Rašytinio paveldo fondas - Grožinė literatūra. Kalba. Žodynai.

Karazijienė, Alena
Gintaro pasaka / Teta Rūta ; viršelis ir iliustracijos A. Rūkštelės. - Adelaide : Australijos lietuvis, 1951 (Hindmarsh : Australijos lietuvis). - 14 p.

Kastytis, Vytautas
Kolektyvinė prausykla : [apsakymai] / Vytautas Kastytis. - Torontas, 1952. - 95 p. : iliustr.

Katiliškis, Marius (1914-1980)
Išėjusiems negrįžti : [romanas] / Marius Katiliškis. - Chicago (Ill.) : Terra, 1958. - 537 p.
Užuovėja : apsakymai / Marius Katiliškis ; iliustr. Romas Viesulas. - Chicago : Terra, 1952. - 360, [7] p. : iliustr.

Kesiūnas, Povilas (1893-1981)
Tarp žalsvų palapinių : 3-jų dalių romanas / P. Kesiūnas. - Chicago (Ill.) : Aut. leid., 1953 (Chicago (Ill.) : "Draugo" sp.). – 292

Kralikauskas, Juozas (1910-2007)
Septyni kalavijai : novelės / Juozas Kralikauskas. - [Kaunas] : Žinija, 1937. - 259 p. - : 1 Lt 50ct.
Mindaugo nužudymas : premijuotas romanas / Juozas Kralikauskas. - Chicago (Ill.) : Lietuviškos knygos klubas, 1964 (Chicago (Ill.) : Draugo sp.). - 246 p. - : 4 Lt

Kripaitienė, Petronėlė
Vaikų teatras ir skaitymėliai / P. Kripaitienė. - Marijampolė : Marijonų sp., 1929. - 94, [1] p.:iliustr. - Aprašyta iš virš.

Kraučiūnas, Kazimieras
Iš dūminės lūšnelės : eilėraščiai / Kazimieras Kraučiūnas. - New York : b.l., 1951. - 124 p.

Kriaučiūnas, Kazimieras (1882-1970)
Siauruoju takeliu / K.B. Kraučiūnas ; knygą suredagavo rašytojas Vyt. Alantas. - Chicago (Ill.) : Aut. leid., 1956. - 178, [2] p. : iliustr., portr.

Krėvė, Vincas (1882-1954)
Žentas / V. Krėvė. - 2-as leid. - Kaunas : LTSR valstybinė leidykla, 1941 (Kaunas : Varpas). - 383 p. - Tiražas 2000 egz.
Mindaugo mirtis : drama / V. Krėvė. - Kaunas : Spaudos fondas, 1935 ([Kaunas] : "Spindulio" sp.). - 140 p. - Tiražas 15 egz.
V. Krėvės raštai. - Kaunas ; Vilnius : Švyturys, 1921-1930 (Tilžė : E. Jagomato sp. "Lituania"). - 10 t. - Dirbtinė antr.: Raštai. - Leid. duom.: T. 4-5 : Kaunas: Šviet. m-ja; T. 6 : Kaunas: [s.n.]; T. 7 : Kaunas: Valst. sp.

Kudirka, Vincas.
Žvirbliai : Vinco Kudirkos perdirbinys iš lenkiškai parašytos A. Dygasinskio apysakos. - Kaunas : Švietimo m-ja, 1922. - 42 p. - (Mokyklų knygynėlis ; nr. 3) - Atsp. iš: V. Kudirkos raštai, Tilžė, 1909 m.
Satyros / Vincas Kudirka ; [V. Kudirkos atvaizdas dailininko V. Vaitiekūno]. - Gunzenhausenas : L.T.B. Gunzenhauseno sk., 1947 (Nördlingen : G. Wagner'io sp.). - [5], IX, 214 p. : portr. (Knygnešių lentynoje).

Kuzmickis, Zigmas (1898-1976)
Lietuvių skaitymai : viduriniosioms ir aukštesniosioms mokykloms : su iliustracijomis ir kirčiuotais tekstais / Zigmantas Kuzmickis ; kirčiavo Pr. Skardžius. - 2-asis patais. leid. - Kaunas : Sakalas, 1934. - 349 p.

Lukšys, Motiejus (1907-1996)
Žalčių karalienė : 5-ių veiksmų drama : 1938 m. švietimo ministerijos dramos konkurse premijuota pirmąja premija / Motiejus Lukšys. - Kaunas : Švietimo m-jos knygų leidimo komisija, 1940. - 236 p. - : 1 Lt 50 ct