Apdovanojimai - Kauno rajono savivaldybės apdovanojimai

2011 m.

PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Jonas Genutis Dauguvietis (choro dirigentas) - už pasiekimus kultūros srityje.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Jonas Bielskis - už medicinos paslaugų plėtrą.
Jonas Vaidelys–mokslo darbuotojas, docentas, dėstytojas - ekspertas - už švietėjišką veiklą gražinant Lietuvos kraštovaizdį.
Vladas Kurutis– Lietuvos žemės ūkio universiteto mokomojo ūkio direktorius - už svarų indėlį plėtojant mokslinę ir mokomąją veiklą ŽŪ srityje.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Dalia Audėjaitienė–dailės ir technologijų mokytoja - už reikšmingą kūrybinę ir pedagoginę veiklą ugdant jaunąją mados kūrėjų kartą.
Kęstutis Vosylius– dvasininkas - už bendruomenės telkimą, dvasinių vertybių puoselėjimą ir sklaidą
Olegas Karavajevas– dailininkas, aktyvus Garliavos bendruomenės narys - už dailės tradicijų puoselėjimą
Violeta Visockienė– kultūros darbuotoja - už kūrybingą darbą kultūros srityje ir visuomeninę veiklą.

2010 m.

PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Klemensas Pranas Palaima– agronomas, docentas, biomedicinos mokslų daktaras- už nuopelnus mokslinėje ir visuomeninėje veikloje.
Petras Mikelionis–politinis bei visuomenės veikėjas - už nuopelnus Kauno rajonui.
Ričardas Kviecinskas - už sėkmingą ir išradingą kūno kultūros ir sporto plėtrą.
Vidmantas Stanys– sodininkystės ir daržininkystės specialistas, profesorius, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, LTSR MA akademikas ekspertas - už mokslo plėtrą ir Kauno rajono garsinimą šalyje.
Vytautas Motiejūnas–golfo klubo „Elnias“ prezidentas - už sporto, turizmo pramogų plėtrą Kauno rajone, rajono garsinimą šalyje ir užsienyje.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:

Adolfas Augustinavičius (gydytojas, buvęs Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius) - už nuopelnus medicinos srityje.
Alina Gikienė (vidaus ligų gydytoja) - už sukauptos patirties sklaidą ir nepriekaištingai atliekamas mediko pareigas.
Donatas Jankauskas (buvęs Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, Kauno rajono meras, šiuo metu – Lietuvos Respublikos Seimo narys) - už nuopelnus kuriant ir stiprinant pilietinę bendruomenę.
Irena Mickuvienė (mokytoja, kultūros darbuotoja, kraštotyrininkė ) - už aktyvią veiklą kraštotyros ir gimtosios kalbos puoselėjimo baruose.
Juozas Laimutis (visuomenės veikėjas) - už aktyvią visuomeninę veiklą.
Kazimiera Lencevičienė (gydytoja ginekologė) - už nuopelnus vykdant kilnią mediko pareigą.
Kazys Starkevičius (teisininkas, Lietuvos ir Kauno miesto savivaldybės politinis veikėjas, Seimo narys, buvęs LR žemės ūkio ministras)- už nuopelnus ir investicijas į ŽŪ.
Vingaudas Jonas Damijonaitis (teologas, Vokietijos lietuvių visuomenės veikėjas) - už iniciatyvą ir siekį stiprinti Kauno r. savivaldybės ir Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfelde (VFR) bendradarbiavimą.
Vytas Yla - už nuopelnus stiprinant krašto ekonomiką.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:

