Rašytinio paveldo fondas - Grožinė literatūra. Kalba. Žodynai.

Grišmanauskas, Juozas (1927-1983)
Tolimieji kvadratai / Juozas Grišmanauskas. - New York : J. Kapočius, 1952. - 192 p., [1] portr. lap. : iliustr.

Grosmanas, Vasilijus Semionovičius
Liaudis nemirtinga : apysaka / V.Grosmanas. - [Kaunas] : Valst. grož. lit. l-kla, 1945. - 208 p.

Gustaitis, Motiejus (1870-1927)
Tėvynės ašaros : auka Tautos fondui / M. Gustaitis. - Chicago (Ill.) : Draugas, 1914. - 24 p.

Guareschi, Giovanni (1908-1968)
Don Kamiliaus mažasis pasaulis / Giovanni Guareschi ; sulietuvino A. Sabaliauskas. - Caracas : Tėvų kelias, 1953-1956. - 2 d. : iliustr.

Hamsun, Knut (1859-1952) (Hamsūnas, Knutas)
Gyvenimo žaislas : 4 veiksmų drama / Knut Hamsun ; išvertė Petras Vaičiūnas. - Kaunas : Švietimo m-ja, 1922. - 139 p. - (Skaitymų biblioteka ; nr. 11). - Įrišta su: Ties karalijos anga. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 1955

Hauff, Wilhelm (1802-1827) (Haufas, Vilhelmas)
Haufo pasakos. Aleksandrijos šeikas ir jo vergai / [vertimas J. Balčikonio ; iliustracijos R. Brendamour ; viršelį piešė Vladas Vijeikis]. - 3-iasis leid. - Chicago, Ill. : Nemunas, 1963. - 93, [1] p. : iliustr. - Taip pat vartojama antr.: Aleksandrijos šeikas ir jo vergai

Hemingway, Ernest (1899-1961) (Hemingvėjus, Ernestas)
Senis ir jūra : [apysaka] / Ernestas Hemingvėjus ; [vertė R. Lankauskas]. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. - 135 p.

Yla, Stasys (1908-1983)
Žmonės ir žvėrys Dievų miške : kaceto pergyvenimai / Stasys Yla. - Putnam (Conn.) : Immaculata, 1951. - 555, [2] p., [1] sulankst. schem. lap. : iliustr.

Jankus, Jurgis (1906-2002)
Egzaminai : romanas / J. Jankus. - Kaunas : Sakalas, 1938. - t.
D. 1 : Mokytojo palikimas. - 1938. - 206, [1] p.
Naktis ant morų / Jurgis Jankus ; iliustravo L. Vilimas. - Tübingen : Patria, 1948. - 345, [2] p. : iliustr. - Virš. aut. nenurodytas
Pirmasis rūpestis / Jurgis Jankus. - Chicago (Ill.) : Lietuviškos knygos klubas, 1951. - 213 p. : iliustr.
Justino Tumėno kūryba : 30 metų kūrybos sukakties proga, (1907-1937) / parašė lankiusiųjų jo gimnaziją mokinių būrelis H.K.M.V.O.K.M.K. ir K.V. - Kaunas : J. Krygerys, 1938. - 74, [1] p., [1] portr. lap. : iliustr.

Jasilionis, Stasys (1892-1950)
Bešvintantis rytas : eilių rinkinys / St. Jasilionis. - Brooklyn, N.Y. : dienr. "Laisvė", 1936. - 288 p. : iliustr.

Jonikas, Petras (1906-1996)
Gimtojo žodžio baruose : bendrinės kalbos patarimai ir paaiškinimai / Petras Jonikas. - Čikaga : Terra, 1951. - 167 p.

Jelusich, Mirko (1886-1969) (Jelusičius, Mirkas)
Cezaris : romanas / Mirko Jelusič ; iš originalo išvertė A.K. Puida. - Chicago (Ill.) : Terra, [1956] (Chicago (Ill.) : M. Morkūno sp.). - 3 d. : iliustr. - Versta iš: Caesar 2. - [1956]. - 211, [1] p.

Kamantauskas, Viktoras (1899-1951)
Trumpas kalbos netaisyklingumų ir barbarizmų žodynėlis / Vikt. Kamantauskas. - Kaunas : Valstybės spaustuvė, 1928. - 101 p.