Toronto (Ont.) : Baltija, 1952 (Toronto (Ont.) : Banga). - 95 p. : iliustr.

Rūta, Alė (1915-)
Be tavęs : poezija / Alė Rūta-Nakaitė ; iliustr. Albertas Veščiūnas. - Stuttgart : A. Urbonas, 1946. - 132 p. : portr. - Su aut. autogr. (L240215; L232844)
Likimo keliu : novelės / Alė Rūta-Nakaitė. - [S. l.] : Atžalynas, 1947. - 140 p.

Sagatas, Petras (1882-1966)
Saulėleidžio spinduliuose : eiliuoti kūrinėliai / Petras Sagatas ; [Jono Tričio viršelis ir vinjetės]. - Chicago : [P. Sagatas], 1957. - 93 p. : iliustr. - Virš. antr. nenurodyta

Sakalauskas, Ksaveras (1863-1938)
Raštai : su autoriaus portretu ir trumpa jo biografija / Ks.Vanagėlis. - Kaunas; Vilnius : "Švyturio" bendrovė, 1921. - 189, [1] p., [1] portr. lap. : iliustr. - (Jaunimo biblioteka ; Nr.3). - : 2 Lt 20 ct

Savickis, Jurgis (1890-1952)
Žemė dega : romanas / Jurgis Savickis. - Chicago (Ill.) : Terra, 1956. - 2 d. : iliustr.
D. 1. - 1956. - 455 p. : port. - (įr.)

Santvaras, Stasys (1902-1991)
Kaimynai : 7 pav. pjesė / Stasys Santvaras ; [iliustravo dail. Vl. Norkus]. - Kaunas : Valstybinė leidykla, 1944 (Kaunas : Šviesa). - 243 p. : iliustr. - Tiražas 5000 egz.

Savickis, Jurgis (1890-1952)
Ties aukštu sostu : [apsakymai] / Jurgis Savickis. - Kaunas, 1928. - 237 p. - : 2 Lt 20 ct

Schröter, Adam (apie 1525-apie 1572) (Šrėteris, Adamas)
A.Schroeterio 1553 metų "De Fluvio Memela Lithuaniae" : 400 metų pirmajai Nemuno poemai = Four centuries Old Book of Nemunas River in Lithuania / įžangą parašė Steponas Kolupaila ; [redaktorius Br. Kviklys]. - [Faks. leid.]. - Chicago (Ill.) : Akademinis Skautų Sąjūdis, 1952. - 20, [15] p.

Shakespeare, William (1564-1616) (Šekspyras, Viljamas)
Otelas : tragedija / Viljamas Šekspiras ; vertė A.Churginas. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949. - 256 p.

Skruodys, Jonas (1882-1935)
Jogaila / K.J. Skruodys. - Vilnius : "Motus" sp., [1923]. - d.