Albertas Milinis (teisininkas) - už nuopelnus profesinėje veikloje.
Albina Kaminskienė - už nuopelnus bendruomenių veikloje ir lietuviškų tradicijų saugojimą
Aldona Butkienė (gydytoja) - už aktyvią visuomeninę ir nuoširdžią socialinę veiklą.
Genovaitė Katinauskienė (buvusi Garliavos Kultūros centro direktorė, šiuo metu - bendruomenės centro „Gaida“ vadovė) - už ilgametę nenuilstamą veiklą kultūros baruose.
Gintautas Kvietkauskas - už aktyvią visuomeninę veiklą, sėkmingai vykdomą moksleivių ir suaugusiųjų nusikalstamumo prevenciją.
Jonas Banėnas (inžinierius geologas) - už nuopelnus profesinėje veikloje.
Kęstutis Dagilis ( UAB “Baltijos polistirenas“ prezidentas) - už aktyvią mecenato veiklą Garliavoje.
Vanda Šniūtienė (kultūros darbuotoja, buvusi Kauno rajono centrinės bibliotekos direktorė) - už nuopelnus kultūros srityje.
Vilija Tarnavičiūtė (Zapyškio bendruomenės centro vadovė) - už rūpinimąsi krašto gerove ir bendruomeniškumo idėjų sklaidą.
Zina Kubilienė (inžinierė, politinė veikėja) - už nuopelnus skatinant bendruomenių idėjas ir aktyvią visuomeninę veiklą.
Zita Beinorienė (biologijos mokytoja metodininkė, chemijos mokytoja metodininkė) - už aktyvią visuomeninę veiklą ir už pasiekimus profesinėje veikloje.

2009 m.

PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:

Antanas Vaičius (kraštotyrininkas, Kauno rajono kraštotyros draugijos pirmininkas) - už aktyvią kraštotyrinę veiklą.
Jurgis Brėdikis (kardiochirurgas, diplomatas, visuomenės bei politinis veikėjas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras) - už laimėjimus mokslinėje ir kūrybinėje veikloje.
Leonardas Kairiūkštis (miškininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, akademikas) - už laimėjimus mokslinėje ir kūrybinėje veikloje.
Vytautas Vasiliauskas – už nepriklausomybės idėjų sklaidą ir vadovavimą Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui Kauno rajone.
Vytautas Andziulis (Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas, slaptos spaustuvės įkūrėjas, muziejininkas) - už aktyvią visuomeninę veiklą ir didvyrišką poelgį.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:

Albinas Kusta (inžinierius hidrotechnikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras) - už laimėjimus profesinėje ir visuomeninėje veikloje.
Albertas Vasiliauskas (miškininkas, fitopatologas, politinis veikėjas) - už Kauno rajono garsinimą šalyje ir užsienyje, laimėjimus profesinėje veikloje.
Adolfas Teresius (skulptorius) - už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą.
Irenijus Šmidtas (Domeikavos kaimo bendruomenės centro pirmininkas) - už aktyvią visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo idėjas.
Jadvyga Marcinkienė(Kauno apskrities ligoninės filialo Garliavos ligoninės gydytoja rentgenodiagnostė) - už aktyvią visuomeninę veiklą.
Marija Markauskienė (istorijos mokytoja, muziejininkė, kraštotyrininkė) - už krašto istorijos išsaugojimą ir pristatymą.
Ričardas Gudaitis (istorijos mokytojas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės Garliavoje įkūrėjas) - už pasiekimus profesinėje ir visuomeninėje veikloje.
Romas Majeras (ūkininkas, UAB "Majero ūkis" vadovas) - už mecenatinę veiklą ir pasiekimus profesinėje veikloje.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:

Algimantas Patašius, inžinierius hidrotechnikas, technikos mokslų daktaras - už aktyvią visuomeninę veiklą.
Algis Antanas Prapuolenis - už aktyvią mokslinę ir visuomeninę veiklą.
Česlovas Tallat – Kelpša, Lietuvos Žvėrelių Augintojų Asociacija vadovas, AB „Vilkijos ūkis“ direktorius - už verslo plėtrą Kauno rajone ir užsienyje.
Jolanta Marija Malinauskaitė, Ežerėlio bendruomenės pirmininkė - už rūpinimąsi savo krašto gerove ir bendruomeniškumo idėjų sklaida.
Lina Sinkevičienė, Kačerginės kultūros centro direktorė- už kultūros tradicijų puoselėjimą.
Romualdas Deltuvas, miškininkas, pedagogas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, žemės ūkio mokslų daktaras - už mokslinę ir visuomeninę veiklą.
Vytautas Daunys - už pasiekimus profesinėje veikloje.
Vidmantas Vitkauskas, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius - už pasiekimus profesinėje ir visuomeninėje veikloje.
Zita Vaškelienė, vaikų šokių kolektyvo „Tauškutis” vadovė - už aktyvią kūrybinę veiklą ir Kauno rajono garsinimą šalyje.