Krupavičius Mykolas

 

Mykolas Krupavičius: monogr.Mykolas Krupavičius : monogr. / P. Maldeikis. - Chicago : Liet. Krikščionių Demokratų s-ga, 1975.

  

  

  

  

   

   

Prelatas Mykolas Krupavičius : biografinė apybraiža

Prelatas Mykolas Krupavičius : biografinė apybraiža / [parengė Ada Urbonaitė]. - Kaunas : Naujasis amžius, 2001.

Knygoje apžvelgiamas žymaus Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjo, vieno žymiųjų krikščionių demokratų Lietuvoje ir išeivijoje vadų, prelato M.Krupavičiaus gyvenimas ir įvairiapusė veikla.

  

  

  

Prelatas Mykolas Krupavičius: gyvenimas ir veiklaPrelatas Mykolas Krupavičius : gyvenimas ir veikla / Valdas Sasnauskas, Antanina Venckūnienė. - [S.l] : [Lietuvos Žemės savininkų Sąjunga], [s.a].