Mūsų švyturiai

 

Mūsų švyturiaiMūsų švyturiai : Trumpos biografijos - nekrologai / Vilkaviškio vyskupijos bažnyt. reikmenų b-vė ; Įž. str. P. Račiūno. - Vilnius : Valst. leidybos centras, 1992.

Apie M.Krupavičių p. 149-151; J.Naujalį p. 202-204.