Rašytinio paveldo fondas - Grožinė literatūra. Kalba. Žodynai.

Pagėgis, Algimantas
Elegijos : [Eilėraščiai] / Algimantas Pagėgis. - Chicago : "Sūduva", 1950. - 48 p. - : 2 Lt

Penkaitis, Pranas (1877-1931)
Pr. Penkaičio Raštai. - Kaunas : Rytas, 1922-1923. - 3 t. - Dirbtinė antr.: Raštai. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 1790
T. 1 / Pranas Penkaitis. - Klaipėda, 1922. - 271, [2] p.

Petrika, Antanas (1891-1974)
Lietuvių tautinio atbudimo pionieriai : dr. V. Kudirka, P. Višinskis, G. Petkevičaitė-Bitė, J. Biliūnas, Žemaitė, Lazdynų Pelėda, Šatrijos Ragana / Antanas Petrika. - Brooklyn, N.Y. : Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugija, 1939 ([Bostonas, Mas.] : "Laisvės" spauda). - 318, [1] p., [7] portr. lap. : iliustr. - (Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos leidinys ; Nr. 44). - Bibliogr. sk. gale ir išnašose

Pikšrys, Stepas
Žemė vaitoja : romanas / Stepas Pikšrys. - Kaunas : Spaudos Fondas, 1939. - 303 p.

Prunskis, Juozas (1907-2003)
Vyrai klystkeliuose / Juozas Prunskis. - Chicago, 1962. - 307,[1] p.

Przybyszewski, Stanisław (1868-1927)
Sniegas : 4 veiksmų drama / St. Pšybyševskis ; išvertė P. Vaičiūnas. - Kaunas : Švietimo m-ja, 1922. - 103 p. - (Skaitymų biblioteka ; nr. 8). - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 2005

Puida, Kazys (1883-1945)
Raštų rinkinys / Kazys Puida. - Brooklyn : "Vienybės Lietuvninkų" lėšomis, 1911. - t.
T. 2, d. 1 : Žemės giesmė : apysaka. - 1911. - 202 p.

Pūkelevičiūtė, Birutė (1923-2007)
Aštuoni lapai : premijuotas romanas / Birutė Pūkelevičiūtė. - Chicago (Ill.) : Lietuviškos Knygos Klubas, 1956. - 392 p.

Rainis, Jānis (1865-1929) (Rainis, Janis)
Aukso žirgas : penkių veiksmų pasaka / J. Rainis ; iš latvių kalbos vertė Boris Melngailis. - Šiauliai : "Kultūros" b-vė, 1925. - 99 p. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 2008

Ramonas, Vincas (1905-1985)
Dulkės raudonam saulėleidy : romanas / Vincas Ramonas. - Chicaga : LKSD Liet. Knygos Klubas, 1951. - 396 p.

Rastenis, Nadas (1891-1980)
Trijų rožių šventė : [saka apie nuotykius trijų išvietintų lietuvaičių senovės laikais] / Nadas Rastenis ; [iliustracijos autoriaus]. - Baltimore (Md.) : N. Rastenis, 1955. - VIII, 147, [1] p., [9] iliustr. lap. : iliustr. - Papild. lapo antr.: The holiday of three roses. - (įr.) : 2 Lt 50 ct

Remeika, Jonas (1891-1974)
Ką kalneliai pasakoja : padavimai iš Klaipėdos krašto piliakalnių praeities / Jonas Remeika ; [Adomo Brako paveikslai]. - [Kaunas] : Sakalas, 1938 (Klaipėda : "Ryto" sp.). - 93 p. : iliustr., žml. - Piliakalnių sąrašas su žemėlapiais: p. 84-88. - Bibliogr.: p. 89-90. - Tiražas 4200 egz.